New Page 2

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 15/06 in 26/09) in v skladu z 8. in 9. členom Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07-UPB1, 65/07-Odl. US, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11-Odl. US in 111/13) je Občinski svet Občine Markovci na svoji 19. seji, dne 29. 1. 2014, sprejel

PRAVILNIK

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O SOFINANCIRANJU PROGRAMOV KULTURNIH DEJAVNOSTI V OBČINI MARKOVCI

1.  člen

V 3. členu Pravilnika o sofinanciranju programov kulturnih dejavnosti v Občini Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 33/12; v nadaljevanju: pravilnik) se doda nov tretji odstavek, ki glasi:

»Pustne dejavnosti niso predmet sofinanciranja po tem pravilniku.«.

2.  člen

Priloga pravilnika Merila za sofinanciranje programov kulturnih dejavnosti v Občini Markovci se spremeni in dopolni, kot izhaja iz 3., 4., 5. in 6. člena tega pravilnika.

3.  člen

V I. točki priloge se pri merilu 2.1. Splošni podatki o delovanju in sicer na koncu prvega odstavka točke 1. Število sekcij doda nov stavek, ki glasi:

»Pustne sekcije se ne točkujejo.«.

4.  člen

V I. točki priloge se pri merilu 2.1. Splošni podatki o delovanju in sicer v točki 4. Dejavnost sekcije povsod črta beseda »etno« in dejavnost »pustna dejavnost« s pripadajočim faktorjem 1,05 tako, da se tabela nadomesti z naslednjo tabelo:

dejavnost

literarna/ knjižnica

likovna

kult.ded

dramska

folklora

vok. glasba/ljud.

d4

1,02

1,02

1,10

1,15

1,20

1,20

dejavnost

instr. glasba/ljud.

ples

folklora/ples

vok. glasba/zbor

instr. glasba/ork.

 

d4

1,25

1,25

1,25

1,25

1,35

 

5.  člen

V I. točki priloge se pri merilu 2.3. Delovanje društva v preteklem letu in sicer v drugi tabeli točke 2. Organizacija lastne prireditve oz. sodelovanje z drugim društvom, v kateri so določeni faktorji programa izvajanja črta beseda »etno./«.

6.  člen

V I. točki priloge se pri merilu 2.3. Delovanje društva v preteklem letu in sicer v prvem odstavku točke 3. Uvrstitve na domači ali tuji prireditvi doda nov stavek, ki glasi:

»Uvrstitve, za katere je društvo prejelo plačilo ali denarno nagrado na sami prireditvi, se po tem merilu ne točkujejo.«.

7.  člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 007-0006/2012

Datum: 29. 1. 2014

 

 

Občina Markovci

 

Milan Gabrovec, župan