New Page 2

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin 1/2007, 5/2008) je občinski svet občine Cirkulane na 1. izredni seji dne 19.5.2011 sprejel naslednji:

 

ODLOK

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRIZNANJIH OBČINE CIRKULANE

 

1. člen

(1) 12. člen Odloka o priznanjih občine Cirkulane ( Uradno glasilo slovenskih občin št. 12/2007) se spremeni tako, da se glasi:

VELIKO PRIZNANJE OBČINE CIRKULANE

»Veliko priznanje občine Cirkulane se podeljuje podjetjem, zavodom, društvom ali občanu ter drugim organizacijam in skupnostim s sedežem v občini Cirkulane, in sicer za večletne izjemne uspehe na posameznih področjih družbenih dejavnosti in gospodarstva, ki so prispevali k razvoju in ugledu občine Cirkulane.«

 

2. člen

(2) 14. člen Odloka o priznanjih občine Cirkulane ( Uradno glasilo slovenskih občin št. 12/2007) se spremeni tako, da se glasi:

PRIZNANJE OBČINE CIRKULANE

» Priznanje občine Cirkulane podeljuje občina Cirkulane občanu občine Cirkulane, in sicer za večletne izjemne uspehe na posameznih področjih družbenih dejavnosti in gospodarstva, ki so prispevali k razvoju in ugledu občine Cirkulane.«

 

KONČNA DOLOČBA

3. člen

(1) Te spremembe odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 007-47/2011

Datum: 19.5.2011

Občina Cirkulane

Župan Janez Jurgec