New Page 1

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 31/99) in v skladu s 37. členom Zakona o urejanju in drugih posegih v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 47/93 in 71/93) je Občinski svet občine Rogaška Slatina na 8. redni seji dne 30. 6. 1999 sprejel

 

S K L E P

o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev odloka o lokacijskem načrtu za čistilno napravo

 

1. člen

Javno se razgrnejo spremembe in dopolnitve odloka o lokacijskem načrtu za čistilno napravo v Rogaški Slatini, (Uradni list SRS, št. 15/88; v nadaljnjem besedilu: spremembe in dopolnitve odloka).

 

2. člen

Spremembe in dopolnitve odloka bodo na vpogled v prostorih Občine Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina.

 

3. člen

Javna razgrnitev traja 30 dni od dneva pričetka veljavnosti tega sklepa. V času javne razgrnitve lahko na spremembe in dopolnitve odloka podajo svoje pripombe in predloge vsi zainteresirani. Pripombe in predloge sprejema Oddelek za okolje in prostor občine Rogaška Slatina do zadnjega dne javne razgrnitve.

 

4. člen

V času javne razgrnitve bo v prostorih Občine Rogaška Slatina organizirana javna obravnava sprememb in dopolnitev odloka.

 

5. člen

Po poteku javne razgrnitve in obravnave se bodo podani predlogi in pripombe strokovno preučili in posredovali občinskemu svetu, ki bo do njih zavzel stališče.

 

6. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

 

Št. 06202-8-1/99

Rogaška Slatina, dne 1. julija 1999.

 

                                                                                     Župan

                                                                                    Občine Rogaška Slatina

                                                                                       mag. Branko Kidrič l. r.