New Page 2

 

Na podlagi zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96), zakona o organiziranju in financiranju vzgoje in izobraževanje (Uradni list RS, št. 12/96 in 23/96) ter 16. člena statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 43/95) je Občinski svet občine Kobarid na 9. seji dne 30. 9. 1999 sprejel naslednji

 

 

S K L E P

 

 

I

 

 

1. Ekonomske cene oddelka jasli v vrtcu Kobarid znašajo:

 

 

– za celodnevni program je cena                       49.250 SIT

 

 

– za poldnevni program je cena                        42.435 SIT

 

 

2. Ekonomske cene veljajo od 1. 9. 1999 dalje in ne vključujejo regresa za letni dopust, jubilejnih nagrad, amortizacije, investicijskega vzdrževanja in ne upošteva izpisov otrok v poletnih mesecih. Ti stroški se v proračunu predvidijo posebej.

 

 

3. Ekonomske cene so izračunane na 12 mesecev.

 

 

II

 

 

Ta sklep se objavi v Uradnem listu, uporablja pa se od 1. 9. 1999.

 

 

 

 

 

Št. 601-3/97

 

 

Kobarid, dne 30. septembra 1999.

 

 

Župan

    Občine Kobarid

    Pavel Gregorčič, inž. l. r.