New Page 2

Številka:

/

Občina:

Občina Gorje

Organ sprejema:

Občinski svet Občine Gorje

Predlagatelj:

Župan Občine Gorje

Zakonska podlaga:

29. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 81/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 29. člen Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr. in 101/13) in 15. člen Statuta Občine Gorje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 13/17)

Pripravljavec:

Občinska uprava Občine Gorje

Datum:

4.12.2017

Priloge:

/

Vabilo na sejo:

20. redna seja Občinskega sveta Občine Gorje

Besedilo:

gradivo