New Page 3

Na podlagi petega odstavka 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12) in Sklepa o oblikovanju cen storitev odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Cankova, št. 354-08/2016 z dne 6. 4. 2016, Režijski obrat Občine Cankova objavlja

 

C E N I K 

potrjenih cen storitev odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Cankova 

 

1. člen

Na območju Občine Cankova se v okviru izvajanja gospodarske javne službe oblikujejo cene storitev odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, ki jih zaračunava Režijski obrat Občine Cankova.

 

2. člen 

Cene storitev odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode zajemajo:

I. Odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode

1. Omrežnina – odvajanje odpadne vode:

Obračunska postavka – 

premer vodomera v mm

Faktor omrežnine

Enota mere

Cena v EUR 

brez DDV

Cena v EUR 

z 9,5 % DDV

DN ≤ 20

1

mesec

9,4076

10,3013

20 < DN < 40

3

mesec

28,2227

30,9039

40 ≤ DN < 50

10

mesec

94,0755

103,0127

50 ≤ DN < 65

15

mesec

141,1133

154,5191

65 ≤ DN < 80

30

mesec

282,2266

309,0381

80 ≤ DN < 100

50

mesec

470,3776

515,0635

100 ≤ DN < 150

100

mesec

940,7552

1.030,1269

150 ≤ DN

200

mesec

1.881,5104

2.060,2539

2. Storitev odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode:

Obračunska postavka

Enota

Cena v EUR 

brez DDV

Cena v EUR 

z 9,5 % DDV

Odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode

m3

0,7904

0,8655

II. Čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode

1. Omrežnina – čiščenje odpadne vode:

Obračunska postavka – 

premer vodomera v mm

Faktor omrežnine

Enota mere

Cena v EUR 

brez DDV

Cena v EUR 

z 9,5 % DDV

DN ≤ 20

1

mesec

4,0690

4,4556

20 < DN < 40

3

mesec

12,2070

13,3667

40 ≤ DN < 50

10

mesec

40,6901

44,5557

50 ≤ DN < 65

15

mesec

61,0352

66,8335

65 ≤ DN < 80

30

mesec

122,0703

133,6670

80 ≤ DN < 100

50

mesec

203,4505

222,7783

100 ≤ DN < 150

100

mesec

406,9010

445,5566

150 ≤ DN

200

mesec

813,8021

891,1133

2. Storitev čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode:

Obračunska postavka

Enota

Cena v EUR 

brez DDV

Cena v EUR 

z 9,5 % DDV

Čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode

m3

1,0352

1,1335

III. Storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami (MKČN)

1. Omrežnina – male komunalne čistilne naprave (MKČN):

Obračunska postavka – 

premer vodomera v mm

Faktor omrežnine

Enota mere

Cena v EUR 

brez DDV

Cena v EUR 

z 9,5 % DDV

DN ≤ 20

1

mesec

4,4840

4,9100

2. Storitve povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami (MKČN):

Obračunska postavka

Enota

Cena v EUR 

brez DDV

Cena v EUR 

z 9,5 % DDV

prevzem vsebine in ravnanja z vsebino iz greznic; prevzem blata in ravnanja z blatom iz malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN)

m3

0,9166

1,0037

 

3. člen 

Ta cenik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, cene storitev se uporabljajo od 1. maja 2016 dalje.

 

Št. 354-11/2016

Cankova, dne 8. aprila 2016

 

Župan

Občine Cankova

Drago Vogrinčič l.r.