New Page 2

 

Na podlagi Zakona o vrtcih (Uradni list RS št. 100/2005-UPB2, 25/2008, 98/2009-ZIUZGK, 36/2010, 62/2010 ZUPJS, 94/2010-ZIU, 10/2012 ZUJF), Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur.l. RS, št. 16/2007-UPB 5, 101/2007-Odl.US, 36/2008, 22/2009-Odl. US: U-I-205/07-10, 55/2009:Skl. US. U-I-356/07-13, 58/09, 64/09-popr., 65/09-popr., 16/2010 Odl.US: U-I-256/08-27, 47/2010 Odl.US: U-I-312/08-31, 20/2011, 34/2011 Odl. US: U-I-205/10-23, 40/2012- ZUJF) in 16. člena statuta Občine Videm (Uradno glasilo slovenskih občin št. 16/2010 – UPB 1)  je Občinski svet občine Videm na 13. redni seji dne 11. septembra 2012 sprejel

 

 

PRAVILNIK O DOPOLNITVAH

 

 

PRAVILNIKA O KRITERIJIH IN POSTOPKIH ZA SPREJEM OTROK V VRTEC TER O POSTOPKU ZAPOSLOVANJA V VRTCU

 

 

1. člen

 

 

V Pravilniku o kriterijih in postopkih za sprejem otrok v vrtec ter o postopku zaposlovanja v vrtcu (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 27/2010, 18/2011) se v 4. členu dodata nov 7. in 8. odstavek, ki glasita:

 

 

Otroci, ki ob vpisu v vrtec ne izpolnjujejo pogoja starosti 11 mesecev se uvrstijo na čakalni seznam z dnem,  ko dopolnijo starost 11 mesecev na tisto mesto, ki ga lahko zasedejo glede na število doseženih točk po kriterijih določenih v pravilniku. Komisija takšne vloge obravnava in jih dodeli točke po kriterijih določenih v pravilniku.

 

 

Za otroka 1 leto pred vstopom v šolo se mora zagotoviti prosto mesto v vrtcu.

 

 

Dosedanji 7.  in 8.  odstavek postaneta 9. in 10. odstavek.

 

 

2. člen

 

 

V drugem odstavku 5. člena se v tabeli po zaporedno številko 2 v rubriki kriterij doda »oz. redni študent/a«, pod zaporedno št. 3, v rubriki kriterij pa se doda »oz. eden izmed staršev je redni študent«.

 

 

3. člen

 

 

Pravilnik o dopolnitvah se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati naslednji dan po objavi.

 

 

Številka: 602-2016/2012-00

 

 

Datum: 13.9.2012

 

 

 

Občina Videm

 

Župan Friderik Bračič