New Page 1

Št. 330-3/2015 O401

Ob-1391/15

 

Občina Krško objavlja v skladu s Pravilnikom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in 61/08), ki se smiselno uporablja tudi za lokalne skupnosti in na podlagi Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2015 (Uradni list RS, št. 9/15); Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05) in Pravilnika o zaščiti hišnih živali (Uradni list RS, št. 51/09)

javni razpis

za sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških psov in mačk v letu 2015

Vsebina in pogoji razpisa:

1. Uporabnik proračunskih sredstev: Občina Krško, CKŽ 14, 8270 Krško.

2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških psov in mačk v letu 2015.

3. Skupni znesek razpisanih sredstev je 6.000,00 EUR. Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Krško, na PP-5005.

4. Lastnikom živali se sofinancira storitev steriliza­cije ali kastracije v višini 25,00 EUR bruto cene storitve na žival. Storitve se sofinancirajo do porabe sredstev. Z dnem porabe sredstev se javni razpis zaključi.

5. Za sofinanciranje storitve lahko zaprosijo lastniki psov in mačk, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

– imajo stalno bivališče na območju Občine Krško,

– posedujejo do 5 odraslih živali na stanovanje, oziroma hišno številko,

– za sterilizacijo ali kastracijo živali, ki je opravljena v obdobju od 1. 1. 2015 do porabe sredstev.

6. K vlogi za sofinanciranje sterilizacije ali kastracije živali morajo prosilci priložiti naslednjo dokumentacijo:

– za pse: dokazilo o lastništvu (fotokopijo potnega lista živali) in račun za opravljeno storitev s podatki o lastniku živali,

– za mačke: račun za opravljeno storitev s podatki o lastniku živali.

7. Vloga s prilogami za dodelitev sredstev se oddajo v vložišče Občine Krško, ali po pošti na naslov: Občina Krško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, CKŽ 14, 8270 Krško. Vse dodatne informacije, ki so vezane na javni razpis se lahko dobijo v času uradnih ur pri Mag­daleni Krošelj. Razpisni obrazec se dobi na vložišču Občine Krško ali internetni strani občine.

8. O dodelitvi sredstev upravičencem po tem razpi­su bo odločeno z Odločbo občinske uprave. Odločba bo prosilcem posredovana v 30 dneh po odločitvi.

Občina Krško