New Page 2

Na podlagi določil uredbe o načinu oblikovanja cen komunalnih storitev (Uradni list RS, št. 63/97) je Občinski svet občine Borovnica na seji dne 20. 11. 1997 sprejel

S K L E P

o razveljavitvi odloka o taksah in povračilih  za obremenjevanje okolja in racionalno rabo  ter izkoriščanje naravnih dobrin

Z dnem 31. 12. 1997 preneha veljati odlok o taksah in povračilih za obremenjevanje okolja in racionalno rabo ter izkoriščanje naravnih dobrin (Uradni list RS, št. 10/96).

Ta sklep začne veljati takoj po uradni objavi.

Št. 066/3-3/5-28/97

Borovnica, dne 20. novembra 1997.

Predsednik

Občinskega sveta

občine Borovnica

Marjan Kržič l. r.