New Page 2

MESTNA OBČINA KRANJ

S V E T

 

Slovenski trg 1, 4000 Kranj

tel. 04/ 237 31 19, fax. 04/ 237 31 14

 

Številka:   06202-0009/2005-41/05

Datum:     17.8.2005

 

ČLANOM SVETA MESTNE OBČINE KRANJ

 

ZADEVA: VABILO

 

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99, 70/2000, 100/2000, 28/2001, 16/2002, 51/2002 in 108/2003) sklicujem 27. sejo Sveta Mestne občine Kranj, ki bo v SREDO, dne 31.8.2005 ob 16.00 uri v sejni sobi št. 16 stavbe Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1 z naslednjim

 

DNEVNIM  REDOM :

 

1.  Potrditev zapisnika 26. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 29.6.2005 in Poročilo  o izvršitvi sklepov (gradivo)

2.    Predlogi, pobude in vprašanja članov Sveta Mestne občine Kranj

3.    Poročilo o realizaciji proračuna Mestne občine Kranj v obdobju januar – junij 2005 (gradivo A, B, C, Č, D, E, F, G, H, I,)

4.    Potrditev Investicijskega programa za nakup knjižnice s  pogoji in merili razpisa (gradivo)

5.  Seznanitev Sveta MOK s pričetkom postopka priprave Strategije prostorskega razvoja MOK, potrditev izhodišč in seznanitev s pobudami – nadaljevanje obravnave

6.    Predinvesticijska zasnova za pokrito drsališče - nadaljevanje obravnave (gradivo)

7.    Potrditev ekonomskih cen programov v vrtcih na območju Mestne občine Kranj  (gradivo)

8.  Spremembe in dopolnitve Pravilnika o sofinanciranju športnih programov v Mestni občini Kranj-osnutek (gradivo)

9.    Kranjska hiša – investicija, najem in prenos upravljanja (gradivo)

10. Koncesija za opravljanje zasebne zdravstvene dejavnosti na področju patronažne       in       zdravstvene nege za Blaznik Tanjo (gradivo)

11.   Premoženjske zadeve (gradivo A, B, C, D, E, F, G, H, I, J)

12.   Kadrovske zadeve

 

Prosim predsednike delovnih teles sveta, da obravnavajo priložena gradiva za posamezne točke dnevnega reda v skladu s svojimi pristojnostmi, ki jim jih dajeta Statut Mestne občine Kranj in Poslovnik Sveta Mestne občine Kranj ter do seje Sveta Mestne občine Kranj oblikujejo stališča v zvezi z navedenimi gradivi.

 

Prosim za zanesljivo udeležbo na seji, morebitno zadržanost pa predhodno opravičite na tel. 2373-119 ali 2373-113.

 

Mohor Bogataj, univ.dipl.org.

Ž U P A N

 

PRILOGE:

-          Gradivo