New Page 2

Na podlagi vsebine 12. in 17. člena Zakona o določanju območij ter imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list RS, št. 25/08) ter 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11, 24/14, 66/16) je Občinski svet občine Črnomelj na 24. redni seji dne 21. 11. 2017 sprejel

O D L O K

o spremembi poteka meje med naseljema Podklanec in Vinica

1. člen

Na območju občine Črnomelj se meja med naseljema Podklanec in Vinica spremeni, in sicer v novo nastali del ob­močja naselja Vinica preidejo naslednje parcelne številke v celoti: 126/10, 126/7, 126/8, 126/9, 128/1, 128/2, 129, 130, 133/1, 131/1, 131/2, 132, 133/1, 133/2, 133/3, 134/1, 134/2, 135/1, 135/2, 137, 138/1, 138/2, vse k.o. Vinica.

2. člen

Navedene parcelne številke v 1. členu tega odloka so določene na podlagi grafičnega preseka podatkov zemljiškega katastra, veljavnega na dan 23. 10. 2017 in nove meje naselja Vinica, ki se določa s tem odlokom.

Spremenjeni del meje med obema naseljema Podklanec in Vinica je razviden iz grafične priloge, ki je sestavni del odloka in v evidenci Registra prostorskih enot Republike Slovenije.

3. člen

Geodetska uprava Republike Slovenije, v skladu z 18. členom Zakona o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb, po uveljavitvi tega odloka izvede vse potrebne spremembe podatkov v evidenci Registra prostorskih enot.

Vsi državni organi, ki vodijo uradne evidence, so v roku šestih mesecev po uveljavitvi tega odloka po uradni dolžnosti dolžni uskladiti svoje evidence s tem odlokom.

4. člen

Stroški za označevanje novega dela naselja, morebitne pre­stavitve starih označb naselja kot posledice spremenjene meje med naseljema, zamenjave ter izdelave tablic z novimi hišnimi številkami in stroški zamenjav osebnih dokumentov v novem delu naselja Vinica, v celoti bremenijo lastnike objektov v območju spremenjenega dela meja med naseljema Podklanec in Vinica.

5. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 353-4/2017

Črnomelj, dne 21. novembra 2017

 

Županja

Občine Črnomelj

Mojca Čemas Stjepanovič l.r.