New Page 1

 

Na podlagi 12. člena Zakona o gostinstvu (Uradni list RS, št. 29/95, 40/99, 36/00, 101/05, 4/06 – UPB1, 60/07, 93/07 – UPB2), določil Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99, 107/00, 30/06 in 93/07) in na podlagi 14. člena Statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 28/08) je Občinski svet Občine Dobrepolje na 4. redni seji dne 25. 1. 2011 sprejel

 

 

PRAVILNIK

 

 

o spremembi Pravilnika o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Dobrepolje

 

 

1. člen

 

 

V Pravilniku o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 76/10) se črta 5. poglavje NADZOR in razveljavi 16. člen.

 

 

2. člen

 

 

Naslednja poglavja in členi naslednjih poglavij se ustrezno preštevilčijo. Dosedanje 6. poglavje postane 7. poglavje, dosedanja 17. in 18. člen, pa postaneta 16. in 17. člen.

 

 

3. člen

 

 

(začetek veljavnosti odloka)

 

 

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

Št. 0007-0006/2010-2

 

 

Videm, dne 25. januarja 2011

 

 

Župan

 

 

Občine Dobrepolje

 

 

Janez Pavlin l.r.