New Page 2

 

Na podlagi petega odstavka 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99, 70/00, 51/02) 33. člen zakona o javnih financah (Uradni list št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 in 72/05) 16 in 79. člen Statuta občine Žetale (Uradni list RS, št. 24/99, 11/01, 5/03 in 24/04), je župan Občine Žetale dne 20. 12. 2005 sprejel

 

 

S K L E P

 

 

o začasnem financiranju proračunskih potreb v letu 2006

 

 

1. člen

 

 

V obdobju do začetka veljavnosti proračuna Občine Žetale za leto 2006, oziroma v obdobju januar – marec 2006, se financiranje funkcij Občine Žetale ter njenih nalog in drugih s predpisi določenih namenov začasno nadaljuje na podlagi odloka o proračunu Občine Žetale za leto 2005 in za iste programe kot v letu 2005.

 

 

2. člen

 

 

V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za leto 2005.

 

 

3. člen

 

 

V obdobju začasnega financiranja se lahko nadaljuje izvajanje in financiranje investicij, ki so sprejete v proračunu za leto 2005, ni pa možno pričenjati novih investicij.

 

 

4. člen

 

 

Prihodki in odhodki v času začasnega financiranja so sestavni del proračuna Občine Žetale za leto 2006. Po sprejemu proračuna za leto 2006 se v obdobju začasnega financiranja plačane obveznosti vključijo v proračun za leto 2006.

 

 

5. člen

 

 

Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb v letu 2006 sprejme župan in o tem obvesti občinski svet.

 

 

6. člen

 

 

Obdobje začasnega financiranja iz tega sklepa lahko traja največ tri mesece. Začasno financiranje občinskega proračuna se lahko podaljša na predlog župana s sklepom občinskega sveta, če je to potrebno za financiranje funkcij občine.

 

 

7. člen

 

 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 2006 dalje.

 

 

 

 

 

Št. 410-01-0001/2005

 

 

Žetale, dne 19. decembra 2005

 

 

Župan

    Občine Žetale

    Anton Butolen l.r.