New Page 2

Občinski svet Občine Komenda je na podlagi Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list  RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11), 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12), Statuta Občine Komenda (Uradne objave Glasila občine Komenda št. 02/2009), Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Komenda (Uradne objave Glasila občine Komenda št. 02/2000), in Odloka o čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda (Uradne objave Glasila občine Komenda št. 08/2010), na 21. redni seji, dne 24. 04. 2014 sprejel

 

S K L E P

O CENAH STORITEV PREVZEMA BLATA IZ OBSTOJEČIH GREZNIC IN MALIH ČISTILNIH NAPRAV

 

1. člen

Uvede se nova cena za storitve prevzema vsebine iz nepretočnih greznic, prevzema blata iz obstoječih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav v okviru gospodarske javne službe »oskrbe s pitno vodo in odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode« v Občini Komenda in sicer:

 

Opis

Enota

Cena brez DDV

Storitve prevzema vsebine iz nepretočnih greznic in malih čistilnih naprav

EUR/m3 dobavljene pitne vode

0,3450

 

Cene storitev ne vsebujejo davka na dodano vrednost.

Cena opravljene storitve se uporabnikom obračuna glede na dobavljeno količino pitne vode. Kadar se poraba pitne vode ne ugotavlja z obračunskim vodomerom, se upošteva normirana poraba pitne vode skladno z Uredbo o metodologiji  o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12).

 

2. člen

Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnih objavah Glasila občine Komenda in se uporablja od 1. 6. 2014 dalje.

 

Številka: 354-0009/2014

Datum: 24. 04. 2014

 

Tomaž Drolec

Župan