Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Ur. list RS, št. 12/96 in 44/2000), 3. in 7. člena Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Ur. list RS, št. 44/96, 39/97, 1/98, 84/98, 44/00, 102/00, 102/2000 in 111/2000) ter 16. člena Statuta Občine Rače-Fram (MUV, št. 12/99 in 18/2000) je Občinski svet Občine Rače-Fram na 25. redni seji, dne 12. novembra 2001, sprejel
 
 
S K L E P
 
o določitvi cen programov v javnih vrtcih v občini Rače-Fram
 
 
1. V občini Rače-Fram (OŠ Rače - enota vrtca Rače in OŠ Fram - enota vrtca Fram) se od 1.12.2001 dalje določijo naslednje cene programov predšolske vzgoje:
 
VRSTA PROGRAMA
CENA PROGRAMA
 
 
Dnevni program - I. starostno obdobje (od 1 do 3 let)
53.498,00 SIT
 
 
Dnevni program - II. starostno obdobje (od 3 let do vstopa v šolo)
48.635,00 SIT
 
 
Poldnevni (5-urni) program - I. starostno obdobje:
• z zajtrkom in kosilom
52.511,00 SIT
 
 
Poldnevni (5-urni) program - II. starostno obdobje
• z zajtrkom in kosilom
47.417,00 SIT
 
2. Plačila staršev se določijo na osnovi Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih.
 
 
3. V primeru, ko je otrok iz vrtca odsoten najmanj 3 (tri) zaporedne delovne dni, se za dneve njegove odsotnosti prispevek staršev sorazmerno zniža, v odvisnosti od dnevnega stroška živil v ceni programa in razmerja med določenim plačilom za odsotnega otroka ter najvišjim možnim plačilom staršev.
 
 
Za starše, ki plačujejo najvišji možni prispevek (tj. 80 % cene programa), je to znižanje za vsak dan odsotnosti enako naslednjim dnevnim stroškom živil:
 
vrsta prehrane/starost. odbobje
I. starostno obdobje
II. starostno obdobje
 
 
zajtrk
77
94
 
 
kosilo
47
58
 
 
malica
240
293
 
 
SKUPAJ zajtrk + kosilo + malica
364
445
 
4. a) Starši, ki želijo za svojega otroka ob eno- ali največ dvo mesečni odsotnosti v času poletnih počitnic (julij, avgust) rezervirati mesto v izbrani enoti oz. oddelku, plačajo za mesec, ko je otrok v celoti odsoten, 30 % njim določenega zneska plačila.
 
 
To določilo velja samo za starše, ki imajo skupaj z otrokom stalno prebivališče v občini Rače-Fram in njihovi otroci obiskujejo vrtec v Račah ali Framu. Staršem, ki imajo skupaj z otrokom stalno prebivališče v občini Rače-Fram, njihov otrok pa obiskuje katerega od vrtcev izven matične občine, za čas celomesečne odsotnosti iz vrtca v juliju in/ali avgustu plačajo 60 % njim določenega zneska plačila.
 
 
Za starše, ki imajo skupaj z otrokom stalno prebivališče izven občine Rače-Fram in njihovi otroci obiskujejo vrtec v Račah ali Framu, za obračun višine obveze za čas poletne odsotnosti otrok veljajo določila njihove matične občine, ki je plačnica razlike med ceno programa in plačilom staršev (domicilna občina).
 
 
b) Če starši otroka, vpisanega v vrtec Rače ali Fram, začasno izpišejo iz vrtca, pri ponovnem vpisu ni mogoče jamčiti prostega mesta v vrtcu oziroma je otrok razvrščen v skupino v odvisnosti od razpoložljivih kapacitet, pri čemer imajo prednost pri vpisu otroci, ki jih starši vpisujejo prvič.
 
 
5. Za čas nepretrgane daljše bolezenske odsotnosti otroka lahko vrtec s soglasjem občine na osnovi vloge staršev in predložitvi zdravniškega potrdila staršem zniža plačilo in sicer tako, da znaša za prvi mesec odsotnosti višina plačila 30 % siceršnje mesečne obveze, za naslednje mesece otrokove odsotnosti pa se starše plačila oprosti.
 
 
Ta ugodnost velja le za starše s stalnim prebivališčem v občini Rače-Fram, katerih otroci obiskujejo vrtec v Račah ali Framu.
 
 
6. V primeru vpisa ali izpisa otroka sredi meseca se plačilo staršev proporcionalno zniža glede na število dni prisotnosti otroka v vrtcu v mesecu vpisa oz. izpisa.
 
 
To določilo se upošteva tudi pri obračunu stroškov drugim občinam, ki po domicilu plačujejo razliko med ekonomsko ceno programov v naši občini in plačili staršev.
 
 
7. Zamudno uro, ko starši ob zaključku obratovalnega časa oddelka vrtca ne pridejo po svojega otroka, lahko vrtec staršem zaračuna v znesku = 1.000,00 SIT za vsako začeto uro zamude. Vrtec ta ukrep uporabi le izjemoma - v primerih večkratnega (3 x letno) neodgovornega odnosa staršev do obratovalnega časa vrtca.
 
 
8. Ta sklep začne veljati dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku, uporablja pa se od 1. decembra 2001 dalje.
 
 
Župan Občine Rače-Fram
 
 
Branko Ledinek, s. r.
 
 
Številka:062-02/25-2001-2
 
 
Datum: 12. november 2001