New Page 2

 

Na podlagi 46. in v povezavi s 95. in 96. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) ter 7. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99 in 77/06) je župan Občine Divača dne 15. 1. 2008 sprejel

 

 

S K L E P

 

 

o spremembi Sklepa o pričetku postopka priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega plana Divače (po ZUNPP) z dne 24. junija 2007

 

 

1. Spremeni se območje sprememb in dopolnitev prostorskega plana Občine Sežana, za območje Občine Divača

 

 

Spremembe in dopolnitve prostorskega plana Občine Sežana, za območje Občine Divača, bodo izvedene samo za razširitev območja urejanja naselja Divača za izgradnjo dela obvozne povezovalne ceste.

 

 

2. Vsi ostali elementi sklepa z dne 24. 6. 2007 ostanejo nespremenjeni.

 

 

Sklep o začetku priprave začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije. Občina Divača pošlje ta sklep Ministrstvu za okolje in prostor in vsem sosednjim občinam ter ga objavi na spletni strani Občine Divača.

 

 

 

 

 

Št. 350-0006/2007-21

 

 

Divača, dne 15. januarja 2008

 

 

Župan

    Občine Divača

    Matija Potokar l.r.