New Page 1
 

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10), določil Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenju komunalne odpadne vode v občini Zavrč (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 26/2017) in 6. in 14.  člena Statuta Občine Zavrč (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 22/2011) izdaja je občinski svet občine Zavrč na  20. redni seji dne 21. decembra 2017 sprejel

 

 

 

PRAVILNIK

 

O SOFINANCIRANJU

 

MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV NA OBMOČJU OBČINE ZAVRČ

 

 

 

1. člen

 

S tem pravilnikom se določajo namen, upravičenci, pogoji in merila za dodelitev proračunskih sredstev, namenjenih za nakup in vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za stanovanjske objekte na območju občine Zavrč (v nadaljevanju: občina).

 

 

 

2. člen

 

(1) Sredstva se dodeljujejo upravičencem v obliki subvencij.

 

(2) Upravičenci dodelitve proračunskih sredstev po tem pravilniku so fizične osebe – lastniki stanovanjskih objektov s stalnim prebivališčem v občini.

 

(3) V primeru izgradnje skupne male čistilne naprave za več stanovanjskih objektov, je nosilec investicije (vlagatelj) tisti, na katerem zemljišču bo čistilna naprava zgrajena. Investitorji medsebojna razmerja uredijo s posebno pogodbo.

 

(4) Sredstva se ne morejo pridobiti za objekte na območju aglomeracij in na drugih območjih kjer je že zgrajena ali se planira izgradnja javne kanalizacije. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci so podrobneje določeni v 8. členu tega pravilnika.

 

(5) Sredstva se lahko pridobijo tudi za objekte na območju aglomeracij, kjer se ne predvideva izgradnja javne kanalizacije.

 

(6) Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci so podrobneje določeni v 8. členu tega pravilnika.

 

(7) Upravičenec lahko kandidira na proračunska sredstva za en objekt le enkrat.

 

 

 

3. člen

 

Sredstva za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v občini se zagotavljajo iz občinskega proračuna. Višino sredstev za posamezno leto določi občinski svet z odlokom o proračunu. Na podlagi določene višine sredstev se na podlagi sklepa župana objavi javni razpis, ki natančno določa pogoje za dodelitev proračunskih sredstev v skladu s tem pravilnikom. Za dodelitev sredstev se po objavi razpisa zaprosi s pisno vlogo na občino.

 

 

 

4. člen

 

Javni razpis se objavi na občinski spletni strani in v Uradnem glasilu slovenskih občin. V javnem razpisu se določi:

 

1. naziv in sedež občine,

 

2. pravna podlaga za izvedbo razpisa,

 

3. predmet javnega razpisa,

 

4. osnovne pogoje za kandidiranje na razpisu z morebitnimi dodatnimi merili,

 

5. okvirna višina sredstev,

 

6. določitev obdobja, do katerega morajo biti sredstva porabljena,

 

7. rok in naslov vložitve vlog,

 

8. rok, v katerem bodo potencialni upravičenci obveščeni o izidu,

 

9. kraj, čas in osebo, pri kateri lahko upravičenci pridobijo informacije in razpisno dokumentacijo.

 

 

 

5. člen

 

(1) Postopek za dodelitev proračunskih sredstev v skladu z razpisnimi pogoji vodi tri članska komisija, ki jo s sklepom imenuje župan. Komisija je imenovana za obdobje mandata župana.

 

(2) Naloge komisije:

 

1. odpiranje in pregled vlog,

 

2. ocena upravičenosti vlog,

 

3. priprava poročila s predlogom prejemnikov in višine sredstev,

 

4. druge naloge povezane z uspešno izvedbo razpisa.

 

(3) Komisija obravnava vse popolne in pravočasno prispele vloge (z vsemi zahtevanimi dokazili) po vrstnem redu prispetja in pripravi seznam upravičencev najkasneje v roku 15 dni od obravnave vlog in pripravi predlog o dodelitvi proračunskih sredstev. Sredstva se dodeljujejo enkrat letno do porabe finančnih sredstev sprejetega proračuna.

 

(4) Na podlagi predloga komisije o dodelitvi proračunskih sredstev se izda sklep. Zoper sklep je mogoča pritožba pri županu občine. Odločitev župana je dokončna.

 

(5) O izidu javnega razpisa se vse vlagatelje obvesti v roku 15 dni od dne, ko komisija pripravi predlog dodelitve proračunskih sredstev.

 

 

 

6. člen

 

(1) Višina pomoči znaša do 50 % upravičenih stroškov oziroma največ 1.400,00 EUR na stanovanjski objekt za postavitev male komunalne čistilne naprave pri zamenjavi obstoječe greznice z malo komunalno čistilno napravo ali pri novogradnji.

 

(2) Za objekte, ki ležijo znotraj aglomeracij, na območjih kjer pa se gradnja javne kanalizacije ne predvideva, višina pomoči znaša do 70 % upravičenih stroškov, oziroma največ do 2.000 EUR na stanovanjski objekt.

 

(3) Sofinancira se postavitev ene male komunalne čistilne naprave za en stanovanjski objekt kot tudi postavitev ene komunalne čistilne naprave za več stanovanjskih objektov.

 

 

 

7. člen

 

(1) Upravičeni so stroški nakupa male komunalne čistilne naprave velikosti do 50 PE, v skladu z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15).

 

(2) Upravičeni stroški lahko nastanejo od 1. 1. 2017 naprej. Vlagatelji lahko vložijo vlogo za sofinanciranje najkasneje v 3 letih od nakupa in vgradnje.

 

(3) DDV ni upravičen strošek.

 

 

 

8. člen

 

(1) Vloga mora zadostiti naslednjim pogojem:

 

·       da enostanovanjska ali večstanovanjska stavba leži izven območja aglomeracij in da ima lastnik prijavljeno stalno prebivališče v občini;

·       da ima objekt veljavno gradbeno dovoljenje za stanovanjski objekt zgrajen po letu 1967 ali potrdilo, da je stanovanjski objekt zgrajen pred letom 1967  ali da je stanovanjski objekt vpisan v kataster stavb ali v register nepremičnin . V kolikor pa je v zemljiški knjigi za stanovanjski objekt vpisana zaznamba prepovedi zaradi nedovoljene gradnje Inšpektorata, pa lastnik stanovanjskega objekta ni upravičen do sofinanciranja ;

 

·       MKČN mora biti izven predvidenih območij aglomeracij ali izven območij na katerih je že izvedena ali se predvideva izgradnja kanalizacije;

 

·       mala komunalna čistilna naprava mora imeti certifikat oziroma listino o skladnosti izdelka z zahtevami glede doseganja mejnih vrednostih parametrov odpadnih vod, kot jih predpisuje Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15);

 

·       mala komunalna čistilna naprava je lahko postavljena tudi na območju predvidenih aglomeracij, vendar mora biti na podlagi soglasja občine razvidno, da objekt na javno kanalizacijo ne bo priklopljen;

 

·       lokacija postavitve male komunalne čistilne naprave mora omogočati dostop in neovirano praznjenje;

 

·       upravičenci morajo razpolagati z zemljiščem na podlagi lastninske ali katere druge stvarnopravne pravice na katerem se načrtuje postavitev male komunalne čistilne naprave;

 

·       čistilna naprava mora biti vgrajena in v funkciji obratovanja (v času vložitve zahtevka);

 

·       upravičenci, ki bodo za več objektov postavili skupno čistilno napravo, morajo vlogi priložiti podpisan medsebojni dogovor vseh uporabnikov male komunalna čistilne naprave, ki ni časovno omejen in osebo, ki bo zadolžena za upravljanje male komunalna čistilne naprave, ter sklenjeno služnostno pogodbo med lastniki zemljišč in investitorji;

 

·       v primeru biološke čistilne naprave je potrebno zahtevku za izplačilo sredstev priložiti dokazilo o pozitivno opravljeni prvi meritvi;

 

·       ob zagonu male komunalne čistilne naprave mora biti ukinjena obstoječa greznica v skladu s pogoji izvajalca javne službe;

 

·       sredstva se ne dodelijo za naložbe izven območja občine;

 

·       upravičenci lahko pridobijo sredstva za isto naložbo le enkrat, v kolikor je upravičenec že prejel javna sredstva za isti namen, do sredstev po tem razpisu ni upravičen.

 

(2) Čistilna naprava mora zadostiti naslednjim tehničnim zahtevam:

 

·       čistilna naprava mora biti izdelana v skladu z enim od gradbenih standardov: SIST EN 12566-1, SIST EN 12566-2, SIST EN 12566-3, SIST EN 12566-4 ali SIST EN 12566-5 in iz katere se v skladu s temi standardi odvaja očiščena odpadna voda neposredno v površinsko vodo, kar se dokazuje z ustreznim atestom oziroma certifikatom;

 

·       čistilna naprava mora imeti kot gradbeni proizvod izjavo o skladnosti, da ustreza standardom iz prejšnje alineje in je izdelana v skladu s predpisom, ki ureja potrjevanje skladnosti in označevanja gradbenih proizvodov;

 

·       za čistilno napravo mora biti izdelano poročilo o opravljenih prvih meritvah, iz katerega mora biti razvidno, da je obratovanje male komunalne čistilne naprave v skladu z določbami Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15).

 

·        

 

9. člen

 

(1) Izpolnjevanje pogojev iz prejšnjega člena pravilnika se dokazuje z naslednjimi dokumenti:

 

·       izpolnjena in podpisana vloga z zahtevanimi prilogami po priloženih navodilih.

 

(2) Če vloga ob vložitvi ni popolna, se prosilca pozove, naj vlogo v roku 8 dni dopolni. Če tega ne stori, se vloga s sklepom zavrže.

 

 

 

10. člen

 

(1) Upravičenci na podlagi sklepa o dodelitvi sredstev na občino pošljejo zahtevek za izplačilo z vsemi zahtevanimi prilogami najkasneje do 1. 11. v tekočem letu.

 

(2) Pred vložitvijo zahtevka mora biti naložba zaključena in plačani vsi računi ter priloženo poročilo o opravljenih prvih meritvah. Po predložitvi vse dokumentacije, skladno s priloženimi navodili, se z upravičencem sklene pogodba o dodelitvi nepovratnih sredstev in ostalih medsebojnih obveznostih in pravicah. Nakazilo sredstev se izvrši na osebni račun upravičenca v roku 30 dni od podpisa pogodbe.

 

(3) Proračunska sredstva se lahko porabijo samo za namen, za katerega so dodeljena.

 

 

 

11. člen

 

Nadzor nad izvajanjem namenske porabe proračunskih sredstev, skladno z javnim razpisom, izvaja občinska uprava.

 

 

 

 

 

12. člen

 

(1) Pogodba o sofinanciranju mora vsebovati: pogodbene stranke, višino sofinanciranja in opredelitev pravic in obveznosti pogodbenih strank.

 

(2) Prejemnik po pogodbi se zaveže, da:

 

·       bo hranil dokumentacijo še najmanj 5 let po izplačilu sredstev iz strani občine;

 

·       bo omogočil občini vpogled v dokumentacijo in nadzor koriščenja namenskih sredstev na terenu.

 

 

 

13. člen

 

Upravičenec je dolžan vrniti nenamensko porabljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obresti, ki se obračunavajo od dneva izplačila upravičencu, do dneva vračila sredstev v primerih, če se ugotovi:

 

·       da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena,

 

·       da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke,

 

·       druge nepravilnosti pri uporabi sredstev.

 

 

 

14. člen

 

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

 

 

 

 

Številka: 354-1/2018-001

 

Datum: 21. 12. 2017

 

 

 

Občina Zavrč

 

Miran Vuk, župan

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine Zavrč (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/2018) vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo:

 

2. člen

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.