New Page 1

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSDPO, 109/08, 49/09 in 11/11) in 104. člena Statuta Občine Nazarje je občinski svet na 29. redni seji, dne 10.4.2014 sprejel

 

ZAKLJUČNI RAČUN

PRORAČUNA OBČINE NAZARJE ZA LETO 2013

 

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Nazarje za leto 2013.

 

2. člen

Zaključni račun proračuna Občine Nazarje za leto 2013 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Nazarje za leto 2013. Sestavni del zaključnega računa so tudi načrti razvojnih programov, v katerih so podani  prikazi podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2013 ter o njihovi realizaciji v tem letu.

 

3. člen

V splošnem delu je podan prikaz realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja v letu 2013 v naslednji višini:

I.          Splošni del proračuna

 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

 

 

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto

ZRPR2013

I.

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

2.455.051,37

 

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

2.152.012,50

70

DAVČNI PRIHODKI

1.871.591,92

 

700 Davki na dohodek in dobiček

1.573.000,00

 

703 Davki na premoženje

242.850,01

 

704 Domači davki na blago in storitve

55.741,89

 

706 Drugi davki

0,02

71

NEDAVČNI PRIHODKI

280.420,58

 

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

157.402,91

 

711 Takse in pristojbine

1.036,19

 

712 Denarne kazni

478,40

 

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

0,00

 

714 Drugi nedavčni prihodki

121.503,08

72

KAPITALSKI PRIHODKI

50.295,48

 

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

50.295,48

 

721 Prihodki od prodaje zalog

0,00

 

722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja

510,00

73

PREJETE DONACIJE

2.053,00

 

730 Prejete donacije iz domačih virov

2.053,00

 

731 Prejete donacije iz tujine

0,00

74

TRANSFERNI PRIHODKI

250.198,39

 

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

250.198,39

 

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna  Evropske unije

0,00

78

PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE

0,00

 

787 Prejeta sredstva iz drugih evropskih institucij

0,00

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

2.422.810,12

40

TEKOČI ODHODKI

1.000.471,11

 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

10.958,20

 

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

21.192,61

 

402 Izdatki za blago in storitve

788.450,98

 

403 Plačila domačih obresti

15.040,81

 

409 Rezerve

34.828,51

41

TEKOČI TRANSFERI

794.638,21

 

410 Subvencije

18.400,00

 

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

494.083,11

 

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

69.389,14

 

413 Drugi tekoči domači transferi

212.765,96

 

414 Tekoči transferi v tujino

0,00

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

413.509,56

 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

413.509,56

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI

214.509,56

 

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam

49.680,16

 

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

164.510,63

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)

32.241,25

 

(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

 

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

 

 

Skupina/Podskupina kontov/konto/Podkonto

ZRPR2013

IV.

 

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

0,00

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0,00

 

750 Prejeta vračila danih posojil

0,00

 

751 Prodaja kapitalskih deležev

0,00

 

752 Kupnine iz naslova privatizacije

0,00

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)

5.000,00

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

5.000,00

 

440 Dana posojila

0,00

 

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb

5.000,00

 

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

0,00

 

443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti

0,00

VI.

 

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREJEMANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

- 5.000,00

 

 

 

C.

RAČUN FINANCIRANJA

 

 

Skupina/Podskupina kontov/ konto/Podkonto

 

VII.

ZADOLŽEVANJE (500+501)

0,00

50

 ZADOLŽEVANJE

0,00

 

500 Domače zadolževanje

0,00

VIII.

ODPLAČILA DOLGA (550+551)

106.633,58

55

ODPLAČILA DOLGA

106.633,58

 

550 Odplačila domačega dolga

106.633,58

IX.

SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

- 79.392,33

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII)

- 106.633,58

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI+VII.-VIII.-IX.= -X.)

- 32.241,25

XII.

 

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH dne 31.12.2012

(del 9009 Splošni sklad za drugo)

68.577,37

 

4. člen

Zaključni račun proračuna Občine Nazarje za leto 2013 se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Št. 032-005/2010-29-4

Nazarje, 10.4.2014

 

 

Občina Nazarje

 

Majda Podkrižnik, županja