New Page 1

 

Na podlagi 18. člena zakona o naravni in kulturni dediščini (Uradni list SRS, št. 1/81, 42/96 in Uradni list RS, št. 8/90 ter 26/92) in 18. člena statuta Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 37/99) je Občinski svet občine Loški Potok na seji dne 26. 2. 1999 sprejel

 

 

ODLOK

 

 

o razglasitvi podružnične cerkve sv. Florjana  v Retjah za kulturni spomenik

 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

 

1. člen

 

 

Z namenom, da se ohranijo zgodovinske, kulturne in estetske vrednosti ter zagovoti nadaljnji obstoj, se podružnična cerkev sv. Florjana (EŠD 2011 v Retjah zaradi kvalitet baročne arhitekture in cerkvene opreme razglasi za kulturni spomenik z lastnostmi umetnostnega spomenika. Istočasno se razglasi tudi njeno varovalno območje z značilno kulturno krajino.

 

 

II. OBSEG SPOMENIKA IN LASTNOSTI, KI UTEMELJUJEJO RAZGLASITEV

 

 

2. člen

 

 

Podružnična cerkev sv. Florjana stoji na manjši vzpetini na zgornjem delu Retijške uvale, severno od vasi Retje ob stari prometni komunikaciji proti Blokam na parcelni številki stp 229 k. o. Retje zemljiškoknjižni vložek št. 2.

 

 

3. člen

 

 

Poznobaročna cerkvena stavba je osmerokotnega tlorisa in v vzdolžni osi rahlo zapotegnjena. Stavbo pokriva piramidna streha, ki jo zaključuje stolpič s štirimi svetlobnimi linami. Ob jugovzhodni steni je prizidana kasnejša pravokotna zakristija. V cerkveno notranjost vodi preprost portal z letnico 1768.

 

 

Opremo cerkvene notranjosti predstavljajo trije poznobaročni oltarji z oltarnimi slikami, ki so delo Antona Postla iz druge polovice 18. stoletja. Glavni oltar je posvečen sv. Florjanu z oltarno sliko (150 x 97 cm) cerkvenega patrona, v atiki je slika Matere dobrega sveta (37 x 30 cm). Na južni strani je oltar sv. Elije (118 x 79 cm) z upodobitvijo sv. Roka (premer 43 cm) v atiki, severni oltar pa je posvečen sv. Uršuli (118 x 79 cm) z upodobitvijo sv. Luke (premer 43 cm) v atiki. K cerkveni opremi sodi še preprosta poznobaročna prižnica, nad glavnim vhodom pa je lesen kor. Podružnična cerkev kot celota centralne arhitekture in opreme predstavlja odličen primer poljudnega baročnega oblikovanja.

 

 

4. člen

 

 

Poznobaročna centralna stavba sv. Florjana poleg arhitekturnih, slikarskih in kiparskih značilnosti predstavlja tudi prostorsko dominanto, ki zaključuje dolino severno od vasi Retje ter izjemno dopolnjuje kulturno krajino širšega prostora.

 

 

5. člen

 

 

Imetnik kulturnega spomenika podružnične cerkve sv. Florjana na parcelni številki stp 229 k. o. Retje, zemljiškoknjižni vložek št. 2, je Rimskokatoliško župnijstvo Loški Potok.

 

 

6. člen

 

 

Kulturni spomenik ima varovalno območje, ki obsega naslednje parcelne številke in njihove lastnike po stanju v zemljiški knjigi:

 

 

13 del

Gregorič Ljudmila

14 del

Gregorič Ljudmila

15 del

Gregorič Slavko 1/2

17 del

Vesel Janez

 

Vesel Anica

21/1 del

Car Alojzij

21/

 del

Car Alojzij

22/1

Anzeljc Ivan

 

Anzeljc Marjeta

22/2

Anzeljc Ivan

 

Anzeljc Marjeta

24

Vesel Janez

25

Anzeljc Janez 1/2

 

Anzeljc Marjeta 1/2

26 del

Debeljak Marija 1/3

 

Mohar Stanislav 2/3

27

Anzeljc Janez 1/2

 

Anzeljc Marjeta 1/2

29/1

Gregorič Irena 1/4

 

Sterle Bernarda 1/2

 

Pirnat Martina 1/4

29/2

Krže Marija

31/1

Car Danijela

31/2

Car Danijela

33 del

Car Danijela

36 del

Debeljak Karol

 

Debeljak Janez

37 del

Košmrlj Janez

38 del

Lavrič Pavla 1/2

 

Lavrič Janez 1/2

40 del

Bartol

anko

41 del

Gregorič Ljudmila

206/1

Košmrlj Metod

206/2

Košmrlj Metod

206/3

Ruparčič Antonija

806/2

Mohar Jožef

 

Mohar Franc

816

Car Danijela

833

Mohar Bojan

834

Bartol Janko

836

Vesel Janez

837

Bartol Janko

841

Mohar Anton

842

Lavrič Pavla

 

Lavrič Janez

843

Košmerl Ivan

844

Mohar Slavko

 

Debeljak Marija

845

Mohar Slavko

 

Debeljak Marija

847

Knavs Janez

848

Vesel Janez

849

Bartol Janko

850

Bartol Janko

851

Vesel Janez

852

Lavrič Pavla

 

Lavrič Janez

853

Košmerl Ivan

854

Car Danijela

855

Kordiš Ivan

859

Turk Franc

861 del

Kordiš Ivan

862 del

Košmerlj Milko 1/2

 

Košmerlj Zdenka 1/2

864

Košmerlj Milko 1/2

 

Košmerlj Zdenka 1/2

867

Kordiš Ivan

868

Kordiš Ivan

869

Kordiš Ivan

870

Turk Franc

873

Buček Antonija

 

Vesel Štefka

880

Slavec Alojz

 

Slavec Marija

 

Slavec Cirila

881

Gorše Vida

882

Gorše Vida

883

Kordiš Cirila

994

Knavs Marija

885

Lavrič Miran

886

Debeljak Franc

887

Golob Blanka

999

Ruparčič Karol

889

Ruparčič Marija

890

Car Marija

 

Car Slavko

 

Lah Milka

896

Car Marija

 

Car Slavko

 

Lah Milka

900

Košmrlj Marija

1252/8

Ivan Lavrič

1252/10

Debeljak Karol

 

Debeljak Janez

1252/11

Košmrlj Pavla

1252/12

Košmerl Antonija 1/2

 

Košmerl Marija 1/8

 

Lavrič Frančiška 1/8

 

Košmerl Anton 1/8

 

Cimprič Antonija 1/8

1252/13

Krže Marija

1252/14

Košmerlj Ivan

1353

Lavrič Pavla

 

Lavrič Janez

1354

Car Danijela

1356

Ivančič Anton

1357

Debeljak Jože

1358

Ruparčič Stanislava 1/3

 

Ruparčič Rado 1/3

 

Ruparčič Alojz 1/3

1359

Ruparčič Stanislava 1/3

 

Ruparčič Rado 1/3

 

Ruparčič Alojz 1/3

1360

Košir Janez

 

Košir Ivana

1361

Ruparčič Stanislava 1/3

 

Ruparčič Rado 1/3

 

Rupračič Alojz 1/3

1362

Ivančič Anton

1364

Ivančič Anton

1365

Kordiš Ivan

1365/2

družbena lastnina

1365/3

Lavrič Ivan

1368

Turk Ivan

13

2

Kordiš Miroslav

1373

Ruparčič Stanislava 1/3

 

Ruparčič Rado 1/3

 

Rupračič Alojz 1/3

1374

Gorše Vida 12/14

 

Lavrič Tatjana 1/14

 

Lavrič Olga 1/14

1375

Car Danijela

1376

Košmerl Ivan

1377

Debeljak Karol

 

Debeljak Janez

1378

Debeljak Karol

 

Deb

ljak Janez

1381

Gregorič Alojzij

1382

Vesel Janez

1383

Debeljak Alojz

1384

Debeljak Alojz

1388

Košmerl Antonija

1393

Knavs Marija

1394

Knavs Marija

1396

Debeljak Alojz

1397

Debeljak Alojz

1398

Vesel Janez

1399

Gregorič Alojzij

1400

Gregorič Alojzij

1401

Gregorič lojzij

1406

Kordiš Miroslav

1407

Bartol Janez

1408

Kordiš Ivan

1409

Gorše Vida

1410

Vesel Marija

1412

Košmerl Ivan

1413

Mohar Franc

 

Mohar Jožef

1422

Debeljak Albin

1423

Knavs Marija

1424

Debeljak Alojz

1425

Gorše Vida

142

 

Bartol Janko

1427

Car Danijela

1428

Lavrič Pavla

 

Lavrič Janez

1429

Gorše Vida

1430

Gorše Vida

1431

Anzeljc Janez

 

Anzeljc Marjeta

1432

Anzeljc Janez

 

Anzeljc Marjeta

1433

Anzeljc Janez

 

Anzeljc Marjeta

1434

Anzeljc Janez

 

Anzeljc Marjeta

1

35

Mihovec Marija 2/3

 

Mohar Marija 1/3

1438

Kordiš Miroslav

1439

Benčina Franc

1440

Knavs Marija

1441

Košmerl Ivan

1445

Kordiš Miroslav

1447

Košmerlj Pavla

1448

Car Janez

1449

Turk Franc

2971

Mohar Alojz

2972

Mohar Alojz

2975

Bartol Vida

 

Ba

tol Pavel

2976

Car Jože

2977

Bartol Vida

 

Bartol Pavel

2978

Car Jože

2980

Mohar Alojz

2981

Mohar Alojz

3007

Turk Franc

3008

Car Janez

3009

Košir Terezija

3010

Mohar Jožef

 

Mohar Franc

3011

Knavs Marija

3013

Ruparčič Marija

3014

Mihovec Marij

 2/3

 

Mohar Marija 1/3

3015

Mohar Ludvik ml.

3016

Anzeljc Ivan

 

Anzeljc Marjeta

3018

Gorše Vida

3028

Kordiš Ivan

3021

Bartol Janko

3022

Gorše Vida

3023

Debeljak Alojz

3024

Knavs Marija

3025

Debeljak Albin

3026

Lavrič Pavla

 

Lavrič Janez

3027

Car Danijela

3028

Kordiš Ivan

3029

Košir Frančiška

3030

Košir Janez

 

Košir Ivana

3031

Bartol Janez

3032

Bartol Janez

3033

Košmerlj Mirko

3034

Košmerlj Mirko

3037

Samsa Ivan

3039

Turk Franc

3040

Turk Franc

3041

Gregorič Ljudmila

 

Gregorič Jože

3042

Benčina Franc

3043

Košmerl Ivan

3047

Car Marija 1/3

 

Car Slavko 1/3

 

Lah Milka 1/3

3051

Debeljak Ivan

 

Debeljak Alojz

3053

Palčič Ema

3054

Lavrič Franc

3055

Turk Marija

3056

Knavs Marija

3060

Lavrič Alojz

3061/1

Kordiš Angela

3061/2

Kor

iš Angela

3062/1

Vesel Janez

3062/2

Vesel Janez

3063/1

Kordiš Antonija

3063/2

Kordiš Antonija

3064

Debeljak Janez

3066

Mohar Franc

 

Mohar Jožef

3067

Košmerl Ivan

3068

Lavrič Pavla

 

Lavrič Janez

3069

Vesel Janez

3070

Kordiš Antonija

3076

Košmr

j Pavla

3080

Krže Albina

3081

Košmerl Ivan

3084

Mohar Jožef

 

Mohar Franc

3087

Kordiš Ivan

3091

Kordiš Jožef

3092

Lavrič Ivan

3093

Markovčič Franc

3094

Markovčič Franc

3097

Ruparčič Karol

3098

Kordiš Ivan

3099

Knavs Marija

3100

Košmrlj Albin

 

101

Lavrič Franc

3105

Lavrič Franc

3106

Palčič Ema 1/5

 

Palčič Vera 1/5

 

Palčič Alojz 1/5

 

Palčič Ivanka 1/5

 

Palčič Danica 1/5

3107

Palčič Ema

3108

Lavrič Pavla

 

Lavrič Janez

3114

Car Marija 1/3

 

Car Slavko 1/3

 

Lah Milka 1/3

3116

Košmrlj Al

in

3118

Košir Frančiška

3123

Bartol Janez

3126

Košir Janez

 

Košir Ivana

3128

Markovčič Franc

3130

Car Janez

3136

Lavrič Alojz

3139

Car Danijela

3141

Mohar Jože

3142

Lavrič Pavla

 

Lavrič Janez

3143

Gorše Vida

3144

Košmerl Ivan

3145

Modec Pavl

 

 

Bar Bogumil

3146

Car Janez

3147

Krže Marija

3149

Mohar Jožef

 

Mohar Franc

3150

Košmerl Ivan

3152

Mohar Alojz

3153

Košir Frančiška

3154

Ivančič Anton

3155

Knavs Albina

3156

Modec Pavla

 

Car Bogumil

3157

Modec Pavla

 

Car Bogumil

3158

Modec

avla

 

Car Bogumil

3159

Krže Marija

3160

Krže Marija

3165

Košmerl Ivan

3169

Car Marija 1/3

 

Car Slavko 1/3

 

Lah Milka 1/3

3213

Knavs Pavel

 

Knavs Vincenc

 

Samsa Ljudmila

 

Knavs Ivan

3214

Knavs Pavel

 

Knavs Vincenc

 

Samsa Ljudmila

 

Knavs Ivan

3215

Mohar Alojz

3216

Košmerl Ivan

3217

Lavrič Alojz

3218

Knavs Ivan

 

Knavs Albina

3219

Bartol Janez

3220

Kordiš Ivan

3225

Košir Frančiška

3226

Ruparčič Karol

3233

Kordiš Miroslav

3239

Car Danijela

3241

Ruparčič Marija

3242

Košmerl Ivan

3243

Debeljak Karol

 

Debeljak Janez

3244

Krže Albina

3246

Markovčič Franc

3254

Košmerl Ivan

3255

Car Slavko

3256

Ruparčič Drago

3257

Knavs Pavel

 

Knavs Vincenc

 

Samsa Ljudmila

 

Knavs Ivan

3258

Anzeljc Janez

 

Anzeljc Marjeta

3259

Šega Ljudmila

 

Godeša Ivanka

 

Turk Zdenka

 

Turk Anton

3260

Šega Ljudmila

 

Godeša Ivanka

 

Turk Zdenka

 

Turk Anton

3261

Košmrlj Albin

3262

Košmrlj Albin

3263

Golob Blanka

3264

Car Ljudmila

3265

Kordiš Ivan

3267

Modec Pavla

 

Car Bogumil

3268

Mohar Bojan

3269

Kordiš Antonija

3270

Car Danijela

3271

Car Janez

3272

Debeljak Alojz

3273

Košir Ida

3274

Krže Albina

3275

Debeljak Karol

 

Debeljak Janez

3276

Car Danijela

3277

Košmerl Ivan

3278

Car Janez

3279

Medvešek Helena

3280

Ruparčič Marija

3281

Lavrič Amalija

3282

Anzeljc Janez

 

Anzeljc Marjeta

3282

Debeljak Karol

 

Debeljak Janez

3284

Car Danijela

3285

Vesel Janez

3286

Turk Franc

3287

Žvab Ivana

3288

Benčina Franc

3289

Mohar Bojan

3291

Knavs Pavel

 

Knavs Vincenc

 

Samsa Ljudmila

 

Knavs Ivan

3292

Kordiš Miroslav

3293

Kordiš Miroslav

3294

Lavrič Ivana

3295

Kordiš Jožef

 

Kordiš Pavla

3297

Car Marija 1/3

 

Car Slavko 1/3

 

Lah Milka 1/3

3298

Knavs Marija

3299

Krže Albina

3300

Kordiš Miroslav

3301

Kordiš Miroslav

3302

Šega Janez

3304

Gregorič Ljudmila

3305

Košmerl Pavla

3306

Mohar Jožef

3307

Oražem Alojz

3308

Lavrič Ivana

3309

Košir Frančiška

3310

Košir Frančiška

3311

Krže Albina

3312

Debeljak Alojz

3313

Kordiš Ivan

3314

Bartol Marija

3315

Bartol Janez

3316

Knavs Ivan

 

Knavs Albina

3317/1

Ivančič Anton

3317/2

Bartol Ivana

 

Mohar Anton

3318

Košmerl Ivan

3319

Lavrič Pavla

 

Lavrič Janez

3320

Mohar Alojzij

3321

Car Marija

3322

Bartol Ivana

 

Mohar Anton

3323

Turk Ivan

3324

Knavs Pavel

 

Knavs Vincenc

 

Samsa Ljudmila

 

Knavs Ivan

3325

Košmrlj Marija

3326

Gregorič Ljudmila

 

Gregorič Jože

3327

Gregorič Ljudmila

 

Gregorič Jože

3328

Košir Frančiška

3329

Lavrič Ivana

3336

Košmrlj Pavla 6/8

 

Dezordo Danila 1/8

3337/

Bartol Ivan

3337/2

Bartol Ivan

3338/1

Debeljak Karol 1/2

 

Debeljak Janez 1/2

3338/2

Car Danijela

3338/3

Car Danijela

3338/4

Debeljak Karol 1/2

 

Debeljak Janez 1/2

3339

Novak Vida

3340

Knavs Marija

3341

Knavs Marija

3342

Knavs Marija

3344

Košmrlj Pavla 6/8

 

Dezordo Danila 1/8

3345

Košmrlj Metod

3346

Gorše Vida 12/14

 

Lavrič Olga 1/14

 

Lavrič Elijana 1/14

3347

Debeljak Alojz

3348

Muhič Antonija

3349

Gregorič Ljudmila 1/2

 

Gregorič Jože 1/2

3350

Gregorič Ljudmila

3351

Ivančič Anton

3352

Knavs Marija

3353

Gregorič Ljudmila

3354

Car Marija 1/3

 

Car Slavko 1/3

 

Lah Milka 1/3

3355

Ruparčič Marija

3356

Ruparčič Karol

3357

Debeljak Franc

3358

Košir Frančiška

3359

Bartol Janez

3360

Debeljak Marija 6/18

 

Mohar Stanislav 12/18

3361

Cimprič Angela

3362

Levstek Ivica

3363

Car Janez

3364

Košmerl Ivan

3366

Markovčič Alojz

3367

Ruparčič Frančiška

3368

Knavs Pavel

 

Knavs Vincenc

 

Samsa Ljudmila

 

Knavs Ivan

3372

Mohar Jožef 1/2

 

Mohar Franc 1/2

3337

Mohar Jožef 1/2

 

Mohar Franc 1/2

3374

Gregorič Ivan

3375

Ruparčič Stanislava 1/3

 

Ruparčič Rado 1/3

 

Ruparčič Alojz 1/3

3376

Mohar Alojz

3377

Oražem Alojz

3378

Mohar Jožef

3379

Ruparčič Ivana

3380

Mohar Ludvik

3381

Ivančič Anton

3382

Šega Janez

3386

Šega janez

3387

Košmerlj Ivan

3388

Košir Frančiška

3391

Gregorič Ljudmila 1/2

 

Gregorič Jože 1/2

3392/1

Car Marija 1/3

 

Car Slavko 1/3

 

Lah Milka 1/3

3392/2

Ruparčič Marija

3394

Car Marija 1/3

 

Car Slavko 1/3

 

Lah Milka 1/3

3395

Knavs Pavel

 

Knavs Vincenc

 

Samsa Ljudmila

 

Knavs Ivan

3396

Knavs Ivan 3/6

 

Knavs Albina 3/6

3397

Kordiš Ivan

3398/1

Car Anton

 

Car Ivana

3398/2

Debeljak Marija 1/3

 

Mohar Stanislav 2/3

3399

Košir Franc

3400

Košmrlj Pavla

 

Dezordo Danila

 

Knavs Milka

3401

Car Ivana

3402

Car Ivana

3403

Car Ivana

3406

Car Danijela

3407

Car Anton

3408

Car Janez

3425

Lavrič Ivan

3436/1

Car Marija 1/3

 

Car Slavko 1/3

 

Lah Milka 1/3

3436/2

Car Marija 1/3

 

Car Slavko 1/3

 

Lah Milka 1/3

3437/1

Knavs Pavel

3437/2

Knavs Pavel

3438/1

Vidrih Bernardka

3438/2

Vidrih Bernardka

3440

Debeljak Karol 1/2

 

Debeljak Janez 1/2

3444

Debeljak Karol 1/2

 

Debeljak Janez 1/2

3447

Lavrič Pavla

 

Lavrič Janez

3779/30 del

Občina Ribnica

3780-1

javno dobro

3792-1

javno dobro

3841

dl. splošna raba

 

 

 

7. člen

 

 

S tem odlokom poleg cerkvenega objekta in njegove opreme, varujemo tudi značilno postavitev cerkve v prostoru, položaje vhodov in dostopov do cerkve, potek makadamske ceste v neokrnjeni obliki in izvedbi, obstoječo morfologijo kmetijskega dela doline in pobočij, prevladujočo vzdolžno parcelacijo, potekajočo prečno na pobočje, travniško – njivsko rabo, gozdni rob, poudarjene robove parcelnih meja ter vidni stik med cerkvijo sv. Florjana in cerkvijo sv. Lenarta Na Taboru.

 

 

8. člen

 

 

Lega in obseg spomenika z varovalnim območjem sta označeni na preglednem katastrskem načrtu v merilu 1 : 5000 in je sestavni del tega odloka. Enega od obeh izvodov izvirnika hrani Občina Loški Potok, drugega pa Ljubljanski regionalni zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine.

 

 

III. VARSTVENI REŽIM

 

 

9. člen

 

 

Za kulturni spomenik iz 2. in 3. člena tega odloka veljajo naslednji varstveni režimi:

 

 

– poznobaročno stavbo se ohranja v celoti v svoji izvirni podobi skupaj z uporabo izvirnih materialov,

 

 

– prepovedani so vsi posegi, ki bi kakorkoli ogrozili spomeniško pričevalnost stavbne dediščine,

 

 

– vzdrževanje in obnova cerkve sta podrejena spomeniški prezentaciji in sakralni funkciji kulturnega spomenika,

 

 

– kolikor je pri obnovitvenih delih potrebno posegati v zemeljske plasti, je potreben arheološki nadzor v objektu in v njegovi neposredni okolici,

 

 

– cerkveno opremo je treba ohranjati v njeni izvirni podobi in so zato dovoljeni samo strokovno opredeljeni restavratorski posegi,

 

 

– za kakršnekoli posege v stavbno strukturo, opremo kulturnega spomenika ali v neposredno okolico cerkve je potrebno pridobiti pogoje poseganja, soglasje in nadzor pristojne službe za varstvo kulturne dediščine.

 

 

10. člen

 

 

Za varovalno območje iz 6. člena veljajo naslednji režimi:

 

 

– ohranjati je potrebno značilno kulturno krajino varovalnega območja, t. j. vzdolžno parcelacijo, prečno na relief,

 

 

– v varovalnem območju sta zaželjeni kmetijska raba prostora in sonaravno gospodarjenje z gozdom,

 

 

– gozdna zarast, ki napreduje navzdol, se s prebiralno sečnjo zadržuje do največ ene polovice poraslosti pobočij,

 

 

– dovoljeno je čiščenje zarasti, posebno tiste, ki ne raste ob parcelnih mejah,

 

 

– v varovalnem območju ni dovoljeno zasajati novih gozdnih površin,

 

 

– v varovalnem območju ni dovoljeno postavljati začasnih ali pomožnih objektov,

 

 

– v varovalnem območju ni dovoljeno graditi, delati izkope ali posegati v relief,

 

 

– pri posegih v varovalnem območju je potrebno pridobiti pogoje, soglasje in nadzor pristojne službe za varstvo naravne in kulturne dediščine.

 

 

IV. RAZVOJNE USMERITVE IN UPRAVLJANJE

 

 

11. člen

 

 

Kulturni spomenik podružnična cerkev sv. Florjana in njegova neposredna okolica se ohranjata v svoji prvobitni podobi za osnovno sakralno funkcijo in spomeniško pričevalnost zgodovinskih, kulturnih in estetskih vrednosti. Varovalno območje se ohranja v kmetijsko-gozdarski rabi. Zagotavljati je potrebno vidni stik med cerkvijo sv. Florjana in cerkvijo sv. Lenarta na Taboru.

 

 

12. člen

 

 

Lastnikom nepremičnin v varovalnem območju spomenika po tem odloku se omogoči pridobitev ali podporo takih kmetijskih in gozdarskih programov, ki pomenijo ohranjanje lastnosti kulturne krajine v varovalnem območju. Občina Loški Potok vzpostavi evidenco lastnikov nepremičnin, jim pomaga pri zagotavljanju sredstev, katerih poraba ni v nasprotju z ohranjanjem kulturne krajine v varovalnem območju.

 

 

V. NADZOR

 

 

13. člen

 

 

Strokovne naloge v zvezi z varstvom spomenika in njegovega varovalnega območja opravlja pristojna služba za varstvo kulturne dediščine.

 

 

14. člen

 

 

Za nadzor nad izvajanjem določb tega odloka so odgovorne pristojne inšpekcijske službe.

 

 

VI. KAZENSKA DOLOČBA

 

 

15. člen

 

 

Nespoštovanje določb tega odloka se kaznuje v skladu z zakonom o naravni in kulturni dediščini (Uradni list SRS, št. 1/81).

 

 

VII. PREHODNE DOLOČBE

 

 

16. člen

 

 

Občina Loški Potok po uveljavitvi odloka na Sodišču v Kočevju poda predlog za vpis zaznambe spomenika in njegovega varovalnega območja v zemljiško knjigo. Zaznamba o kulturnem spomeniku se vpiše v zemljiško knjigo vsem lastnikom na podlagi 5. in 6. člena tega odloka.

 

 

17. člen

 

 

Občina Loški Potok po uveljavitvi tega odloka, najkasneje pa v šestih mesecih izda vsem lastnikom ugotovitvene odločbe, iz katerih je razvidna spomeniška lastnost njihove nepremičnine iz 5. in 6. člena tega odloka ter varstveni režim.

 

 

18. člen

 

 

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

 

 

 

Št. 660/98-1

Župan Občine Loški Potok

 

 

Loški Potok, dne 27. februarja 1999.

Janez Novak, inž. l. r.