New Page 2

 

Na podlagi 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97), navodila o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85) ter 18. člena statuta Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 37/99) je Občinski svet občine Loški Potok na seji dne 22. 7. 1999 sprejel

 

 

ODLOK

 

 

o spremembi prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Loški Potok

 

 

1. člen

 

 

S tem odlokom se sprejme odlok o spremembi prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Loški Potok (Uradni list RS, št. 12/99).

 

 

2. člen

 

 

Sprememba odloka o prostorskih ureditvenih pogojih je v 82. členu tega odloka, kjer se parceli 1755 in 1756 k. o. Trava preneseta iz območja del naselja s strnjeno pretežno kmečko zazidavo LP2 – S8 – S3 Trava (šesti odstavek) v območje del naselja s strnjeno mešano gradnjo z dopolnilnimi dejavnostmi LP2 – S8 – S1 Trava (drugi odstavek).

 

 

3. člen

 

 

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.

 

 

 

 

 

Št. 350/98-8

Župan Občine Loški Potok

 

 

Loški Potok, dne 22. julija 1999.

Janez Novak, inž. l. r.