New Page 2

 

Na podlagi 69. člena Statuta Občine Vodice (Uradni list RS, št. 49/95, 31/98, Uradno glasilo Občine Vodice 2/98 in 7/98, 15/04, 6/05 odl. US št. U-I-250/98) je občinski svet Občine Vodice na 7. redni seji dne 18. 6. 2007 sprejel

 

 

SKLEP

 

 

o ukinitvi javnega dobra na prc. št. 791/2 k. o. Repnje

 

 

I.

 

 

Ukine se javno dobro na parc. št. 791/2  k. o. Repnje, vrsta rabe poti, vpisano kot javno dobro v splošni rabi.

 

 

II.

 

 

Lastninska pravica na parc. št. 791/2 - pot v izmeri 400 m2 se po ukinitvi javnega dobra vpiše v korist Občine Vodice.

 

 

III.

 

 

Sklep prične veljati z dnem objave v Uradnem glasilu Občine Vodice.

 

 

Datum: 19. 6. 2007

 

 

Številka: 011-03/2007-020

 

 

Župan Občine Vodice

 

 

Brane Podboršek, univ. dipl. ekon.