New Page 1

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007 ZLS-UPB2, 76/08, 100/08-odl.US, 79/09 in 51/10), 29. in 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011 ZJF-UPB4)  in 17. člena Statuta Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 63/2010 in Uradno glasilo slovenskih občin št. 05/2012, 27/2016 in 61/2016) je Občinski svet Občine Mislinja na 24. seji, dne 27.09.2018 sprejel

 

ODLOK

O 1. SPREMEMBI PRORAČUNA

OBČINE MISLINJA ZA LETO 2018

 

1. člen

V Odloku o proračunu Občine Mislinja za  leto 2018 (Uradno glasilo slovenskih občin, št.57/2017) se prvi  odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi :

Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:

 

 

 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Rebalans 1 Proračuna leta 2018

 

Skupina/Podskupina kontov

v evrih

I.

SKUPAJ PRIHODKI  (70+71+72+73+74)

6.511.390

 

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

3.841.491

70

DAVČNI PRIHODKI 

3.233.473

 

700 Davki na dohodek in dobiček

2.924.079

 

703 

Davki na premoženje

 

160.198

 

704

Domači davki na blago in storitve

149.096

 

706

Drugi davki

100

71

NEDAVČNI PRIHODKI 

608.018

 

710

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

504.788

 

711

Takse in pristojbine

3.013

 

712

Globe in druge denarne kazni

4.761

 

713

Prihodki prodaje blaga in storitev

456

 

714

Drugi nedavčni prihodki

95.000

72

KAPITALSKI PRIHODKI 

26.520

 

720

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

0

 

722

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

26.520

73

PREJETE DONACIJE 

650

 

730

Prejete donacije iz domačih virov

650

 

731

Prejete donacije iz tujine

0,00

74

TRANSFERNI PRIHODKI

2.642.729

 

740

Prejeta sredstva iz državnega proračuna

1.093.458

 

740

740

741

 

741

Prejete sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti

Prejeta sredstva iz javnih skladov

Prejete sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov

Prejete sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada

10.000

1.044.282 345.507

 

149.482

 

78

PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE

0,00

 

780

Prejeta sredstva ISPA

0,0

II.

SKUPAJ ODHODKI

(40+41+42+43)

8.415.752

40

TEKOČI ODHODKI

 

1.680.500

 

400     Plače in drugi izdatki zaposlenim

336.871

 

401

Prispevki delodajalcev za socialno varnost

47.488

 

402

Izdatki za blago in storitev

1.205.435

 

403     Plačila domačih obresti

20.466

 

409     Rezerve

70.240

41

TEKOČI TRANSFERI 

1.767.888

 

410

Subvencije

35.667

 

411

Transferi posameznikom in gospodinjstvom

1.061.778

 

412

Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

175.718

 

413

Drugi tekoči domači transferi

494.725

 

414

Tekoči transferi v tujino

0,00

42

INVESTICIJSKI ODHODKI 

4.916.529

 

420

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

4.916.529

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI 

50.835

 

431

Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki

50.835

 

432

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

0

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)

-1.904.362

 

 

(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

 

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina/Podskupina kontov                                                          Rebalans1 Proračuna leta 2018

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA

 

 

KAPITALSKIH DELEŽEV

 

 

(750+751+752)

 

 

 

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

0

 

750    Prejeta vračila danih posojil  

0

 

751

Prodaja kapitalskih deležev                                                                                                          

0

 

752   

Kupnine iz naslova privatizacije

0

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

0

 

(440+441+442+443)

 

 

 

 

440

Dana posojila

0

 

441

Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb

0

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA

0

 

IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV

 

C.

RAČUN FINANCIRANJA

 

              Skupina/Podskupina kontov                                                Rebalans 1 Proračuna leta 2018

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

 

0

 

(500)

 

 

 

50

ZADOLŽEVANJE

0

 

500  Domače zadolževanje- najeti krediti pri poslovnih bankah

500  Domače zadolževanje- najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih

0

0

VIII.

ODPLAČILO DOLGA

188.000

 

(550)

 

 

 

55

ODPLAČILA DOLGA

188.000

 

550

Odplačila domačega dolga

188.000

IX.

POVEČANJE (ZMANJŠANJE)SREDSTEV NA RAČUNIH

-2.092.362

 

(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII)

 

 

 

X.

NETO ZADOLŽEVANJE

-188.000

 

(VII.-VIII.)

 

 

XI.

NETO FINANCIRANJE

1.904.362

 

(VI.+X.-IX)

 

 

 

XII.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA

2.094.520

               

 

3. člen

Proračunska rezerva se v letu 2018 oblikuje v višini 65.824 evrov.

 

4. člen

Občina Mislinja se v letu 2018 ne bo zadolžila.

 

5. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 410-07/2017

Datum: 27.09.2018

 

 

Občina Mislinja

 

Bojan Borovnik, župan