Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS št. 12/91), 40.,41. in 140. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS št. 12/96) ter 11. člena Statuta Občine Rače-Fram (MUV, št. 11/95), je Občinski svet Občine Rače-Fram na svoji 19. redni seji, dne 6.12.1996 sprejel
 
O D L O K
 
 
o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Rače
 
 
I. SPLOŠNA DOLOČBA
 
 
1. člen
 
S tem odlokom Občina Rače-Fram (v nadaljevanju besedila: ustanovitelj) ustanavlja na področju osnovnega šolstva ter vzgoje in varstva predšolskih otrok javni vzgojnoizobraževalni zavod Osnovna šola Rače (v nadaljevanju: zavod), v čigar sestavo sodi:
 
 
 • Enota vrtca Rače.
 
II. STATUSNE DOLOČBE
 
 
1. Ime, sedež, območje zadovoljevanja vzgojnoizobraževalnih in vzgojnovarstvenih potreb
 
 
ter pravni status zavoda
 
2. člen
 
Zavod posluje pod imenom: Osnovna šola Rače.
 
 
Sedež zavoda: Grajski trg 1, 2327 Rače.
 
 
Skrajšano ime zavoda: OŠ Rače.
 
 
Zavod je ustanovljen za opravljanje osnovnošolskega izobraževanja za šolski okoliš, ki obsega območja: Zg. Gorica, Sp. Gorica, Brezula, Podova, Rače, del Ješence in del Hotinje vasi.
 
 
V okviru zavoda se organizira enota vrtca za izvajanje vzgojnoizobraževalne dejavnosti in predšolske vzgoje.
 
 
Ime enote vrtca je Osnovna šola Rače - Vrtec Rače.
 
3. člen
 
Zavod lahko po predhodnem soglasju z ustanoviteljem organizira delo v novi enoti vrtca ali ukine obstoječo, če so za to podani zakonski razlogi.
 
4. člen
 
Zavod je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu, povezanim z dejavnostjo, za katero je ustanovljen, samostojno.
 
 
Zavod odgovarja za svoje obveznosti z vsem premoženjem, s katerim razpolaga.
 
 
Zavod je dolžan poročati ustanovitelju o svojem poslovanju in poslovnih rezultatih ter mu zagotavljati podatke, ki so potrebni za opravljanje funkcije ustanovitelja.
 
 
Enota vrtca v pravnem prometu nima pooblastil.
 
5. člen
 
Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Mariboru.
 
 
Zavod se vpiše v razvid zavodov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za šolstvo.
 
6. člen
 
Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi v poslovanju in v pravnem prometu, kot jih določata zakon in ta odlok.
 
2. Pečat zavoda
 
 
7. člen
 
Zavod ima in uporablja svoj pečat okrogle oblike, premera 35 mm, v sredini katerega je grb Republike Slovenije, na zunanjem obodu pa je izpisano: Osnovna šola Rače.
 
 
Zavod ima in uporablja tudi pečat okrogle oblike premera 20 mm z enako vsebino kot pečat iz 1. odstavka tega člena.
 
 
Pečat iz 1. odstavka tega člena uporablja zavod v pravnem prometu za žigosanje vseh aktov, dokumentov in dopisov, ki jih pošilja ali izdaja organom, organizacijam, občanom, učencem in varovancem oz. njihovim staršem.
 
 
Pečat iz 2. odstavka tega člena uporablja zavod za žigosanje predvsem finančne in knjigovodske dokumentacije.
 
8. člen
 
Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, način varovanja in uničevanja določi ravnatelj.
 
3. Zastopanje, predstavljanje in podpisovanje
 
 
9. člen
 
Zavod zastopa in predstavlja ravnatelj.
 
 
Ravnatelj zavoda zastopa in predstavlja zavod brez omejitev.
 
 
Med začasno odsotnostjo nadomešča ravnatelja njegov pomočnik oz. delavec zavoda, ki ga za nadomeščanje pooblasti ravnatelj. Pomočnik ravnatelja oz. pooblaščeni delavec zavoda ima v času nadomeščanja vsa pooblastila ravnatelja.
 
 
Ravnatelj lahko za zastopanje ali predstavljanje zavoda v posameznih zadevah pooblasti druge osebe.
 
10. člen
 
Za zavod podpisujejo ravnatelj in delavci, ki so pooblaščeni za zastopanje, vsak v mejah pooblastil in poslov, ki jih opravljajo.
 
 
V odnosih z banko in Agencijo RS za plačilni promet, nadziranje in informiranje podpisujejo zavod ravnatelj, računovodja in podpisniki z deponiranimi podpisi pri Agenciji RS za plačilni promet, nadziranje in informiranje, ki jih določi ravnatelj.
 
III. DEJAVNOST ZAVODA
 
 
11. člen
 
Dejavnosti zavoda so:
 
 
 • M/80.101 Dejavnost vrtcev
 
 
 • M/80.102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje
 
 
 • M/80.4 Izobraževanje odraslih
 
 
 • M/80 103 Osnovnošolsko prilagojeno izobraževanje
 
 
Dejavnost zavoda šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.
 
12. člen
 
Zavod opravlja javno veljavni izobraževalni program in program za predšolske otroke, ki je sprejet na način po postopku, določenim z zakonom.
 
13. člen
 
Osnovna šola opravlja vzgojnoizobraževalno dejavnost od 1. do 9. razreda in izdaja spričevala o uspehu in izobrazbi, ki štejejo kot javne listine.
 
 
Vrtec izvaja vzgojnovarstveno delo za predšolske otroke v starosti od 11. meseca do vstopa v osnovno šolo. Lahko pa organizira tudi dnevno varstvo otrok, predvsem od 3. leta starosti, tudi v varstvenih družinah.
 
 
Zavod ne sme začeti opravljati nove dejavnosti ali spremeniti pogojev za opravljanje dejavnosti, dokler ustanovitelj ne da soglasja in dokler pristojni organ ne izda odločbe, da so izpolnjeni pogoji, predpisani za opravljanje dejavnosti glede tehnične opremljenosti in varstva pri delu ter drugi predpisani pogoji.
 
 
Za nove dejavnosti ne štejejo druge dejavnosti, ki jih opravlja zavod v manjšem obsegu, s katerimi dopolnjuje in boljša ponudbo vzgojnoizobraževalnega in vzgojnovarstvenega dela ali s katerimi prispeva k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se uporabljajo za opravljanje vpisanih registrskih dejavnosti.
 
14. člen
 
Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle samo v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register.
 
IV. ORGANI ZAVODA
 
 
l5. člen
 
Organi zavoda so:
 
 
- svet šole
 
 
- ravnatelj,
 
 
- strokovni organi,
 
 
- svet staršev.
 
 
Zavod lahko ima tudi druge organe, katerih delovno področje, sestavo in način volitev oziroma imenovanja določi s pravili.
 
1. Svet šole
 
 
16. člen
 
Zavod upravlja svet šole, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda in predstavniki staršev.
 
 
Svet šole šteje 11 članov, ki jih sestavljajo:
 
 
- 3 predstavniki ustanovitelja,
 
 
- 5 predstavnikov delavcev zavoda,
 
 
- 3 predstavniki staršev.
 
 
Predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski svet Občine Rače-Fram izmed delavcev občinske uprave ali občinskih organov ter občanov posameznih naselij šolskega okoliša.
 
 
Štirje predstavniki delavcev zavoda se izvolijo iz osnovne šole, eden pa iz enote vrtca. Predstavnike delavcev zavoda se voli na neposrednih in tajnih volitvah. Delavci, ki volijo, imajo toliko glasov, kolikor predstavnikov se voli. Kandidate izmed vseh delavcev zavoda predlagajo: učiteljski in vzgojiteljski zbor, reprezentativni sindikati zavoda in zbor delavcev.
 
 
Predstavnike staršev v svet šole izvoli svet staršev šole izmed sebe. Eden izmed predstavnikov staršev, ki jih voli svet staršev, mora biti predstavnik staršev otrok v enoti vrtca.
 
 
Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica delavcev zavoda. Izvoljenih je tistih pet kandidatov, ki so dobili največje število glasov delavcev, ki so volili.
 
 
Svet šole najkasneje 60 dni pred iztekom mandata določi rokovnik za izvedbo volitev in imenuje tričlansko komisijo, ki vodi postopek izvolitve predstavnikov delavcev v svet šole in pripravi končno poročilo, ki ga predloži svetu šole po njegovem konstituiranju.
 
 
Članu sveta šole preneha mandat pred potekom dobe, za katero je bil imenovan oz. izvoljen, če:
 
 
- odstopi;
 
 
- zaradi bolezni, daljše odsotnosti ali iz drugih razlogov ne more več opravljati funkcije člana sveta šole;
 
 
- je razrešen;
 
 
- mu preneha delovno razmerje v zavodu.
 
 
Člana sveta šole razreši za volitve oz. imenovanje pristojni organ na način in po postopku, določenem za imenovanje.
 
 
Ko svet šole ugotovi, da je članu iz razlogov iz zgornjega odstavka prenehal mandat, o tem takoj obvesti pristojne za imenovanje oziroma izvolitev novega člana. Če je potekel mandat predstavniku delavcev, takoj določi rokovnik in imenuje tričlansko komisijo v skladu s sedmim odstavkom tega člena.
 
 
Nadomestno imenovanje oziroma izvolitev člana sveta šole ni potrebno, če je prenehal mandat manj kot tretjini članov in je do izteka mandata sveta šole manj kot šest mesecev.
 
17. člen
 
Člani sveta izmed sebe izvolijo na konstitutivni seji predsednika in namestnika predsednika.
 
 
Svet odloča z večino glasov svojih članov.
 
 
Mandat članov sveta traja štiri leta.
 
 
Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan s statusom njihovih otrok v zavodu.
 
18. člen
 
Svet šole:
 
 
 • imenuje in razrešuje ravnatelja,
 
 
 • sprejema program razvoja zavoda,
 
 
 • sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
 
 
 • odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
 
 
 • obravnava poročila o izobraževalni in vzgojni problematiki,
 
 
 • odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca,
 
 
 • odloča v zvezi o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
 
 
 • odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim in izobraževalnim delom v zavodu,
 
 
 • sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, ki jih določa ta odlok ali drug splošni akt zavoda,
 
 
 • določa finančni načrt in sprejema zaključne in periodične račune,
 
 
 • predlaga ustanovitelju in ravnatelju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
 
 
 • razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet šole,
 
 
 • sprejema program razreševanja presežnih delavcev,
 
 
 • odloča o najemanju kreditov,
 
 
 • imenuje predstavnike zavoda v drugih asociacijah,
 
 
 • odloča v soglasju z ustanoviteljem o povezovanju v skupnost zavodov za opravljanje skupnih administrativnih in računovodskih nalog in za opravljanje drugih skupnih del,
 
 
 • opravlja druge z zakonom ter drugimi akti zavoda določene naloge.
 
2. Ravnatelj
 
 
19. člen
 
Pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda je ravnatelj.
 
 
Ravnatelj organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda.
 
 
Ravnatelj opravlja naslednje naloge:
 
 
 • organizira, načrtuje in vodi delo zavoda,
 
 
 • pripravlja program razvoja zavoda,
 
 
 • pripravlja predlog letnega delovnega načrta in odgovarja za njegovo izvedbo,
 
 
 • odgovarja za uresničevanja pravic otrok in dolžnosti učencev,
 
 
 • vodi delo učiteljskega ter vzgojiteljskega zbora,
 
 
 • oblikuje predlog nadstandardnih programov,
 
 
 • spodbujo strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev,
 
 
 • organizira mentorstvo za pripravnike,
 
 
 • prisostvuje pri vzgojnoizobraževalnem delu učiteljev ter vzgojiteljev, spremlja njihovo delo in jim svetuje,
 
 
 • predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive in odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede,
 
 
 • spremlja delo svetovalne službe,
 
 
 • skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski sestanki, govorilne ure in druge oblike sodelovanja),
 
 
 • obvešča starše o delu zavoda in o spremembah pravic otrok in obveznosti učencev,
 
 
 • odloča o vzgojnih ukrepih,
 
 
 • določa sistematizacijo delovnih mest,
 
 
 • odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev,
 
 
 • imenuje in razrešuje svojega pomočnika in vodje podružničnih šol ter enot vrtca,
 
 
 • skrbi za sodelovanje zavoda s šolsko in predšolsko zdravsveno službo in
 
 
 • opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.
 
20. člen
 
Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje, določene z zakonom.
 
 
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda po postopku, določenim z zakonom.
 
 
Mandat ravnatelja traja štiri leta.
 
21. člen
 
Ravnatelju zavoda preneha mandat z iztekom dobe, za katero je bil imenovan. Po izteku mandata ravnatelju se opravi razpis prostega delovnega mesta na način in po postopku, določenim z zakonom.
 
22. člen
 
Če ravnatelju predčasno preneha mandat oziroma če nihče izmed prijavljenih kandidatov ni imenovan, svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja izmed strokovnih delavcev zavoda oziroma izmed prijavljenih kandidatov, vendar največ za eno leto.
 
 
a) Pomočnik ravnatelja
 
23. člen
 
Zavod lahko ima pomočnika ravnatelja.
 
 
Za pomočnika ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za ravnatelja, razen šole za ravnatelja oziroma ravnateljskega izpita.
 
 
Pomočnika ravnatelja imenuje in razrešuje ravnatelj, potem ko si pridobi z tajnim glasovanjem izraženo mnenje učiteljskega in vzgojiteljskega zbora.
 
 
Pomočnik ravnatelja se imenuje na podlagi javnega razpisa, razen če ravnatelj imenuje pomočnika izmed strokovnih delavcev zavoda.
 
 
Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, ki mu jih določi ravnatelj.
 
 
b) Vodja enote vrtca
 
24. člen
 
Enota vrtca ima vodjo.
 
 
Za vodjo enote vrtca je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za delo, vzgojitelja in ima najmanj pet let naziv mentor.
 
 
Vodjo enote vrtca imenuje in razrešuje ravnatelj izmed delavcev enote vrtca.
 
 
Vodja enote vrtca opravlja delo vzgojitelja, organizacijske naloge v enoti vrtca in druge naloge, ki jih določi ravnatelj z opisom delovnega mesta vodje enote v aktu o sistematizaciji delovnih mest in za katere ga je pisno pooblastil.
 
 
3. Strokovni organi
 
25. člen
 
Strokovni organi v zavodu so učiteljski zbor, vzgojiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, razrednik in strokovni aktivi. Zavod lahko ima tudi druge strokovne organe, ki jih določi s pravilnikom. Pristojnosti, naloge in način dela strokovnih organov določajo pravila zavoda.
 
 
4. Svet staršev
 
26. člen
 
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikuje svet staršev zavoda.
 
 
Svet staršev zavoda je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.
 
 
Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.
 
 
Svet staršev:
 
 
 • predlaga nadstandardne programe,
 
 
 • daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
 
 
 • daje mnenje o predlogu programa razvoja zavoda in o letnem delovnem načrtu,
 
 
 • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojnoizobraževalni problematiki,
 
 
 • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojnoizobraževalnim delom,
 
 
 • voli predstavnike staršev v svet zavoda in
 
 
 • opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
 
V. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA
 
27. člen
 
Ustanovitelj in država zagotavljata pogoje za delo zavoda.
 
 
Ustanovitelj zagotavlja zavodu sredstva in premoženje, s katerim je zavod upravljal do uveljavitve tega odloka ter sredstva in premoženje enote vrtca.
 
 
Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v upravljanje, ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremičnino premoženje ali le-to obremeniti s stvarmi ali drugimi bremeni brez soglasja ustanovitelja.
 
28. člen
 
Zavod pridobiva sredstva za delo iz javnih sredstev, sredstev ustanovitelja, prispevkov staršev, sredstev od prodaje storitev in izdelkov ter iz donacij, prispevkov, sponzorjev ter iz drugih virov.
 
 
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s prodajo proizvodov oziroma storitev, ustvarjenih z opravljanjem vzgoje in izobraževanja oziroma z opravljanjem drugih dejavnosti v skladu s tem odlokom, se uporablja za plačilo materialnih stroškov, investicijsko vzdrževanje in investicije, po predhodnem soglasju ustanovitelja pa tudi za plače delavcev.
 
 
Primanjkljaj prihodkov, ki v zavodu nastane pri izvajanju medsebojno dogovorjenega programa iz osnovnih dejavnosti, upoštevajoč dogovorjena merila, kriterije ter normative in standarde, ki veljajo za področja dejavnosti zavoda, krije ustanovitelj oziroma država.
 
 
Za nadstandardne storitve lahko zavod pridobiva sredstva tudi z dotacijami, sponzorstvom, prispevki staršev in drugimi viri, določenimi zakonom.
 
VI. ODGOVORNOST USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
 
 
29. člen
 
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno do vrednosti sredstev, s katerimi upravlja zavod.
 
VII. NADZOR
 
 
30. člen
 
Nadzor nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in aktov, ki urejejo organizacijo, financiranje, namensko porabo sredstev in opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja v zavodu, izvaja šolska inšpekcija.
 
 
Nadzor nad zakonitostjo dela zavoda iz področij, ki niso navedena v 1. odstavku tega člena, izvajajo institucije družbenega nadzora, določene z zakonom.
 
31. člen
 
Porabo javnih sredstev v zavodu nadzoruje Računsko sodišče Republike Slovenije.
 
 
Gospodarjenje z nepremičninami v lasti ustanovitelja nadzira ustanovitelj.
 
VIII. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
 
 
32. člen
 
Zavod lahko v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok ter v drugih zadevah, ki jih je potrebno regulirati z interno normativo, uredi svojo notranjo organizacijo in delo s pravili. Pravila sprejme svet zavoda.
 
 
Zavod lahko ima tudi druge splošne akte, s katerimi ureja druge zadeve, če tako določa zakon.
 
 
Pravila in splošni akti iz 2. odstavka tega člena ne smejo biti v nasprotju s tem odlokom.
 
33. člen
 
Splošne akte zavoda sprejma svet zavoda ali ravnatelj.
 
 
Razmejitev pristojnosti pri sprejemanju splošnih aktov zavoda se določi s pravili zavoda.
 
IX. JAVNOST DELA
 
34. člen
 
Delo zavoda je javno.
 
 
Javnost dela zavoda se zagotavlja s sporočili staršem, novinarjem in drugim predstavnikom javnosti.
 
 
Starši, novinarji in drugi predstavniki javnosti ne morejo prisostvovati sejam in drugim oblikam dela organov zavoda ter vzgojnoizobraževalnemu delu zavoda, razen v primerih, kot je to določeno z zakonom ali drugimi predpisi ali ko jih ravnatelj šole izrecno povabi.
 
 
O delu zavoda obvešča javnost ravnatelj šole ali oseba, ki jo pooblasti.
 
X. VAROVANJE POSLOVNE SKRIVNOSTI
 
 
35. člen
 
Ravnatelj šole in drugi delavci zavoda morajo varovati listine in podatke, do katerih pridejo oz. se z njimi seznanijo pri opravljanju vzgojnoizobraževalne dejavnosti in so določeni za poslovno skrivnost.
 
 
Osebe iz prejšnjega odstavka morajo varovati poslovno skrivnost tudi po prenehanju delovnega razmerja.
 
 
Za poslovno skrivnost se štejejo:
 
 
- podatki in dokumenti, ki so z zakonom in drugimi predpisi določeni za tajne;
 
 
- podatki in dokumenti, ki jih svet šole določi za poslovno skrivnost;
 
 
- podatki in dokumenti, ki jih ravnatelj šole v okviru svojih pristojnosti določi za poslovno skrivnost;
 
 
- podatki in dokumenti, ki jih zavodu zaupno sporoči pristojni organ ali druga organizacija.
 
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
 
 
36. člen
 
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati določbe Odloka o ustanovitvi javnih vzgojnoizobraževalnih zavodov - osnovnih šol na območju občine Maribor (MUV, št. 6/92), ki se nanašajo na Osnovno šolo Rače.
 
 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati tudi statut Osnovne šole Rače, sprejet na svetu Osnovne šole Rače dne 11.5.1992 in potrjen s sklepom Občine Maribor štev. 60301-OŠ , dne 30.6.1992 .
 
37. člen
 
Zavod mora uskladiti svojo organizacijo in organe zavoda v roku treh mesecev od dneva uveljavitve tega odloka.
 
38. člen
 
Ravnatelj šole opravlja funkcijo ravnatelja do izteka sedaj veljavnega mandata.
 
 
Delavec, ki je do uveljavitve tega odloka opravljal funkcijo vodje enote vrtca, opravlja to funkcijo do imenovanja vodje enote vrtca, kot to določata zakon in ta odlok.
 
39. člen
 
Ravnatelj zavoda je dolžan poleg nalog, za katere je pristojen po zakonu, opraviti vse potrebno, da zavod uskladi organizacijo dela ter oblikuje svet zavoda v skladu s tem odlokom v roku treh mesecev od dneva uveljavitve tega odloka.
 
40. člen
 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku, uporabljati pa se začne 1.1.1997.
 
 
Številka: 061-19/96
 
 
Datum: 6.12.1996
 
 
Predsednik Občinskega sveta
 
 
Občine Rače-Fram:
 
 
Anton ŠPANINGER