New Page 3

POROČILO

O IZIDU DRUGEGA KROGA GLASOVANJA ZA ŽUPANA OBČINE MISLINJA NA LOKALNIH VOLITVAH 24. OKTOBRA 2010

 

            Občinska volilna komisija se je sestala dne 26.10.2010 ob 18. uri v sejni sobi Občine Mislinja.

            Na podlagi  zapisnikov o delu volilnih odborov je občinska  volilna komisija o izidu glasovanja 2. kroga za župana Občine Mislinja, ugotovila naslednje :

 

I.

Na volitvah dne 24. oktobra 2010 je imelo pravico voliti 3.914 volivcev, ki so bili vpisani v volilne imenike.

Skupno je glasovalo 2.615 volivcev ali  66,81  % vseh volilnih upravičencev, od tega :

-      Na voliščih po volilnem imeniku     2.554 volivcev

-      Predčasno                                       53 volivcev

-      Po pošti                                            8 volivcev

-      S potrdilom                                       0 volivcev

SKUPAJ                                              2.615 volivcev

Skupno število oddanih glasovnic je bilo 2.615 . 

·      od tega 2.609 veljavnih glasovnic in 6  neveljavnih glasovnic.

Kandidata sta prejela  naslednje število glasov :

Zap.št.

Ime in priimek

Število glasov

%

1.

VIKTOR ROBNIK

1030

39,48

2.

FRANC ŠILAK

1579

60,52

 

II.

Občinska volilna komisija občine Mislinja ugotavlja, da je na podlagi prvega odstavka 107. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS št. 94/07-UPB3 in 45/08) za župana Občine Mislinja izvoljen :

FRANC ŠILAK,  roj.  9.3.1954,  Kozjak  19, 2382 Mislinja

 

III.

            Pri izvedbi volitev  volilna komisija ni ugotovila nepravilnosti, ki bi vplivale na izid glasovanja.

            Komisija v zakonitem roku ni prejela  pritožb.

 

Številka: 041-2/2010

Datum  : 26.10.2010

 

 

Občina Mislinja

 

Predsednica Občinske volilne komisije

 

Ana Skobir, univ.dipl.prav., l.r.

Namestnica predsednice :

Vesna Skudnik,l.r.

Člani volilne komisije :

Cvetko Herlah,l.r.

Drago Krenker,l.r.

Vili Tovšak, l.r.

Marko Tovšak, l.r.

Roman Sinreih, l.r.

Karmen Pušnik, l.r.

Tajnik OVK

Drago Pogorevc, l.r.