New Page 2

Številka:

/

Občina:

Občina Gornji Grad

Organ sprejema:

Občinski svet Občine Gornji Grad

Predlagatelj:

Župan Občine Gornji Grad

Zakonska podlaga:

29. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB, 76/08, 79/09, 51/10,40/12 – ZUJF,14/15-ZUUJF, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18 in 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 - ZIUOOPE), 29. člen Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB,14/13-popr.,101/13, 55/15 – ZfisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18 in 195/20 – odl. US) in 16. člen Statuta Občine Gornji Grad (Uradno glasilo slovenskih občin št. 8/16, 6/21, 14/21-UPB)

Pripravljavec:

Občinska uprava Občine Gornji Grad

Datum:

18.11.2021

Priloge:

/

Vabilo na sejo:

20. redna seja Občinskega sveta Občine Gornji Grad

Besedilo:

gradivo