New Page 1

Evidenca prejemnikov državnih pomoči v kmetijstvu

1. Naziv institucije:

Občina Komen
2. Naziv zbirke podatkov: Evidenca prejemnikov državnih pomoči v kmetijstvu
3. Področje (šifrant): Lokalna samouprava
4. Opis vsebine:

Občina vodi evidenco prejemnikov državnih pomoči v kmetijstvu, pomoč se dodeljuje na podlagi sprejetega občinskega pravilnika.

5. Pravne podlage: Zakon o spremljanju državnih pomoči /ZSDrP/ SOP 2004-01-1605, Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Komen v programskem obdobju 2015-2020 (Uradni list Republike Slovenije, št. 73/2015)
6. Ključne besede (deskriptorji EUROVOC): državna pomoč
7. Območje, na katero se podatki nanašajo: Občina Komen
8. Dostopnost podatkov (šifrant):

Podatki so javno dostopni in na voljo za dostop in ponovno uporabo. Organ prosilcu zavrne dostop do zahtevane informacije, če se zahteva nanaša na osebni podatek, ki se vodi v evidenci, katerega razkritje bi pomenilo kršitev varstva osebnih podatkov, v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

9. Morebitni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo: Ni omejitev
10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo: Ni omejitev
11. Morebitni internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov: /
12. Morebitni internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika): /
13. Datum nastanka: 2004
14. Pogostost osveževanja podatkov (šifrant): Po potrebi
15. Oblika zapisa: csv, xls
16. Jezik zapisa: slv
17. Opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo take povezave: /
18. Odgovorna oseba: Direktorica občinske uprave: mag. Andreja Štok, e-pošta: andreja.stok@komen.si