New Page 2

Občina Ljutomer na podlagi 8. člena Statuta Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer št. 11/2009) in 5. člena Pravilnika o sofinanciranju mladinskih programov in projektov v občini Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer štev. 5/2007 in 12/2009) objavlja

 

JAVNI RAZPIS 

ZA SOFINANCIRANJE  MLADINSKIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV  V OBČINI LJUTOMER ZA LETO 2011

 

1.         Predmet razpisa so finančna sredstva iz proračuna Občine Ljutomer, namenjena sofinanciranju mladinskih programov in projektov v občini Ljutomer za leto 2011, ki jih izvajajo mladinska društva, mladinski centri in mladinski sveti v občini Ljutomer.

Predvidena višina sredstev  za sofinanciranje mladinskih društev je 7.190 €, za sofinanciranje mladinskih centrov 3.000 € in za sofinanciranje mladinskih svetov 1.250 €.

 

2.         Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki -         imajo sedež v občini Ljutomer,

-           so registrirani najmanj eno leto,

-           imajo urejeno evidenco o članstvu,

-           imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo programov in projektov,

-           prijavljajo programe, ki ustrezajo predmetu razpisa in so namenjeni predvsem mladim do 29 let.

 

3.         Prijava se poda izključno na obrazcu razpisne dokumentacije, ki se lahko dvigne v vložišču Občine Ljutomer, Vrazova ulica 1, Ljutomer, od dneva objave javnega razpisa do izteka roka za oddajo prijav. 

Prijave za sredstva po namenih iz drugega odstavka 1. člena tega razpisa se izključujejo.

Obrazec bo objavljen tudi na spletni strani Občine Ljutomer www.obcinaljutomer.si.

Prijavitelj dejavnost za mladino predstavi skozi letni program in večje projekte. Obrazec »Predstavitev programa oziroma projekta« izpolni posamično za vsak program oziroma projekt.

 

4.         Sofinancirali se bodo programi in projekti s prednostnega področja in z ostalih področij, kot sledi:

 

I. PREDNOSTNA PODROČJA 

-           Mladinske aktivnosti nekomercialnega značaja,

-           Neformalno izobraževanje in usposabljanje mladih za mladinsko delo,  

-           Prostovoljno mladinsko delo,  

-           Informiranje in svetovanje za mlade,  

-           Participacija, aktivno državljanstvo, človekove pravice; - Humanitarne dejavnosti.

 

Za programe s področja mladinskih aktivnosti nekomercialnega značaja, štejejo tisti programi, ki vsebujejo: 

-           Druženje mladih na lokalnem, regionalnem ali nacionalnem nivoju, -        Druženje mladih na internacionalnem nivoju.

 

Za programe s področja neformalnega izobraževanja in usposabljanja za mladinsko delo, štejejo tisti programi, ki vsebujejo: 

-           Usposabljanje in izobraževanje mladinskih delavcev za delo z mladimi ter izobraževanje in usposabljanje za pridobivanje veščin, ki mladim omogočajo, da sami izvajajo projekte. 

-           Usposabljanje mladih za delovanje v različnih aktivnostih na lokalni, regionalni in državni ravni.  

-           Inovativne pristope/oblike neformalnega izobraževanja in usposabljanja za mladinsko delo.

Za programe s področja prostovoljnega mladinskega dela štejejo tisti programi, ki vsebujejo:  -             Izvajanje in uveljavljanje prostovoljnega mladinskega dela. 

-           Izobraževanje in usposabljanje za izvajanje prostovoljnega dela. 

-           Izmenjave prostovoljcev.

 

Za programe s področja informiranja in svetovanja za mlade štejejo tisti programi, ki vsebujejo: 

-           Izvajanje dejavnosti informiranja in svetovanja za mlade na lokalnem oz. regionalnem nivoju. 

-           Koordinacijo izvajalcev informiranja in svetovanja na lokalnem oz. regionalnem nivoju ter vzpostavljanje mreže informacijskih točk.  

-           Aktivnosti, ki omogočajo mladim lažji dostop do informacij preko različnih medijev.  - Izobraževanje in usposabljanje informatorjev in mladih, ki se vključujejo v projekte vrstniškega informiranja. 

-           Aktivnosti, ki vključujejo promocijo informiranja in svetovanja za mlade po šolah. 

 

Za programe s področja participacije, aktivnega državljanstva in človekovih pravic štejejo tisti programi, ki vsebujejo: 

-           Aktivno partnerstvo in odgovornost pri vprašanjih, ki se nanašajo na mlade v družbi, integriranje mladih v družbene procese in zagotavljanje demokratičnih oblik združevanja in delovanja mladih. 

-           Aktivno participacijo mladih pri javnih zadevah na lokalnem, regionalnem ali nacionalnem nivoju ter vključevanje mladih z manj priložnostmi. 

-           Usposabljanje za aktivno državljanstvo. 

-           Izvajanje civilno-družbenih akcij, povezanih z mladinskim področjem. 

 

II. OSTALA PODROČJA 

-           Mednarodno mladinsko delo,

-           Mobilnost mladih, 

-           Raziskovalno delo mladih.

 

Za programe s področja mednarodnega mladinskega dela štejejo tisti programi, ki vsebujejo: 

-           Vključevanje in sodelovanje v multilateralnih programih, ki so organizirani na mednarodnem nivoju in omogočajo aktivno sodelovanje mladinskih struktur. 

-           Koordinacijo in izvajanje izmenjav mladih in skupnih aktivnosti mladih iz dveh ali več držav.

 

Za programe s področja mobilnosti mladih štejejo tisti programi, ki vsebujejo: 

-           Ustvarjanje pogojev ter vzpostavljanje in ohranjanje mehanizmov/instrumentov za večjo mobilnost mladih. 

-           Koordiniranje mreže mladinskih nastanitvenih kapacitet.

 

Za programe s področja raziskovalnega dela mladih štejejo tisti programi, ki vsebujejo: 

-           Seznanjanje mladih z raziskovalno-znanstvenim delom. 

-           Razvijanje metod raziskovalnega dela z mladimi. 

-           Popularizacijo znanosti med mladimi. 

-           Omogočanje boljšega poznavanja mladih – izvajanje raziskav mladinskega področja na  lokalnem, regionalnem oz. nacionalnem nivoju.

 

5.         Merila so sestavni del razpisne dokumentacije.

 

6.         Kot pravočasno vložene štejejo vse prijave, ki bodo vložene do torka, 3. maja 2011 v vložišču Občine Ljutomer, pisarna štev. 108 ali bodo do 3. maja 2011 poslane po pošti. Kot pravočasna šteje tudi vloga, ki je zadnji dan roka poslana po pošti kot navadna ali priporočena pošiljka. Prijavitelji prijavo pošljejo po pošti na naslov OBČINA LJUTOMER, Vrazova ulica 1, 9240 LJUTOMER.

Prijava mora biti oddana v zaprti kuverti z oznako «NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS MLADINSKIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV ZA LETO 2011«. Na hrbtni strani kuverte mora biti napisan popoln naslov prijavitelja. 

Nepravočasno prispele prijave bodo neodprte vrnjene prijaviteljem.

 

7.         Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 30 dni po opravljenem vrednotenju programov. Z izbranimi izvajalci programov bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljeni pogoji in način koriščenja proračunskih sredstev.

 

8.         Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Občini Ljutomer, telefon 02- 584-90-54 (Karmen Lah).

 

Številka: 093-1/2011-415

Datum:   12. 4. 2011

 

                                                                                                  Županja Občine Ljutomer:

                                                                                                       mag. Olga Karba, l.r.