New Page 2

Na podlagi 61.a člena v povezavi s četrtim odstavkom 97. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 in 57/12) ter 7. in 16. člena Statuta Občine Mozirje (Uradni list RS, št. 11/07) je župan Občine Mozirje sprejel

S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu mestnega jedra Mozirje (Uradni list RS, št. 69/94)

1. člen

(Predmet)

S tem sklepom se začne priprava sprememb in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu mestnega jedra Mozirje (Uradni list RS, št. 69/94).

2. člen

(Ocena stanja in razlogi za pripravo)

Na severozahodnem delu območja mestnega jedra Mozirje na parcelah 343/5, 346/6 in 362/19, k.o. Mozirje je po Odloku o ureditvenem načrtu mestnega jedra Mozirje predvidena gradnja dveh stanovanjskih hiš in treh stanovanjsko poslovnih hiš. Zaradi skladnosti z okoliško pozidavo je ustreznejša pozidava teh objektov v manjših spremenjenih gabaritih in manjši etažnosti od navedenih objektov v Odloku o ureditvenem načrtu mestnega jedra Mozirje.

3. člen

(Območje sprememb in dopolnitev)

Spremembe in dopolnitve Odloka o ureditvenem načrtu mestnega jedra Mozirje se nanašajo na območje parcel 343/5, 346/6 in 362/19, k.o. Mozirje.

4. člen

(Skrajšan postopek priprave in sprejemanja odloka)

Ker se spremembe ne nanašajo na spremembo rabe prostora in ne vplivajo na celovitost načrtovanih prostorskih ureditev, bo skladno z določili 61.a člena ZPNačrt-a postopek priprave in sprejemanja tega izvedbenega akta potekal po skrajšanem postopku.

5. člen

(Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja)

Kot nosilec urejanja prostora, ki poda smernice in mnenje je predviden Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Celje, Glavni trg 1, 3000 Celje.

Pridobitev smernic in mnenj ostalih nosilcev urejanja prostora ni predvidena.

Če se v postopku priprave ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, se le-te naknadno pridobijo v istem postopku.

Nosilci urejanja prostora morajo skladno z 58. členom ZPNačrt-a ter v povezavi s 4. členom tega sklepa v 15-tih dneh od prejema vloge za pridobitev smernic posredovati svoje smernice pisno, sicer se šteje, da smernic oziroma pogojev nimajo in zato njihovo sodelovanje in mnenje k predlogu tega izvedbenega akta ni potrebno.

Nosilci urejanja prostora morajo skladno z 61.a členom ZPNačrt-a ter v povezavi s 4. členom tega sklepa v 15-tih dneh od prejema vloge za pridobitev mnenj posredovati svoje mnenje pisno, sicer se šteje, da se strinjajo s predlogom Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu mestnega jedra Mozirje.

6. člen

(Roki za pripravo)

Postopek priprave in sprejemanja akta bo potekal po naslednjem okvirnem terminskem planu:

– izdelava osnutka – julij 2014;

– pridobitev smernic nosilcev NUP – julij 2014;

– izdelava dopolnjenega osnutka – junij 2014

– javna razgrnitev in javna razprava in stališče občinskem svetu do pripomb – julij in avgust 2014;

– izdelava predloga in pridobitev mnenj – avgust 2014;

– sprejem dopolnjenega predloga na občinskem svetu – september 2014.

8. člen

(obveznost financiranja)

Pripravljavec zagotovi sredstva za izdelavo akta.

9. člen

(Objava in veljavnost sklepa)

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter na spletnih straneh Občine Mozirje na http://www.mozirje.si/ in začne veljati naslednji dan po objavi.

 

Št. 3505-0001/2014

Mozirje, dne 10. julija 2014

 

Župan
Občine Mozirje
Ivan Suhoveršnik l.r.