New Page 1

Občinski svet Občine Nazarje je na podlagi 24. in 27. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), 5. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), 17. člena Statuta Občine Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 59/2017) na svoji 3. redni seji dne 23.03.2023 sprejel

 

SKLEP

O PRVI SPREMEMBI NAČRTA RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM OBČINE NAZARJE V LETU 2023

 

1. člen

S tem sklepom se določijo spremembe načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Nazarje za leto 2023 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 64/2021).

 

2. člen

1. odst. 2. člena Sklepa o načrtu ravnanja s premoženjem Občine Nazarje v letu 2023 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 64/2022) se vrednost 30.000,00 EUR nadomesti z novo vrednostjo 20.000,00 EUR.

 

3. člen

3. odst. 2. člena Sklepa o načrtu ravnanja s premoženjem Občine Nazarje v letu 2023 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 64/2022) se vrednost 72.500,00 EUR nadomesti z novo vrednostjo 173.500,00 EUR.

 

4. člen

4. odst. 2. člena Sklepa o načrtu ravnanja s premoženjem Občine Nazarje v letu 2023 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 64/2021) se vrednost 311.291,00 EUR nadomesti z novo vrednostjo 342.410,00 EUR.

 

5. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin

 

Številka: 032-0004/2022-3

Datum: 23. marec 2023

 

 

Občina Nazarje

 

Matej Pečovnik, župan