New Page 2

 

Na podlagi 36. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 51/06) in 17. člena Statuta Občine Žetale (Uradni list RS, št. 24/99, 11/01, 5/03, 24/04) je Občinski svet Občine Žetale na 6. redni seji dne 6. 9. 2007 sprejel

 

 

P R A V I L N I K

 

 

o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Žetale

 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

 

1. člen

 

 

(vsebina pravilnika)

 

 

Ta pravilnik določa področje uporabe, pogoje ter vrste pomoči in drugih ukrepov Občine Žetale (v nadaljevanju: občine) na področju razvoja podeželja. Za uresničevanje ciljev občine na področju razvoja podeželja se sredstva po tem pravilniku razdeljujejo:

 

 

– za državne pomoči – majhna in srednje velika podjetja kot je opredeljeno v Uredbi (ES) 70/2001,

 

 

– za državne pomoči – skupinske izjeme na podlagi Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri državni pomoči za majhna in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov in o spremembi Uredbe (ES) št. 70/2001 (UL L št. 358 z dne 16. 12. 2006, str. 3),

 

 

– za državne pomoči – de minimis na podlagi Uredbe komisije (ES) št. 1998/2006 z dne, 15. december 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis (UL L št. 379 z dne 28. 12. 2006, str. 5).

 

 

2. člen

 

 

(način zagotavljanja sredstev)

 

 

Sredstva za izvajanje (v nadaljevanju: pomoči) ukrepov ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja se zagotavljajo iz občinskega proračuna, njihovo višino pa določi občinski svet z Odlokom o proračunu Občine Žetale.

 

 

3. člen

 

 

(oblika pomoči)

 

 

Pomoči po tem pravilniku se dodeljujejo kot nepovratna sredstva v določeni višini za posamezne namene v obliki dotacij, subvencioniranih oblik storitev in sofinanciranj obrestne mere.

 

 

4. člen

 

 

(izrazi)

 

 

Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:

 

 

– »pomoč« pomeni vsak ukrep, ki izpolnjuje merila iz člena 87 (1) Pogodbe,

 

 

– »kmetijski proizvodi« pomenijo proizvode iz seznama pogodbe ES, razen ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva, zajetih v Uredbi Sveta (ES) št. 104/2000, proizvode, ki se uvrščajo v oznake KN 4502, 4503 in 4504 (plutasti izdelki), proizvode, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko in mlečne proizvode, kakor je navedeno v členu 3(2) Uredbe EGS št. 1898/87,

 

 

– »predelava kmetijskih proizvodov« pomeni vsak postopek na kmetijskem proizvodu po katerem proizvod ostane kmetijski proizvod, razen dejavnosti na kmetijah za pripravo živalskega ali rastlinskega proizvoda za prvo prodajo,

 

 

– »trženje kmetijskih proizvodov« pomeni imeti na zalogi ali razstavljati z namenom prodaje, ponudbe za prodajo, dobave ali katerega koli drugega načina dajanja v promet, razen prve prodaje primarnega proizvajalca prodajnemu posredniku ali predelovalcu in vsake dejavnosti priprave proizvoda za tako prvo prodajo; prodaja, ki jo opravi primarni, proizvajalec končnemu potrošniku, se šteje za trženje, če se opravlja v ločenih, za to namenjenih prostorih,

 

 

– »majhna podjetja« pomeni podjetje, ki ima manj kot 50 zaposlenih in manj kot 10 milijonov evrov letnega prometa,

 

 

– »srednje velika podjetja« imajo manj kot 250 zaposlenih ter letni promet, ki ne presega 50 milijonov evrov in /ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov evrov,

 

 

– »območja z omejenimi možnostmi« pomeni območja, kakor so jih države članice opredelile na podlagi člena 17 Uredbe (ES) št. 1257/1999,

 

 

– »kakovosten proizvod« pomeni proizvod, ki izpolnjuje merila, določena v skladu s členom 32 Uredbe (ES) št. 1698/2005.

 

 

5. člen

 

 

(vrste pomoči)

 

 

Za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja v občini se sredstva za izvajanje ukrepov usmerjajo preko naslednjih ukrepov:

 

 

1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo,

 

 

2. Pomoč pri plačilu zavarovalnih premij,

 

 

3. Pomoč pri spodbujanju kakovostnih kmetijskih proizvodov,

 

 

4. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu.

 

 

6. člen

 

 

(cilji ukrepov)

 

 

Z uresničevanjem predlaganih pomoči, ki jih bo Občina Žetale uresničevala v skladu s tem pravilnikom in sprejetim proračunom, v obdobju 2007–2013, se bodo dosegli naslednji cilji sprejetih ukrepov:

 

 

Za ukrep »Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo« je cilj pomoči zmanjšanje proizvodnih stroškov, izboljšanje in preusmeritev proizvodnje, izboljšanje kakovosti, ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali, boljše izkoriščanje naravnih virov (pašnikov in travnikov).

 

 

Za ukrep »Pomoč pri plačilu zavarovalnih premij« je cilj pomoči zniževanje stroškov izgub posevkov in plodov zaradi posledic neugodnih vremenskih razmer in zniževanje stroškov izgub zaradi bolezni živali in rastlin.

 

 

Za ukrep »Pomoč pri spodbujanju kakovostnih kmetijskih proizvodov« je cilj pomoči izboljšanje in preusmeritev kmetijske proizvodnje, izboljšanje kakovosti in konkurenčnosti v kmetijstvu.

 

 

Za ukrep »Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu« je cilj pomoči zagotavljanje višjega nivoja strokovne izobraženosti in usposobljenosti kmetov in kmetijskih društev ter boljši dostop do informacij s področja kmetijstva.

 

 

7. člen

 

 

(upravičenci do pomoči)

 

 

Upravičenci do pomoči so:

 

 

– pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, imajo stalno bivališče oziroma sedež v občini, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma v uporabi kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju občine oziroma tisti upravičenci kmetijskih gospodarstev, ki imajo svojo KMG-MID številko in so s tem vpisani v register kmetijskih gospodarstev,

 

 

– člani kmetijskega gospodinjstva, ki imajo stalno prebivališče na naslovu nosilca dejavnosti,

 

 

– organizacije, ki so registrirane za izvajanje aktivnosti, znotraj tehnične pomoči na področju kmetijstva na območju občine ali regije,

 

 

– registrirana stanovska in interesna združenja in zveze, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju občine ali regije,

 

 

– pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo z dopolnilno dejavnostjo na kmetiji, imajo stalno bivališče oziroma sedež v občini, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma v uporabi kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju občine.

 

 

8. člen

 

 

(način dodeljevanja pomoči)

 

 

Pomoči se bodo dodeljevale na podlagi izvedenega javnega razpisa, objavljenega v glasilu občine, skladno s pogoji in po postopku, določenem v veljavnih predpisih.

 

 

Za izvedbo javnega razpisa je odgovoren Odbor gospodarstvo. Odbor pripravi razpisno dokumentacijo in določi dodatne pogoje razpisa, objavi javni razpis v sredstvih javnega obveščanja, obravnava pravočasno prispele in popolne prijave, opravlja oglede na terenu in pripravi predlog za razdelitev sredstev, ki ga potrdi župan v okviru proračunskih sredstev za namene iz tega pravilnika.

 

 

9. člen

 

 

(letni program ukrepov)

 

 

Letni program ukrepov pripravi Odbor za gospodarstvo Občine Žetale na osnovi določil pravilnika in mora vsebovati najmanj:

 

 

– navedbo ukrepa,

 

 

– višino razpoložljivih sredstev za posamezni ukrep,

 

 

– predmet podpore, pogoje upravičenosti, opravičljive stroške, upravičence in finančne določbe za dodelitev sredstev iz pravilnika in druge pogoje, ki jih ta pravilnik ne določa.

 

 

10. člen

 

 

(merila in kriteriji)

 

 

Merila in kriteriji za dodeljevanje državnih pomoči po tem pravilniku bodo podrobneje določeni v javnem razpisu.

 

 

11. člen

 

 

(javni razpis)

 

 

Javni razpis mora vsebovati:

 

 

– namene, za katere se dodeljujejo pomoči (vrste pomoči in ukrepe),

 

 

– predmet podpore,

 

 

– rok do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev pomoči,

 

 

– pogoje in kriterije upravičenosti za dodelitev sredstev,

 

 

– upravičence za dodelitev sredstev,

 

 

– upravičene stroške,

 

 

– morebitne omejitve,

 

 

– finančne določbe (intervencijsko stopnjo bruto pomoči, najmanjši/največji znesek dodeljene pomoči),

 

 

– okvirno višino razpisanih sredstev za posamezni ukrep,

 

 

– merila za ocenjevanje vlog,

 

 

– navedbo dokumentacije, ki mora biti priložena vlogi, vsebino zahtevka,

 

 

– rok za vložitev zahtevkov,

 

 

– naslov za vložitev zahtevkov in pridobitev razpisne dokumentacije,

 

 

– način reševanja vlog,

 

 

– odpiranje vlog,

 

 

– rok, do katerega bodo prosilci obveščeni o izidu razpisa,

 

 

– druga obvezna določila, navedena v Pravilniku o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije.

 

 

Zahtevki morajo vsebovati z razpisom zahtevane podatke, predvsem:

 

 

– osnovne podatke o prosilcu (ime, naziv, sedež), KMG-MID številko, davčno številko, številko računa za nakazilo sredstev,

 

 

– namen zahtevka,

 

 

– izjavo o točnosti navedenih podatkov,

 

 

– izjavo, da upravičenec za ta namen v tekočem letu še ni prejel sredstev iz državnega ali občinskega proračuna ali mednarodnih virov, če pa je, njeno višino pridobi občina od izplačevalca oziroma njeno višino dokaže vlagatelj z ustrezno dokumentacijo,

 

 

– v primeru naložb izjavo, da upravičenec ni v poslovnih težavah,

 

 

– druge zahtevane priloge.

 

 

II. UKREPI

 

 

a) Skupinske izjeme za kmetijstvo

 

 

12. člen

 

 

(Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo) (4. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)

 

 

Pomoči bodo dodeljene naložbam v lastno primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, ki jih opredeljuje Priloga 1 k Pogodbi:

 

 

– Posodabljanje kmetij,

 

 

– Urejanje pašnikov,

 

 

– Urejanje kmetijskih zemljišč.

 

 

Najvišji znesek dodeljene pomoči posameznemu upravičencu ne sme preseči 400.000 € v katerem koli obdobju treh proračunskih let ali 500.000 €, če je upravičenec na območju z omejenimi možnostmi. Omejitev velja skupno za sredstva prejeta iz nacionalnih virov in virov lokalnih skupnosti.

 

 

1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev

 

 

Pomoči se dodelijo za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.

 

 

Specifični pogoji upravičenosti:

 

 

Upravičenci za pridobitev pomoči morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 

 

– imeti ustrezno dovoljenje/projektno dokumentacijo za izvedbo investicije,

 

 

– predračun, račun oziroma dokazila o plačilu stroškov za katere se uveljavlja pomoč,

 

 

– kreditna pogodba, izračun obresti, potrdilo o plačilu obresti, poslovni načrt,

 

 

– dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča,

 

 

– drugi splošni pogoji povezani z opravljanjem kmetijske dejavnosti.

 

 

Upravičeni stroški:

 

 

– stroški za pripravo načrta za novogradnjo in adaptacijo hlevov in gospodarskih poslopij, zaradi prilagajanja novo uvedenim standardom, ki temeljijo na zakonodaji skupnosti,

 

 

– stroški za nakup materiala za adaptacijo hlevov in ureditev izpustov,

 

 

– stroški za nakup nove in rabljene kmetijske mehanizacije,

 

 

– stroški za nakup opreme hlevov,

 

 

– stroški za nakup materiala za gradnjo ali adaptacijo pomožnih živinorejskih objektov (ne sofinancira se adaptacija ali rekonstrukcija gnojnih jam ali gnojišč zaradi izpolnjevanja standarda »Nitratna direktiva«),

 

 

– stroški nakupa in montaže rastlinjaka ter opreme,

 

 

– stroški postavitve sadnega nasada: stroški priprave izvedbenega načrta za zasaditev novega sadnega nasada, stroški priprave zemljišča, nakup opore, nakup mreže za ograjo in nakup večletnega sadilnega materiala, razen jagod,

 

 

– stroški graditev, prenovo, adaptacijo gospodarskih objektov kmetije,

 

 

– stroški razširitve, posodobitve ter pridobivanje novih zmogljivosti v osnovni kmetijski dejavnosti,

 

 

– skladišča za krmo s pripadajočo opremo,

 

 

– nakup kmetijskih zemljišč do 10% vrednosti naložbe v primeru izgradnje hleva in širitve kmetijske proizvodnje,

 

 

– stroški nakupa in postavitve mrež proti toči,

 

 

– prispevek v splošnih stroških na področju izdatkov (honorarji arhitektov, inženirjev in svetovalcev, stroški za študije izvedljivosti, nakup patentov in licenc),

 

 

– stroški obresti za kredite za naložbe na kmetijskem gospodarstvu.

 

 

Bruto intenzivnost pomoči:

 

 

– do 50% upravičenih stroškov na območjih z omejenimi možnostmi,

 

 

– do 40% upravičenih stroškov za ostala območja,

 

 

– do 50% upravičenih stroškov na območjih, če naložbe izvajajo mladi kmetje v petih letih od vzpostavitve kmetijskega gospodarstva in je naložba opredeljena v poslovnem načrtu,

 

 

– do 100% stroškov obresti kreditov za naložbe na kmetijskem gospodarstvu, za vrednost kredita do 40% vrednosti celotne naložbe oziroma do 50% vrednosti naložbe na območjih z omejenimi možnostmi,

 

 

– najvišji skupni znesek lahko znaša do 5.000 € na kmetijsko gospodarstvo.

 

 

2. Urejanje pašnikov

 

 

Naložbe se namenijo v postavitev pašnikov in izvedbo agromelioracijskih del pri agromelioracijah.

 

 

Specifični pogoji upravičenosti:

 

 

– izdelan načrt ureditve pašnika s popisom del, opreme in tehnologijo paše,

 

 

– izdelan načrt ureditve zemljišča v zaraščanju ali dostopov (ureditev poljskih in dovoznih poti ter poti v trajnih nasadih),

 

 

– minimalna površina pašnika, ki se ureja mora biti 1 ha,

 

 

– pomoč se lahko dodeli, da se upravičencu omogoči, da doseže novo uvedene minimalne standarde glede okolja, higiene in dobrega počutja živali.

 

 

Upravičeni stroški:

 

 

– stroški izdelave načrta za ureditev pašnika,

 

 

– stroški za nakup opreme za ograditev pašnikov z električno ali leseno ograjo in pregraditev pašnika (koli, žica, izolatorji, pašni aparat …),

 

 

– stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino,

 

 

– stroški odstranjevanja skal, zarasti, ravnanja zemljišča, nasipanja: stroški strojnih storitev,

 

 

– splošni stroški na področju izdatkov (honorarji arhitektov, inženirjev in svetovalcev, stroški za študije izvedljivosti, nakup patentov in licenc).

 

 

Bruto intenzivnost pomoči:

 

 

– do 50% upravičenih stroškov na območjih z omejenimi dejavniki,

 

 

– do 40% upravičenih stroškov za ostala območja,

 

 

– do 50% upravičenih stroškov, če naložbe izvajajo mladi kmetje v petih letih od vzpostavitve kmetijskega gospodarstva in je naložba opredeljena v poslovnem načrtu,

 

 

– najvišji znesek pa 2.000 € na kmetijsko gospodarstvo na leto.

 

 

3 Urejanje kmetijskih zemljišč

 

 

Sredstva so namenjena upravičencem za izvedbo manjših zemeljskih del, ki ne pomenijo večjega posega v prostor, kot so: krčenje drevesne zarasti in grmičevja, planiranje terena, ureditev dovoznih poti, ureditev zemljišča po izvedeni komasaciji, če se ne sofinancira s strani občine in države, vse z namenom izboljšanja pogojev obdelovanja.

 

 

Specifični pogoji upravičenosti:

 

 

– vloga in odobritev komisije o nameri dela,

 

 

– kopija katastrskega načrta,

 

 

– zemljiškoknjižni izpisek ali posestni list iz katerega je razvidno, da je upravičenec lastnik ali solastnik kmetije in ima v uporabi najmanj 2 ha primerljivih kmetijskih površin. Dokumenti so lahko stari največ 1 leto,

 

 

– zakupne pogodbe, sklenjene za obdobje najmanj 5 let, v primeru zakupa zemljišč,

 

 

– krčitveno dovoljenje pristojnega organa, če gre za spremembo gozdne površine v kmetijsko,

 

 

– pri izvajanju večjih agromelioracijskih del se obvezno izdela investicijski program strokovnih služb ali pooblaščenih organizacij.

 

 

Upravičeni stroški:

 

 

– za izvedbo malih melioracij do 10 strojnih ur, sofinanciramo do 40% upravičenih stroškov investicijske vrednosti storitve,

 

 

– za izvedbo večjih melioracij s predhodno izdelanim investicijskim programom strokovne službe, sofinanciramo do 40% upravičenih stroškov investicijske vrednosti storitve v nižinskem območju,

 

 

– za območja z omejenimi dejavniki za kmetijsko dejavnost pa sofinanciramo do 50% upravičenih stroškov storitve oziroma za mlade kmete do 60% upravičenih stroškov storitve.

 

 

Bruto intenzivnost pomoči:

 

 

– do 50% upravičenih stroškov na območjih z omejenimi dejavniki,

 

 

– do 40% upravičenih stroškov za ostala območja,

 

 

– do 50% upravičenih stroškov na vseh območjih, če naložbe izvajajo mladi kmetje v petih letih od vzpostavitve kmetijskega gospodarstva in je naložba opredeljena v poslovnem načrtu,

 

 

– najvišji znesek je 1.000 € na kmetijsko gospodarstvo na leto.

 

 

13. člen

 

 

(Pomoč za plačilo zavarovalnih premij) (12. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)

 

 

Predmet podpore je plačilo ali doplačilo upravičenih stroškov zavarovalnih premij za zavarovanje posevkov in plodov ter živali za primer bolezni, kot to določa nacionalni predpis o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto.

 

 

Splošni pogoji upravičenosti:

 

 

– nacionalni predpis o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto,

 

 

– upravičenci so kmetijska gospodarstva, ki so vpisana v register kmetijskih gospodarstev in imajo površine in sedež na območju občine ali zavarovalnice s predhodno sklenjeno pogodbo z občino,

 

 

– upravičenec mora vlogi priložiti veljavno zavarovalno polico in potrdilo o plačilu zavarovalne premije. Pri tem pa pomoč ne sme ovirati delovanje notranjega trga zavarovalnih storitev.

 

 

Upravičeni stroški:

 

 

Sofinanciranje zavarovalnih premij za zavarovanje izgub v skladu z zavarovalnimi pogoji, ki jih povzročijo vremenske razmere in izgube, ki jih povzročijo bolezni živali, s katerim se zagotavlja in ohranja dohodek lastnikom trajnih nasadov in poljščin v primeru trajnih nasadov in zaščiti pred izgubami v primeru bolezni živali.

 

 

Bruto intenzivnost pomoči:

 

 

– podpora občine, z upoštevanjem uredbe o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto, znaša razliko pomoči do 50% upravičenih stroškov obračunane zavarovalne premije.

 

 

14. člen

 

 

(Pomoč za spodbujanje kakovostnih kmetijskih proizvodov) (14. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)

 

 

Predmet podpore je spodbujanje proizvodnje kakovostnih kmetijskih proizvodov, ki izhajajo iz nacionalne sheme kakovosti in jih priznavajo države članice ES. Poseben značaj končnega (kakovostnega) proizvoda se določi na podlagi podrobnih zavez glede načina kmetovanja, ki zagotavlja:

 

 

– posebne značilnosti proizvoda,

 

 

– kakovost, ki občutno presega standarde glede na varstvo zdravja ljudi, živali in rastlin, dobrega počutja živali in zaščite okolja,

 

 

– vključenost obveznih specifikacij proizvodov, ki jih preverja inšpekcijski organ,

 

 

– preglednost shem in dostopnost vsem proizvajalcem.

 

 

Upravičenci:

 

 

Upravičenci do dodelitve sofinanciranja spodbujanja proizvodnje kakovostnih kmetijskih proizvodov so izvajalci, ki opravijo storitev iz tega ukrepa.

 

 

Splošni pogoji upravičenosti:

 

 

Pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na območju, na podlagi kriterijev, ki bodo določena v javnem razpisu. Če storitve zagotavljajo skupine proizvajalcev ali druge kmetijske organizacije za vzajemno pomoč, članstvo v takih skupinah ali organizacijah ne sme biti pogoj za dostop do storitev. Vsak prispevek nečlanov za kritje upravnih stroškov skupine ali organizacije se omeji na sorazmerne stroške za zagotavljanje storitve. Izvajalci pomoči za spodbujanje proizvodnje kakovostnih kmetijskih proizvodov po tem pravilniku so organizacije, ki so registrirane za to dejavnost.

 

 

Občina z izvajalci sklene pogodbo v kateri opredeli posamezne naloge, časovne roke za izvedbo le-teh ter način izvedbe plačil.

 

 

Upravičeni stroški:

 

 

Pomoč se lahko odobri za pokritje stroškov naslednjih dejavnosti, če so v zvezi z izboljšanjem kakovosti kmetijskih proizvodov:

 

 

– stroški za uvedbo sistemov zagotavljanja kakovosti po standardih ISO 9000 in 14000,

 

 

– stroški za uvedbo sistemov na temelju analize tveganj in kritičnih nadzornih točk (HACCP),

 

 

– stroški za uvedbo sistemov sledljivosti,

 

 

– stroški za uvedbo sistemov za zagotavljanje upoštevanja pristnosti in tržnih normativov ali programov presoje vplivov na okolje.

 

 

Bruto intenzivnost pomoči:

 

 

– pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem,

 

 

– sofinancira se do 100% stroškov,

 

 

– najvišji znesek pomoči ne sme presegati 1.000 €.

 

 

15. člen

 

 

(Zagotavljanje tehnične podpore) (15. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)

 

 

Med podpore za zagotavljanje tehnične podpore štejejo:

 

 

– usposabljanje in izobraževanje kmetov v okviru društvene dejavnosti,

 

 

– izobraževanje, usposabljanje in informiranje kmetov in članov njihovih družin,

 

 

– stroški nadomeščanja kmeta, kmetovega partnerja med boleznijo in dopustom.

 

 

Pomoč se dodeli primarnim kmetijskim proizvajalcem za primarno kmetijsko proizvodnjo.

 

 

Upravičenci so:

 

 

– registrirana stanovska in interesna združenja in zveze, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju občine ali regije,

 

 

– organizacije, ki so registrirane za izvajanje tehnične pomoči na področju kmetijstva na območju občine ali regije,

 

 

– do storitev, ki jih opravijo upravičenci iz prve in druge alineje drugega odstavka tega člena so nosilci kmetijskih gospodarstev in njihovi družinski člani, ki so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo kmetijske površine na območju Občine Žetale.

 

 

Občina z izvajalci sklene pogodbo, v kateri opredeli posamezne naloge, časovne roke za izvedbo le-teh ter način izvedbe plačil.

 

 

Splošni pogoji upravičenosti:

 

 

Upravičenci pod alinejo ena in dva prejšnjega odstavka morajo k vlogi predložiti letni program dela, upravičenci pod alinejo tri pa dokazila, zahtevana z javnim razpisom.

 

 

Pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju in to na podlagi objektivno opredeljenih pogojev. Če tehnično podporo zagotavljajo skupine proizvajalcev ali druge kmetijske organizacije za vzajemno pomoč, članstvo v takih skupinah ali organizacijah ne sme biti pogoj za dostop do storitev. Vsak prispevek nečlanov za kritje upravnih stroškov skupine ali organizacije se omeji na stroške za zagotavljanje storitve.

 

 

Pogoji pridobitve pomoči:

 

 

– potrdilo in seznam udeležencev izobraževanja, tečaja,

 

 

ter ostali pogoji določeni v razpisu.

 

 

Upravičeni stroški:

 

 

Na področju organiziranja in izvedbe izobraževalno-strokovnih programov s področja kmetijstva, Občina Žetale z razpisom izbere izobraževalno ustanovo, ki bo omogočila izvajanje vsebine izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu. Pomoč se dodeli za kritje:

 

 

– stroškov organiziranja programov usposabljanja.

 

 

Na področju svetovalnih storitev, ki jih opravijo tretje strani:

 

 

– honorarji za storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti, niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje.

 

 

Na področju organizacije forumov za izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanje na njih:

 

 

– stroški udeležbe,

 

 

– potni stroški,

 

 

– stroški izdaje publikacij,

 

 

– najemnine,

 

 

– simbolične nagrade, podeljene na tekmovanjih do vrednosti 50 € na nagrado in zmagovalca.

 

 

Stroški na področju širjenja znanstvenih dogajanj (prikazi in demostracijski poskusi, delavnice, forumi in predavanja za širšo javnost) pod pogojem, da posamezna podjetja, znamke ali poreklo, razen za proizvode iz Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006), niso imenovani.

 

 

Stroški publikacij, katalogov, spletišč, ki predstavljajo dejanske podatke o proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcev danega proizvoda, če so informacije in predstavitve nevtralne in imajo zadevni proizvajalci enake možnosti, da se predstavijo v publikaciji (kritje stroškov priprave in tiska katalogov, kritje stroškov vzpostavitve internetne strani).

 

 

Za nadomeščanja kmeta, kmetovega partnerja med boleznijo in dopustom:

 

 

– stroški strojnih storitev, pri tem je mišljeno, da v času kmetove odsotnosti nekdo vodi kmetijo,

 

 

– stroški dela najete delovne sile.

 

 

Bruto intenzivnost pomoči:

 

 

– pomoč lahko krije do 50% upravičenih stroškov,

 

 

– pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem.

 

 

b) De minimis

 

 

Splošna pravila za gospodarstvo (2. člen Uredbe komisije (ES) št. 1998/2006)

 

 

16. člen

 

 

(Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah)

 

 

Z ukrepom želimo ustvariti pogoje in možnosti za ustvarjanje novih delovnih mest ter realizacijo poslovnih idej članov kmečkega gospodinjstva. Namenjen je naložbam, ki so potrebne za začetek opravljanja dopolnilne dejavnosti ali za posodobitev in modernizacijo že obstoječe dopolnilne dejavnosti.

 

 

Predmet sofinanciranja so naložbe za sledeče vrste namenov:

 

 

– predelava kmetijskih proizvodov,

 

 

– turizem na kmetiji,

 

 

– dejavnost (storitve in izdelki), povezani s tradicionalnimi znanji na kmetiji,

 

 

– pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov na kmetiji,

 

 

– kompostiranje organskih snovi,

 

 

– žaganje lesa.

 

 

Upravičenci so:

 

 

Nosilci kmetijskih gospodarstev in člani kmečkega gospodinjstva, ki se ukvarjajo ali se bodo ukvarjali z dopolnilnimi dejavnostmi na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev ter ima sedež in kmetijske površine na območju Občine Žetale.

 

 

Splošni pogoji upravičenosti:

 

 

– upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti, določene v javnem razpisu, skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnile dejavnosti na kmetiji,

 

 

– dejavnost se mora opravljati v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji.

 

 

Upravičeni stroški:

 

 

– vsi stroški v zvezi z izgradnjo ali obnovo objekta,

 

 

– nakup nove opreme,

 

 

– promocija,

 

 

– splošni stroški.

 

 

Bruto intenzivnost pomoči:

 

 

– do 50% upravičenih stroškov,

 

 

– največji znesek dodeljene pomoči ne sme presegati 5.000 € na kmetijsko gospodarstvo na leto,

 

 

– skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kateremu koli upravičencu, ne sme presegati 200.000 € bruto v katerem koli obdobju treh proračunskih let.

 

 

17. člen

 

 

(Naložbe v opravljanje storitev in trženje proizvodov in storitev s kmetij)

 

 

Predmet sofinanciranja so naložbe za sledeče vrste namenov:

 

 

– neposredna prodaja kmetijskih proizvodov na kmetijah,

 

 

– neposredna prodaja kmetijskih proizvodov izven kmetije,

 

 

– storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, opremo, orodji in živalmi ter oddaja le teh v najem,

 

 

– izobraževanje na kmetijah, povezano s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo na kmetiji.

 

 

Upravičenci:

 

 

Nosilci kmetijskih gospodarstev in člani kmečkega gospodinjstva, ki se ukvarjajo ali se bodo ukvarjali z dopolnilnimi dejavnostmi na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev ter ima sedež in kmetijske površine na območju Občine Žetale.

 

 

Splošni pogoji upravičenosti:

 

 

– upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti, določene v javnem razpisu, skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnile dejavnosti na kmetiji,

 

 

– dejavnost se mora opravljati v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji.

 

 

Upravičeni stroški:

 

 

– vsi stroški v zvezi z izgradnjo ali obnovo objekta,

 

 

– nakup nove opreme,

 

 

– promocija,

 

 

– ostali splošni stroški.

 

 

Bruto intenzivnost pomoči:

 

 

– do 50% upravičenih stroškov,

 

 

– največji znesek pomoči znaša do 5.000 € na kmetijsko gospodarstvo na leto,

 

 

– skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kateremu koli podjetju, ne sme presegati 200.000 € bruto v katerem koli obdobju treh proračunskih let.

 

 

18. člen

 

 

(Kumulacija) (19. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)

 

 

Najvišji zneski pomoči, določeni v členih od 12 do 17 tega pravilnika, se uporabljajo ne glede na to ali se podpora za projekt ali dejavnost v celoti financira iz državnih ali lokalnih sredstev ali pa se delno financira iz sredstev Evropske Skupnosti.

 

 

V zvezi z istimi stroški se pomoč izvzeta z Uredbo ES št. 1857/2006, ne sme kumulirati z drugo državno pomočjo po členu 87(1) Pogodbe ali s finančnimi prispevki držav članic, vključno s tistimi iz drugega pododstavka člena 88(1) Uredbe (ES) št. 1698/2005, ali s finančnimi sredstvi Skupnosti zvezi z nekaterimi upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo presežena največja dovoljena intenzivnost pomoči določena z Uredbo ES št. 1857/2006.

 

 

Pomoč izvzeta z Uredbo (ES) št. 1857/2006 se ne sme kumulirati s podporo de minimis v smislu Uredbe (ES) številka 1860/2004 glede na iste upravičene odhodke ali naložbeni projekt, če bi bila s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči, določena v Uredbi ES št. 1857/2006 in v tem pravilniku.

 

 

III. NADZOR IN SANKCIJE

 

 

19. člen

 

 

(Nadzor in sankcije)

 

 

Nadzor nad namensko porabo sredstev in izpolnjevanje določil tega pravilnika, opravlja odbor za gospodarstvo Občine Žetale.

 

 

V primeru nenamenske porabe sredstev, pridobljenih po tem pravilniku, mora prejemnik vrniti sredstva v celoti s pripadajočimi zakonskimi obrestmi, izgubi pravico do pridobitve katerih koli sredstev po tem pravilniku za naslednjih pet let.

 

 

Kolikor krši odlok o občinskih cestah, izgubi tudi pravico do pridobitve sredstev po tem pravilniku za naslednjih pet let od kršitve.

 

 

IV. KONČNI DOLOČBI

 

 

20. člen

 

 

Ta pravilnik začne veljati štirinajsti delovni dan po objavi v Uradnem glasilu občin in se uporablja za programsko obdobje 2007–2013.

 

 

 

 

 

Št. 032-0006/2007-10

 

 

Žetale, dne 11. julija 2007

 

 

Župan

Občine Žetale

Anton Butolen l.r.