New Page 3

Na podlagi 29 in 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 74/98 in 70/00 in odl. US 6/94, 45/94, 20/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 59/99 51/02), ter 112 člena statuta Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 82/98) je Občinski svet občine Vojnik na 30. redni seji dne 17. 7. 2002 sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE STATUTA

Občine Vojnik

1. člen

V statutu Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 82/98) se drugi odstavek 2. člena dopolni tako, da se doda naselje “Dedni vrh“.

2. člen

V 4. členu se spremeni naslov sedeža Občine Vojnik, ki pravilno glasi “Keršova ulica 8“

Doda se nov drugi odstavek 4. člena, ki glasi:

“Uprava občine Vojnik uradno posluje tudi z elektronskim naslovom, katerega naslov je: obcina@vojnik.si. Sporočila prejeta na navedeni naslov, redno pregleduje in sprejema tajništvo Občine Vojnik.“

3. člen

V prvem stavku 6. člena se pred besedilom krajevne skupnosti doda besedilo “ožje dele občine (v nadaljevanju)“ krajevne skupnosti.

Krajevne skupnosti so deli občine v teritorialnem, funkcionalnem, organizacijskem, premoženjskem, finančnem in pravnem smislu.

Besedi vaške skupnosti se črtajo.

Med naselja Krajevne skupnosti Vojnik se doda naselje “Dedni vrh“.

4. člen

V 8. členu statuta se črta drugi odstavek.

5. člen

12. člen statuta se nadomesti z novim tekstom, ki glasi:

Občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena “(izvirne naloge)“, ki jih določi s tem statutom in zakoni zlasti pa:

1. Normativno ureja lokalne zadeve javnega pomena tako, da:

– sprejema statut in druge splošne akte občine,

– sprejema proračun in zaključni račun občine,

– načrtuje prostorski razvoj ter sprejema prostorske akte,

– predpisuje davke in prispevke iz svoje pristojnosti.

2. Upravlja občinsko premoženje tako, da:

– ureja način in pogoje upravljanja z občinskim premoženjem,

– pridobiva in razpolaga z vsemi vrstami premoženja,

– sklepa pogodbe o pridobitvi in odtujitvi nepremičnin in premičnin,

– sestavlja premoženjsko bilanco, s katero izkazuje vrednost svojega premoženja.

3. Omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine tako, da:

– spremlja in analizira gospodarske rezultate občin,

– sprejema prostorske akte, ki omogočajo in pospešujejo razvoj gospodarstva v občini,

– oblikuje davčno politiko, ki pospešuje gospodarski razvoj,

– sodeluje z gospodarskimi subjekti in v okviru interesov in nalog občine pomaga gospodarskim subjektom pri razreševanju gospodarskih problemov,

– z javnimi sredstvi, v skladu s predpisi pospešuje razvoj gospodarskih panog oziroma gospodarskih subjektov.

4. Ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za povečanje najemnega socialnega sklada stanovanj tako, da:

– v prostorskih aktih predvidi gradnjo stanovanjskih objektov,

– sprejema dolgoročni in kratkoročni stanovanjski program občine,

– spremlja ponudbo in povpraševanje stanovanj v občini ter se vključuje v stanovanjski trg,

– gradi stanovanja za socialno ogrožene in prenavlja objekte, ki so primerni za gradnjo stanovanj,

– v skladu s predpisi omogoča občanom najemanje kreditov za nakup, gradnjo in prenovo stanovanj,

– sodeluje z gospodarskimi družbami, zavodi in drugimi institucijami pr razreševanju stanovanjske problematike občanov.

5. Skrbi za lokalne javne službe tako, da:

– ustanavlja lokalne javne službe,

– sprejme splošne akte, ki urejajo način ustanovitve in delovanja lokalnih javnih služb,

– zagotavlja sredstva za delovanje lokalnih javnih služb,

– nadzira delovanje lokalnih javnih služb,

– gradi in vzdržuje vodovodne, energetske in druge komunalne objekte in naprave,

– zagotavlja javno službo gospodarjenja s stavbnimi zemljišči.

6. Zagotavlja in pospešuje vzgojno.izobraževalno in zdravstveno dejavnost tako, da:

– ustanovi vzgojno izobraževalni, zdravstven zavod in zagotavlja pogoje za njegovo delovanje,

– v skladu z zakoni, ki urejajo to področje, zagotavlja sredstva za izvajanje teh dejavnosti in v okviru finančnih možnosti omogoča izvajanje nadstandardnih programov,

– sodeluje z vzgojno izobraževalnim zavodom in zdravstvenim zavodom,

– z različnimi ukrepi pospešuje vzgojno izobraževalno dejavnost in zdravstveno varstvo občanov,

– ustvarja pogoje za izobraževanje odraslih, ki je pomembno za razvoj občine in za kvaliteto življenja njenih prebivalcev.

7. Pospešuje službe socialnega skrbstva, predšolskega varstva otrok in družine, za socialno ogrožene, invalide in ostarele tako, da:

– spremlja stanje na tem področju,

– pristojnim organom in institucijam predlaga določene ukrepe na tem področju,

– sodeluje s centrom za socialno delo, javnimi zavodi in drugimi pristojnimi organi in institucijami.

8. Pospešuje raziskovalno, kulturno in društveno dejavnost ter razvoj športa in rekreacije tako, da:

– omogoča dostopnost kulturnih programov, skrbi za kulturno dediščino na svojem območju,

– zagotavlja splošno izobraževalno knjižnično dejavnost,

– z dotacijami spodbuja te dejavnosti,

– sodeluje z društvi in jih vključuje v programe aktivnosti občine.

9. Skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo pred hrupom, za zbiranje in odlaganje odpadkov in opravlja druge dejavnosti varstva okolja tako, da:

– izvaja naloge, ki jih določajo zakon, uredbe in drugi predpisi s področja varstva okolja,

– spremlja stanje na tem področju in v okviru svojih pristojnosti sprejema ukrepe, s katerimi zagotavlja varstvo okolja,

– sprejema splošne akte, s katerimi pospešuje in zagotavlja varstvo okolja,

– sodeluje s pristojnimi inšpekcijskimi organi in jih obvešča o ugotovljenih nepravilnostih,

– z drugimi ukrepi pospešuje varstvo okolja v občini.

10. Upravlja, gradi in vzdržuje:

– lokalne javne cest in druge javne poti,

– površine za pešce in kolesarje,

– igrišča za šport in rekreacijo ter otroška igrišča,

– javne parkirne prostore, parke, trge in druge javne površine ter

– ureja promet v občini.

11. Skrbi za požarno varnost in varnost občanov v primeru elementarnih in drugih nesreč tako, da v skladu z merili in normativi:

– organizira reševalno pomoč v požarih,

– organizira obveščanje, alarmiranje pomoč in reševanje za primere elementarnih in drugih nesreč,

– zagotavlja sredstva za organiziranje, opremljanje in izvajanje požarne varnosti in varstva pred naravnimi nesrečami,

– zagotavlja sredstva za odpravo posledic elementarnih in drugih naravnih nesreč,

– sodeluje z občinskim poveljstvom gasilske službe in štabom za civilno zaščito ter spremlja njihovo delo,

– opravlja druge naloge, ki pripomorejo k boljši požarni varnosti in varstvu pred elementarnimi in drugimi nesrečami.

12. Izdeluje obrambne dokumente, v katerih:

– določa organizacijo in način dela v vojnem stanju tako, da zagotovi nepretrgano opravljanje nalog iz svoje pristojnosti,

– načrtuje potrebne organizacijske, materialno tehnične in kadrovske rešitve za izvajanje nalog in pristojnosti v vojni, ki jih vlada ali ministrstva prenesejo na občino,

– zagotavlja delovanje gospodarskih družb, zavodov in drugih organizacij, katerih ustanovitelj je občina, za opravljanje proizvodnje in storitev v vojni.

13. Ureja javni red v občini tako, da:

– sprejema ustrezne splošne akte,

– določa prekrške in denarne kazni za prekrške, s katerimi se kršijo predpisi občine,

– ureja lokalni promet in določa prometno ureditev,

– organizira občinsko redarstvo,

– izvaja nadzorstvo nad javnimi prireditvami,

– opravlja inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov s katerimi ureja zadeve iz svoje pristojnosti, če ni z zakonom drugače določeno,

– opravlja druge naloge v okviru teh pristojnosti.

V okviru lokalnih zadev javnega pomena občina opravlja tudi naloge, ki se nanašajo na:

– inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi ureja zadeve iz svoje pristojnosti,

– ugotavljanje javnega interesa v primeru razlastitve za potrebe občine,

– določanje namembnosti urbanega prostora,

– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči in določanje pogojev za njihovo uporabo,

– evidenco občinskih zemljišč in drugega premoženja,

– zagotavljanje varstva naravnih in kulturnih spomenikov v sodelovanju s pristojnimi institucijami,

– mrliško ogledno službo in

– ureja druge lokalne zadeve javnega pomena.

6. člen

Dopolni se štirinajsta alinea 18. člena statuta tako, da se pred besedo premoženja doda “nepremičnega“.

7. člen

Dopolni se tekst prvega odstavka 25. člena tako, da se za besedami: Občinski svet ima naslednje odbore, doda “– stalna delovna telesa“. V nadaljevanju istega odstavka se doda nova šesta točka “6. statutarno pravna komisija“

Dopolni se tekst drugega odstavka 25. člena tako, da se za besedami: Občinski svet ima, doda “ – občasno delovno telo“.

8. člen

V 26. členu se pri nalogah odbora za finance in občinsko premoženje prva alinea: in predlaga občinskemu svetu občinski proračun, nadomesti z besedilom “osnutek občinskega proračuna“

Doda se nova sedma alinea istega odbora, ki glasi:

“– predlaga obseg proračunskih sredstev za področje dejavnosti svojega delovnega področja.“

V istem členu se na koncu doda novo besedilo:

“Statutarno pravna komisija:

– pripravlja predloge za spremembo statuta v skladu z zakoni,

– pripravlja predloge za spremembo poslovnika Občinskega sveta,

– daje mnenja in predloge k predlaganim odlokom in drugim splošnim aktom,

– pripravlja predloge statutov KS“.

9. člen

V 27. členu se v drugem odstavku besede vseh članov sveta črtajo in nadomestijo z “vseh prisotnih članov sveta“.

10. člen

V 31. členu se doda nov odstavek, ki se glasi:

“Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, svetov krajevne skupnosti, javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev.“

11. člen

V prvi vrstici 33. člena se besede: predsednik občinskega sveta, nadomestijo z “Župan“.

12. člen

Spremeni se tekst 34. člena, ki govori o strokovnosti članstva nadzornega odbora, in sicer: ki praviloma izpolnjujejo temeljni pogoj strokovnosti in izkušenj s področja zakonodaje, ki ureja finančno računovodsko področje, in se nadomesti z novim besedilom: “ki morajo imeti najmanj VI. stopnjo strokovne izobrazbe in izkušnje s finančno računovodskega ali pravnega področja.“

13. člen

V 42. členu se dodata nov tretji in četrti odstavek:

“Župan lahko zadrži objavo splošnega akta občine, če meni, da je neustaven ali nezakonit in predlaga občinskemu svetu, da o njem ponovno odloči na prvi naslednji seji, pri čemer mora navesti razlog za zadržanje.

Če občinski svet vztraja pri svoji odločitvi, se splošni akt objavi, župan pa lahko vloži pri ustavnem sodišču zahtevo za oceno njegove skladnosti z ustavo in zakonom.“

14. člen

V 43. členu statuta se tretji odstavek črta in nadomesti z:

“V soglasju z županom se lahko tudi podžupan odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno“.

15. člen

V 45. členu statuta – petnajsta alinea se črta beseda “vodi“.

16. člen

V prvem odstavku 48. člena se črta besedilo: “ali za posamezno vaško skupnost“.

V 48. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

“Zbor občanov vodi župan ali od njega pooblaščeni podžupan. Župan lahko zboru občanov predlaga imenovanje predsedstva zbora, ki naj zbor vodi.“

17. člen

Besedilo 60. člena statuta se nadomesti z novim besedilom, ki glasi:

“Notranjo organizacijo in delovno področje občinske uprave določi občinski svet na predlog župana z odlokom.“.

18. člen

V 73. členu statuta, se v šesti alinei za besedo pešce doda “kolesarje“.

19. člen

V 97. členu statuta, ki govori o ustanovitvi odborov in komisij, se pred besedilom odbori in komisije, doda novo besedilo “občasna delovna telesa sveta kot so:“

20. člen

Občina Vojnik mora vse svoje akte s spremembami in dopolnitvami statuta uskladiti v 30 dneh po njegovi objavi v Uradnem listu RS.

21. člen

Ožji deli občine (krajevne skupnosti), morajo uskladiti svoje statute s spremembami in dopolnitvami statuta Občine Vojnik, v 60 dneh po objavi v Uradnem listu RS.

22. člen

Te spremembe in dopolnitve statuta Občine Vojnik začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 888/7-2002/7

Župan Občine Vojnik

Vojnik, dne 17. julija 2002.

Benedikt Podergajs l. r.