New Page 3

Na podlagi 16. in 26.  člena Statuta Občine Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin št. 15/2006 in 26/2009) je Občinski svet občine Markovci na 1. izredni seji dne,  24. novembra 2014, sprejel

 

SKLEP

O IMENOVANJU KOMISIJE ZA ODLIKOVANJA IN PRIZNANJA

 

1.

V Komisijo za odlikovanja in priznanja se imenujejo:

1.   Konrad Janžekovič, Nova vas pri Markovcih 75/b, Markovci – predsednik,

2.   Zvonko Črešnik, Borovci 23/b, Markovci – član,

3.   Danica Zemljarič Dobrotič, Zabovci 86/b, Markovci – članica,

 

2.

Mandat predsednika in članov komisije traja do izteka mandata Občinskega sveta Občine Markovci.

 

3.

Ta sklep prične veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu in se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka:  032-0008/2014

Datum:    24. 11. 2014  

 

 

 

Občina Markovci

 

Milan Gabrovec, župan