New Page 1

 

Na podlagi 69. člena Statuta Občine Vodice (Uradni list RS, št. 49/95, 31/98, Uradno glasilo Občine Vodice 2/98 in 7/98, 15/04, 6/05  Odl. US št. U-I-250/98) je občinski svet Občine Vodice na 6. redni seji dne 14. 5. 2007 sprejel

 

 

SKLEP

 

 

o ukinitvi javnega dobra na parc. št. 1357/9 k. o. Vodice

 

 

I.

 

 

Ukine se javno dobro na parc. št. 1357/9  k. o. Vodice, vrsta rabe pot, vpisano kot javno dobro v splošni rabi.

 

 

II.

 

 

Lastninska pravica na parc. št. 1357/9 - pot v izmeri 29 m2  se po ukinitvi javnega dobra vpiše v korist Občine Vodice.

 

 

III.

 

 

Sklep prične veljati z dnem objave v Uradnem glasilu Občine Vodice.

 

 

Datum: 16. 5. 2007

 

 

Številka: 011-03/2007-014

 

 

Župan Občine Vodice

 

 

Brane Podboršek, univ. dipl. ekon.