Na podlagi določil Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01) in 15. člena Statuta Občine Lovrenc na Pohorju (MUV, št.11/99, 5/01), je Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na 33. redni seji, dne 28. marca 2002, sprejel
 
O D L O K
 
 
o zaključnem računu proračuna občine Lovrenc na Pohorju za leto 2001
 
 
1. člen
 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2001.
 
2. člen
 
Proračun Občine Lovrenc na Pohorju je bil planiran in realiziran v naslednjih zneskih:
 
 
1. PRORAČUN
 
 
 
 
 
(zneski v tolarjih)
 
 
Planirani zneski proračuna v letu 2001
Realizirani zneski proračuna v letu 2001
 
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
 
 
 
 
I. Skupaj prihodki
367.442.000,00
350.864.361,36
 
 
II. Skupaj odhodki
377.967.000,00
357.814.455,62
 
 
III. Proračunski presežek oziroma primanjkljaj (I.-II.)
-10.525.000,00
-6.950.094,26
 
 
B. IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
 
 
 
 
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev
0
0
 
 
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
0
0
 
 
VI. Prejeta minus dana posojila in sprememba kapitalskih deležev (IV.-V.)
0
0
 
 
C. IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA
 
 
 
 
VIII. Zadolževanje
0
0
 
 
IX. Odplačila dolga
475.000,00
425.436,05
 
 
X. Neto zadolževanje (VIII.-IX.)
0
0
 
 
XI. Povečanje (zmanjšanje) sredstev na računih (III.+VI.-X.)
-11.000.000,00
-7.375.530,31
 
 
 
Pregled prihodkov in odhodkov ter drugih prejemkov in izdatkov proračuna Občine Lovrenc na Pohorju je izkazan v bilanci prihodkov in odhodkov, v izkazu računa finančnih terjatev in naložb ter v izkazu računa financiranja in je sestavni del odloka.
 
 
2. SREDSTVA REZERV
 
 
 
 
(zneski v tolarjih)
Realizirani zneski sredstev rezerv v letu 2000
 
prenesena denarna sredstva rezerv iz preteklega leta
2.760.125,07
 
 
oblikovanje sredstev rezerv
1.600.000,00
 
 
poraba sredstev rezerv
1.500.000,00
 
 
STANJE SREDSTEV REZERV
2.860.125,07
 
 
 
3. člen
 
Potrdi se primanjkljaj prihodkov nad odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov v višini 6.950.094,26 SIT in odplačilo dolga v izkazu računa financiranja v višini 425.436,05 SIT ter se prenese v skupnem znesku 7.375.530,31 SIT v breme splošnega sklada Občine Lovrenc na Pohorju.
 
4. člen
 
Denarna sredstva, ki so ostala neporabljena na računu proračuna na koncu tekočega leta, se uporabijo za financiranje izdatkov proračuna prihodnjega leta, razen namenskih sredstev, ki niso bila porabljena v tekočem letu in se kot namenska prenesejo v proračun prihodnjega leta.
 
5. člen
 
Stanje sredstev rezerv na dan 31. 12. 2001, v znesku 2.860.125,07 SIT, se prenese v sredstva rezerv Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2002 za isti namen - za odpravo posledic naravnih nesreč.
 
6. člen
 
Ta odlok se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku Štajerske in Koroške regije.
 
 
Župan Občine Lovrenc na Pohorju
Franc Ladinek, dipl. ekon., s. r.
Številka: 403-03-001/02
Datum: 28. marec 2002