New Page 1

V Odloku o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje VP 25/1 Ločica – območje za proizvodne dejavnosti (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 1/09) se v prvem odstavku šestega člena besedilo »1919- del« pravilno glasi »1919/4«, besedilo »1925-del« pa se pravilno glasi »1925/2«.

 

V sedmem členu se v prvi alineji prvega odstavka besedilo »1925« pravilno glasi »1925/1«.

 

Št.: 0301-26/2008-2

Velike Lašče, dne 3. aprila 2009

 

Župan Občine Velike Lašče

Anton Zakrajšek, univ.dipl.inž.,l.r.