New Page 2

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – ZUJIK (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg), v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10 in 62/16) in na osnovi Odloka o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2019 (Uradni list RS, št. 17/19) Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, Murska Sobota, objavlja

 

javni razpis

za izbiro investicijskih projektov na področju kulture, ki jih bo v letu 2019 sofinancirala Mestna občina Murska Sobota

 

1. Predmet razpisa: predmet razpisa je izbira projektov za sofinanciranje nakupa opreme za potrebe delovanja ljubiteljskih kulturnih društev v Mestni občini Murska Sobota (v nadaljevanju MOMS).

2. Cilj razpisa: namen razpisa je finančno podpreti nakup opreme, ki je potrebna za delovanje ljubiteljskih kulturnih društev v MOMS.

3. Splošni pogoji

Na razpis se lahko prijavijo ljubiteljska kulturna društva, ki imajo sedež v MOMS in so registrirana za opravljanje dejavnosti s področja kulture ter izpolnjujejo kriterije in zahteve iz tega javnega razpisa. Prijavitelji lahko na ta javni razpis prijavijo samo projekte ali dele teh, ki bodo realizirani v letu 2019.

Pri podaji vloge je treba upoštevati določbe Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – UPB2).

Na razpis se ne morejo prijaviti javne organizacije oziroma javni zavodi, ki se ukvarjajo s kulturo in zasebni zavodi na področju kulture. Upravičeni vlagatelj z istim projektom ne more kandidirati na druge javne razpise ali pozive MOMS.

4. Izpolnjevanje razpisnih pogojev: izpolnjevanje razpisnih pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo imenuje župan MOMS. Komisija za odpiranje vlog bo predlagala zavržbo vlog neupravičenih prijaviteljev, prepoznih vlog, nepopolnih vlog ter vlog predlagateljev projektov, ki ne izpolnjujejo splošnih razpisnih pogojev.

5. Okvirna vrednost sredstev: okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet razpisa, je 12.000,00 EUR. Sredstva so predvidena v proračunu MOMS za leto 2019 na proračunski postavki 18035002 Ostali programi v kulturi, konto 4310-00 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam.

6. Razpisni kriteriji

a) Kriteriji za izbor projektov za vsa razpisna področja so:

– gre za opremo, ki je nujno potrebna za izvajanje programa,

– število članov društva,

– gre za prispevek k ugledu, razpoznavnosti in promociji MOMS,

– vzpostavlja ali/in izboljšuje pogoje za delovanje društev na področju kulture,

– gre za projekt, ki omogoča kakovostnejše in trajnejše delovanje društev na področju kulture,

– je vsebinsko tehtno in celovito utemeljen,

– je realno ovrednoten in finančno uravnotežen,

– je nekomercialnega značaja.

b) Uporaba kriterijev

Izbrani bodo tisti projekti, ki bodo v postopku izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni višje.

Način ocenjevanja: kriteriji so ovrednoteni s točkami in dostopni v razpisni dokumentaciji. Izbrani bodo tisti projekti, ki jih bo MOMS na predlog strokovne komisije uvrstila na seznam odobrenih projektov za leto 2019.

7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva na podlagi tega razpisa morajo biti porabljena v proračunskem letu 2019. Skrajni rok za predložitev poročila o izvedbi in zahtevka je 30. 10. 2019.

8. Rok razpisa: razpis je odprt od 5. 4. 2019 do 6. 5. 2019.

9. Razpisna dokumentacija

Razpisna dokumentacija obsega:

– besedilo razpisa,

– prijavni obrazec,

– vzorec pogodbe.

Prijavitelj mora ob prijavi projekta na javni razpis priložiti naslednjo dokumentacijo:

– v celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec (vključno z izjavo),

– podpisan vzorec pogodbe o sofinanciranju projekta.

Prijavitelj mora do izteka prijavnega roka posredovati izpolnjeno prijavnico (dokument v Wordu) na elektronski naslov darja.potocnik@murska-sobota.si.

Zainteresirani lahko dokumentacijo razpisa dobijo na vložišču Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa 2, vsak delavnik od 8. do 14.30, ob sredah od 8. do 15.30 in ob petkih od 8. do 13.30 ali na spletnih straneh Mestne občine Murska Sobota www.murska-sobota.si.

10. Način pošiljanja in vsebina vlog

Vloga mora biti izpolnjena na prijavnih obrazcih in mora vsebovati vse bistvene sestavine vloge ter obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Vloge morajo vlagatelji poslati s priporočeno pošiljko ali oddati osebno na naslov: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, v zaprti kuverti s pripisom: »Ne odpiraj – vloga: investicijski projekti 2019-kultura«.

Na hrbtni strani kuverte mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja. Vloge, oddane izven roka razpisa, ne bodo upoštevane. V primeru, da posamezni vlagatelj na razpis prijavlja več projektov, mora biti vsaka vloga poslana v ločeni kuverti z ustreznimi oznakami.

Oddaja vloge pomeni, da se vlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.

11. Dopolnitev vloge: vlagatelj lahko vlogo dopolnjuje le v razpisnem roku na način kot velja za pošiljanje vlog, in sicer kot priporočeno pošiljko v zaprti ovojnici z oznako na prednji strani: »Ne odpiraj – dopolnilna vloga: investicijski projekti 2019-kultura« z obvezno navedbo na katero vlogo se dopolnitev nanaša.

12. Odpiranje vlog in obveščanje o izidu

Komisija za odpiranje vlog bo začela odpirati vloge 8. maja 2019. V primeru nepopolno izpolnjene vloge s pomanjkljivo dokumentacijo, bo pristojni uslužbenec v roku 5 dni od odprtja vloge vlagatelja pozval, da do določenega roka dopolni vlogo. V primeru, da prijavitelj v zahtevanem roku vloge ne bo dopolnil, bo vloga s sklepom zavržena.

Strokovna presoja pravočasnih in popolnih vlog, ki so jih podale upravičene osebe, bo potekala po poteku razpisnega roka.

Na podlagi predloga strokovne komisije bo izdana odločba, s katero bo odločena odobritev ter delež sofinanciranja ali zavrnitev sofinanciranja posameznega projekta.

Mestna občina Murska Sobota lahko javni razpis po svoji prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le določen del razpoložljivih sredstev. Razpisana sredstva bodo razdeljena glede na dejansko realizacijo v proračunu.

13. Dodatne informacije: vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko zainteresirani dobijo osebno ali po telefonu vsak delavnik med 8. in 9. uro na Oddelku za negospodarske dejavnosti MOMS, tel. 02/525-16-24 (Darja Potočnik) ali na naslovu darja.potocnik@murska-sobota.si.

 

Mestna občina Murska Sobota