New Page 2

Na podlagi tretjega odstavka 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B), Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06 in 115/07) je Občinski svet Občine Divača na 8. redni seji dne 13. 6. 2011 sprejel

O D L O K

o spremembah Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Divača

1. člen

V Odloku o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Divača (Uradni list RS, št. 53/09, 97/09 – popr.) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:

»2. člen

(komunalna oprema)

Program opremljanja je podlaga za odmero komunalnega prispevka za vsoobstoječo komunalno opremo na območju celotne Občine Divača, ki so:

– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po predpisih, ki urejajo varstvo okolja,

– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje izbirnih lokalnih gospodarskih javnih služb po predpisih, ki urejajo energetiko, na območjih, kjer je priključitev obvezna,

– objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske ceste, javna parkirišča in druge javne površine.«.

2. člen

3. člen se spremeni tako, da se glasi:

»3. člen

(obračunsko območje)

»Obračunsko območje posamezne vrste obstoječe komunalne opreme je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na to vrsto komunalne opreme, oziroma območje njene uporabe.

Obračunska območja posamezne vrste obstoječe komunalne opreme so opredeljena v grafičnem izrisu obračunskih območjih na kartah v merilu 1:5000, ki so na vpogled v kartografskem delu programu opremljanja.

Obračunska območja vodovoda, cest in urejanja odpadkov obsegajo celotno območje občine. Obračunsko območje kanalizacije obsega območja Divača in Senožeče.«.

3. člen

4. člen se spremeni tako, da se glasi:

»4. člen

(opremljenost stavbnega zemljišča)

Pri odmeri komunalnega prispevka se opremljenost stavbnega zemljišča z obstoječo komunalno opremo upošteva tako, da se na podlagi grafičnega izrisa obračunskih območij iz 3. člena ugotovi, na katero vrsto komunalne opreme lahko zavezanec iz 13. člena priključi svoj objekt ali mu je omogočena uporaba določene vrste komunalne opreme.

Če mora zavezanec iz 13. člena pridobiti soglasje k priključitvi na določeno vrsto obstoječe komunalne opreme, se tako soglasje šteje za dokazilo, da bo lahko zavezanec priključil svoj objekt na to vrsto komunalne opreme.«.

4. člen

6. člen se spremeni tako, da se glasi:

»6. člen

(namembnost objekta)

Namembnost objektov se upošteva tako, da se določi faktor dejavnosti za posamezno vrsto objektov glede na pretežen namen uporabe in v sorazmerju z obremenjevanjem komunalne infrastrukture glede na pretežen namen uporabe objekta. Pri določitvi vrst objektov se upošteva Uredbo o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena CC-SI (Uradni list RS, št. 33/03, 78/05).

Faktor dejavnosti je 1, razen za naslednje vrste objektov:

+--------+----------+-------------------------------------------+

|CC-SI   |Faktor    |Vrsta objekta                              |

+--------+----------+-------------------------------------------+

|111     |0,8       |Enostanovanjske stavbe                     |

+--------+----------+-------------------------------------------+

|1122    |1,3       |Tri-in večstanovanjske stavbe              |

+--------+----------+-------------------------------------------+

|121     |1,3       |Gostinske stavbe                           |

+--------+----------+-------------------------------------------+

|123     |1,3       |Trgovske in druge stavbe za storitvene     |

|        |          |dejavnosti                                 |

+--------+----------+-------------------------------------------+

|1242    |0,7       |Garažne stavbe                             |

+--------+----------+-------------------------------------------+

|1251    |1,2       |Industrijskestavbe                         |

+--------+----------+-------------------------------------------+

|126     |0,7       |Stavbe splošnega družbenega pomena         |

+--------+----------+-------------------------------------------+

|1271    |0,7       |Nestanovanjske kmetijske stavbe            |

+--------+----------+-------------------------------------------+

|230     |1,3       |Kompleksni industrijski objekti            |

+--------+----------+-------------------------------------------+

|241     |0,7       |Objekti za šport, rekreacijo in drugi      |

|        |          |objekti za prosti čas                      |

+--------+----------+-------------------------------------------+

«

5. člen

V 7. členu se v preglednici 2 črta vrstica »4. Javna razsvetljava«, vrstica »5« postane vrstica »4«. Pod oznako vrstice »2. Kanalizacija« se oznaki podvrsticama spremenita tako, da se glasita »2a – obračunsko območje Divača« in »2b – obračunsko območje Senožeče«.

6. člen

V 8. členu se v preglednici 3 črta vrstica »4. Javna razsvetljava«, vrstica »5« postane vrstica »4«. Pod oznako vrstice »2. Kanalizacija« se oznaki podvrsticama spremenita tako, da se glasita »2a – obračunsko območje Divača« in »2b – obračunsko območje Senožeče«.

7. člen

V 10. členu se drugi, tretji, četrti in peti odstavek nadomestijo z novim drugim, tretjim in četrtim odstavkom, ki se glasijo:

»Pri površini parcele se upošteva velikost gradbene parcele, določene v skladu s pogoji, ki jih v zvezi z velikostjo gradbene parcele določa veljavni prostorski akt. Za površino parcele se šteje tudi tisti del zazidanega stavbnega zemljišča, ki je bil z odločbo o določitvi funkcionalnega zemljišča, z odločbo o izdaji gradbenega dovoljenja ali z odločbo o določitvi gradbene parcele določen kot gradbena parcela ali funkcionalno zemljišče.

Pojem gradbena parcela iz prejšnjega odstavka pomeni zemljišče, sestavljeno iz ene ali več zemljiških parcel ali njihovih delov, na katerem stoji oziroma na katerem je predviden objekt in na katerem so urejene površine, ki služijo takšnemu objektu oziroma je predvidena ureditev površin, ki bodo služile takšnemu objektu.

Neto tlorisna površina objekta je seštevek vseh tlorisnih površin objekta in se določi oziroma izračuna po standardu SIST ISO 9836. Za objekte, za katere se ne more izračunati oziroma določiti neto tlorisno površino objekta, se komunalni prispevek odmeri le od površine parcele. Tako dobljeno vrednost se ob odmeri pomnoži s faktorjem 2,0.«.

8. člen

11. člen se spremeni tako, da se glasi:

»11. člen

(posebni primeri izračuna komunalnega prispevka)

Na območju z že sprejetim programom opremljanja, s katerim je predvidena gradnja nove, rekonstrukcija ali povečanje zmogljivosti obstoječe komunalne opreme, se pri izračunu komunalnega prispevka upošteva višina obračunskih stroškov opremljanja m2 parcele in obračunskih stroškov m2 neto tlorisne površine objekta iz sprejetega programa opremljanja.

Na območjih iz prejšnjega odstavka, katerih obračunska območja komunalne opreme se nahajajo znotraj obračunskih območij iz 3. člena, se pri izračunu komunalnega prispevka za priključitev na komunalno opremo upošteva višina obračunskih stroškov opremljanja m2 parcele in obračunskih stroškov m2 neto tlorisne površine objekta iz 8. člena odloka.

Zavezancu, ki spreminja neto tlorisno površino objekta, površino parcele ali spreminja namembnost objekta ali dela objekta, se izračunata višina komunalnega prispevka pred in po spremembi neto tlorisne površine, površine parcele ali spremembi namembnosti. Komunalni prispevek predstavlja pozitivno razliko med izračunanim komunalnim prispevkom po spremembi in komunalnim prispevkom pred spremembo. V primeru negativne razlike se komunalni prispevek ne vrača.«.

9. člen

13. člen se spremeni tako, da glasi:

»13. člen

(način odmere komunalnega prispevka)

Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta (v nadaljnjem besedilu: zavezanec), ki se na novo priključuje na komunalno opremo, ali ki povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost.

Komunalni prispevek, ki ga odmeri pristojni organ občinske uprave z odločbo, se odmeri pred izdajo gradbenega dovoljenja na zahtevo zavezanca ali potem, ko od upravne enote prejme obvestilo o popolnosti vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Zahtevku zavezanca ali obvestilu o popolnosti vloge iz prve alineje prejšnjega odstavka mora biti priložen tisti del projektne dokumentacije po predpisu o graditvi objektov, ki je potreben za odmero komunalnega prispevka. Priložena dokumentacija mora vsebovati tudi podatek o vrsti stavbe oziroma objekta po Uredbi o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena CC-SI.«.

10. člen

V naslovu petega dela odloka se črta besedilo »in olajšave«.

11. člen

15. člen se spremeni tako, da se glasi:

»15. člen

(oprostitve plačila komunalnega prispevka)

Komunalni prispevek se na območju Občine Divača ne plača:

– za gradnjo gospodarske javne infrastrukture,

– za gradnjo neprofitnih stanovanj, katerih investitor oziroma lastnik je Občina Divača,

– za gradnjo stavb za izobraževanje, znanstveno-raziskovalno delo (oznaka CC-SI: 1263) in zdravstvo (oznaka CC-SI: 1264).

Plačila komunalnega prispevka je oproščena gradnja nestanovanjskih stavb, katerih investitor oziroma lastnik je Občina Divača. V tem primeru mora občina oproščena sredstva v enaki višini nadomestiti iz nenamenskih prihodkov občinskega proračuna.«.

12. člen

17. člen se spremeni tako, da se glasi:

»17. člen

(potrdilo o poravnanih obveznostih)

Občina bo izdala potrdilo o poravnanih obveznostih iz naslova komunalnega prispevka v primeru, da je zavezanec:

– plačal komunalni prispevek za objekt, ki se na novo priključuje na obstoječo komunalno opremo, ali ki povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost,

– sklenil pogodbo o opremljanju iz tretjega odstavka 14. člena. Stroške izgradnje v pogodbi predvidene komunalne opreme nosi zavezanec, ki je na ta način poravnal komunalni prispevek za izvedbo komunalne opreme, ki jo je sam zgradil. Zavezanec je dolžan plačati še preostali del komunalnega prispevka, kolikor bo obremenil že zgrajeno komunalno opremo.

Zavezanec je dolžan poravnati odmerjeni komunalni prispevek v roku 30 dni od pravnomočnosti odločbe o odmeri komunalnega prispevka.

V primeru, da komunalni prispevek ni poravnan v roku iz prejšnjega odstavka, preneha veljavnost odločbe o odmeri komunalnega prispevka.«.

13. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 032-0008/2011-9

Divača, dne 13. junija 2011

Župan

Občine Divača

Drago Božac l.r.