New Page 2

Na podlagi 16. in 94. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11) je Občinski svet Občine Črnomelj na 16. redni seji dne 17. 10. 2012 sprejel naslednji

S K L E P

I.

Na nepremičnini parc. št. 2647/1, parc. št. 2646/1, parc. št. 2646/3 in parc. št. 2647/3, vse k.o. 1548 Golek se ukine status javnega dobra in postane last Občine Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, matična št. 5880254.

II.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra stopi v veljavo z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 478-323/2009

Črnomelj, dne 17. oktobra 2012

Županja

Občine Črnomelj

Mojca Čemas Stjepanovič l.r.