New Page 2

 

Na podlagi 58., 59., 60. in 61. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 in 33/89 in Uradni list RS, št. 24/92), v zvezi s prvo alineo 56. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) ter 16. člena statuta Občine Žetale (Uradni list RS, št. 24/99) je Občinski svet občine Žetale na 10. redni seji dne 3. 12. 1999 sprejel

 

 

O D L O K

 

 

o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča

 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

 

1. člen

 

 

Ta odlok določa območja na katerih se v Občini Žetale plačuje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljnjem besedilu: nadomestilo), merila za določitev višine nadomestila neposrednim uporabnikom stavbnih zemljišč, merila za popolno in delno oprostitev plačila nadomestila ter določanje višine nadomestila.

 

 

2. člen

 

 

Osnova za izračun nadomestila je površina zazidanega stavbnega zemljišča (funkcionalne enote), ki je lahko v zgradbi ali izven nje, ki se uporablja za stanovanjski, počitniški ali poslovni namen in nezazidano stavbno zemljišče.

 

 

1. V zgradbi je površina funkcionalne enote čista tlorisna površina vseh prostorov, ki so funkcionalno povezani (stanovanje, poslovni prostor, garaža v sklopu stanovanjske hiše ali poslovnega prostora....) Upoštevajo se samo zgradbe, ki so zgrajene do tretje gradbene faze.

 

 

2. Izven zgradbe je površina funkcionalne enote skupna površina funkcionalno povezanih zemljišč (parkirišča, nepokrita skladišča, gostinski vrtovi, delavnice na prostem, igrišča..), je namenjena poslovni dejavnosti.

 

 

3. Nezazidano stavbno zemljišče je zemljišče, je površina funkcionalne enote, ki je v ureditvenih ali zazidalnih načrtih določeno za gradnjo ali prostorsko ureditvenih pogojih namenjeno za gradnjo za katero je pristojni organ izdal lokacijsko dovoljenje.

 

 

3. člen

 

 

Zavezanec za nadomestilo je neposredni uporabnik funkcionalne enote (lastnik, imetnik pravice uporabe, najemnik.l.), ki je lahko fizična oseba, pravna oseba ali samostojni podjetnik oziroma fizična oseba, ki opravlja dejavnost in je vpisana v ustrezni register ali drugo predpisano evidenco.

 

 

II. OBMOČJA, NA KATERIH SE PLAČUJE NADOMESTILO

 

 

4. člen

 

 

Območja, na katerih se plačuje nadomestilo: Občina Žetale

 

 

1. območje: center naselja Žetale, območje ob Regionalni cesti RC 689 Podlehnik – Rogatec in območje ob Lokalni cesti LC 240060 Žetale – Majšperk, ki obsega naselja z naslednjimi hišnimi številkami.

 

 

Naselje Čermožiše: 28, 29, 29/a, 30, 31, vikend (Krušič) 33, 42, 43, 43a, 44, 44/a, 44/b, 45, 45/a, 46, 46/a, 47, 47/a, 47/b, 50, 51, 53, 53/a, 53/b, 57/a, n.h. 58, 59, 60, 61, n.h., n.h. 62, 62/b, 62c, 63, 68, 68/a, 69, 70, 70/a71, 71/a, 71/b, 72, 72/a, 73, 74, 76, 77/a, 78, 79, 82/a, 83, 83/a, 87, 88.

 

 

Naselje Dobrina: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13/a, 14, 14/a, 14/b, 14c, 15, 16, 16/a, 17, 17/a, 18, 25, 25/a, 26, 26/a, 26/b, 27, 28, 29, 30, 30/a, 31, 32, 32/a, 34, n.h., 35, 36, 37, 38, 39, 39/a, 39/b, 40, 40/a.

 

 

Naselje Nadole: 11, 12, 13, 14, 45, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 50/a, 52, n.h. 53, 54.

 

 

Naselje Žetale: 1, 2, 3, 4, 4/a, 4/b, 5, 5/a, 6, 7, 8, 8/a, 9, 10, 11, 11/a, 12, 12/a, 14, 14/a, 15, n.h. 16, 17, 17/a, 18, 19/a, 24a, 24b, 25a, 28, 28a, 29, 29/a, 30, 31a, 31b, 32, 32a, 33, 33a, 34, 35, 36.

 

 

Drugo območje obsega objekte, ki se nahajajo ob asfaltiranih lokalnih cestah LC in javnih poteh JP in obsega naselje Čermožiše:40, 41, 54, 55, n.h., n.h., 67/a, 77.

 

 

Naselje Kočice: 1, 1/a, 2, 2/a, 2/b, 3, 37, 39, 40, 43/a, 43/b, 63, 64, 66, 66/a, 67, 67/a, 68, 69, 69/a, n.h., n.h., 70, 70/a, 72, 73, 75.

 

 

Naselje Dobrina:22, 22/a, 22/b56, 57, 58, 59, 60.

 

 

Naselje Nadole:15, 16, 16/a, 16/b, 17, 18, 20, vikend(Korez Simon).

 

 

Naselje Žetale: 8b, 22, N.H.24, 25, 25/a, 25b, 26, 26a, 27, 3131c, n.h., n.h., 36, 36/a, 37, 42, 43, 43/a, 44, 44/a, 45, 45/a, 46, 47/a, 48, 49, 50, 50a, 51, 51/a, 52, 58, 59, 59/a, 59/b, 60, 61, vikend, 62, 62/a, 63, 64, 64/a, 64b, 73, 77, 79, 79a, 80, 81, 81a, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 98a, 114, 114a.

 

 

Tretje območje, obsega vsa območja ostalih delov naselij, v Občini Žetale, ki niso določena v prvi in drugi točki tega člena.

 

 

Vsak novozgrajeni objekt po zdajšnji kategorizaciji hišnih številk zapade v isto območje.

 

 

III. MERILA ZA DOLOČITEV VIŠINE NADOMESTILA

 

 

5. člen

 

 

Za določitev višine nadomestila se upoštevajo naslednja merila:

 

 

1. opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti ter napravami ter dejanska možnost priključitve na te objekte in naprave,

 

 

2. namen uporabe stavbnega zemljišča,

 

 

3. namenska uporaba stavbnega zemljišča,

 

 

4. izjemne ugodnosti za pridobivanje dohodka v gospodarskih dejavnostih,

 

 

5. zapuščenost in dotrajanost objekta in stavbnega zemljišča,

 

 

6. smotrna izkoriščenost stavbnega zemljišča,

 

 

7. motnje pri uporabi stavbnega zemljišča,

 

 

8. občasna uporaba javnih površin,

 

 

9. druga stavbna zemljišča.

 

 

6. člen

 

 

Opremljenost stavbnega zemljišča.

 

 

Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti in napravami individualne in skupne rabe in dejanska možnost priključka na te objekte in naprave se vrednoti z naslednjim številom točk:

 

 

1. Javne ceste

 

 

A. Državne

 

 

A.1. regionalne                                               40

 

 

B. Občinske

 

 

B.1. lokalne

 

 

B.1.1. asfaltne                                               15

 

 

B.1.2. makadamske                                             13

 

 

B.2. javne poti

 

 

B.2.1. asfalt                                                 13

 

 

B.2.2. makadam                                                 5

 

 

2. Vodovodni sistem

 

 

A. z upravljalcem v skladu z zakonom                          20

 

 

B. brez upravljalca v skladu z zakonom                        20

 

 

3. javna kanalizacija

 

 

A. meteorna                                                   30

 

 

B. fekalna                                                    15

 

 

4. elektrika                                                   5

 

 

5. telefon                                                     5

 

 

6. kabelska televizija                                        10

 

 

7. plinovod                                                   10

 

 

8. javna razsvetljava

 

 

10. pločniki                                                  30

 

 

7. člen

 

 

Šteje se, da ima stavbno zemljišče možnost:

 

 

– priključka na javno cestno, vodovodno, kanalizacijsko, električno, kabelsko televizijo in plinovodno omrežje, če je omrežje, na katerega se je možno priključiti, oddaljeno od meje stavbnega zemljišča največ 60 m in obstaja tudi dejanska možnost priključitve.

 

 

– uporabe objektov in naprav skupne rabe, če je objekt oddaljen od meje stavbnega zemljišča največ 250 m.

 

 

Priključka na telefonsko omrežje, če je telefon dejansko priključen na telefonsko omrežje.

 

 

8. člen

 

 

Javni vodovodni sistem po tem odloku je sistem, ki je bil vsaj delno zgrajen iz družbenih sredstev.

 

 

Z upravljalcem v skladu z zakonom se smatra javni vodovodni sistem, za katerega je organizirana obvezna gospodarska javna služba, oziroma so se pričeli izvajati postopki za organizacijo le-te v skladu z zakonom.

 

 

Brez upravljalca v skladu z zakonom se smatra javni vodovod, katerega upravljanje ni organizirano v skladu z zakonom.

 

 

9. člen

 

 

Namen uporabe stavbnega zemljišča

 

 

Namembnost uporabe stavbnega zemljišča:

 

 

– za stanovanjski namen uporabe stavnega zemljišča se smatrajo objekti ali deli objektov namenjeni za stalno bivanje,

 

 

– za počitniški namen uporabe stavbnega zemljišča se smatrajo objekti ali deli objektov namenjeni za počitniško uporabo in prostori v vinogradniških hišicah,

 

 

– za poslovni namen uporabe stavbnega zemljišča se smatrajo objekti ali deli objektov za poslovno dejavnost ter nepokrite površine namenjene poslovni dejavnosti.

 

 

10. člen

 

 

Namembnost se ovrednoti z naslednjimi točkami:

 

 

-----------------------------------------------------------------------

 

 

Namembnost območje                     1.             2.             3.

 

 

I. Stanovanjski namen                100              90             80

 

 

II. Počitniški namen                 380             350            320

 

 

III. Poslovni namen                  200             180            150

 

 

IV. Nezazidano

 

 

Stavbno zemljišče                      5               4              3

 

 

-----------------------------------------------------------------------

 

 

11. člen

 

 

Namenska uporaba stavbnega zemljišča

 

 

Namenska uporaba stavbnega zemljišča glede na prostorsko izvedbeni načrt, ki ovira realizacijo izgradnje infrastrukturnih objektov se ovrednoti z naslednjimi točkami:

 

 

-----------------------------------------

 

 

Območje                        štev. točk

 

 

1. območje                             80

 

 

2. območje                             75

 

 

3. območje                             50

 

 

-----------------------------------------

 

 

Stavbna zemljišča iz tega člena na podlagi programov in dokazil določa občinska uprava Občine Žetale in pristojni odbor občinskega sveta.

 

 

12. člen

 

 

Izjemne ugodnosti v zvezi s pridobivanjem dohodka.

 

 

Posameznih dejavnostih se pri uporabi stavbnega zemljišča upoštevajo izjemne ugodnosti v zvezi s pridobivanjem dohodka v gospodarskih dejavnostih.

 

 

----------------------------------------------------------------

 

 

Dejavnosti območje                        1.        2.        3.

 

 

A – kmetijstvo, lov, gozdarstvo          100        50        20

 

 

B – ribištvo                             170        50        20

 

 

D - predelovalne dejavnosti              200       180       110

 

 

F – gradbeništvo                         200       180       110

 

 

G – trgovina, popravila motornih

 

 

vozil in izdelkov široke porabe          200       120       100

 

 

H – gostinstvo                           250       170       150

 

 

I – promet, skladiščenje in zveze        270       190       170

 

 

J – finančno posredništvo                310       170       120

 

 

K – poslovanje z nepremičninami

 

 

najem in poslovne storitve               250       170       150

 

 

L – izobraževanje                         50        50        30

 

 

M – zdravstveno in socialno varstvo       50        50        30

 

 

N – druge javne, skupne in osebne

 

 

storitvene dejavnosti.                    50        50        30

 

 

O – zasebna gospodinjstva

 

 

z zaposlenim osebjem                      30        50        50

 

 

E/40N proizvodnja in distribucije

 

 

elektrike                                300       280       250

 

 

1/64 Poštne in komunikacijske

 

 

storitve                                 320       300       280

 

 

----------------------------------------------------------------

 

 

13. člen

 

 

Zapuščenost in dotrajanost objekta

 

 

Vsi zapuščeni in dotrajani objekti na stavbnih zemljiščih na 1. in 2. območju se ovrednotijo s številom točk 70.

 

 

Kriteriji za zapuščen in dotrajan objekt so:

 

 

1. naseljen objekt (brez stanovalcev ali poslovne dejavnosti),

 

 

2. nevzdrževan zunanji videz objekta,

 

 

3. nevzdrževan zunanji videz objektu pripadajočega stavbnega zemljišča,

 

 

4. nedograjen objekt več kot 5 let od izdaje gradbenega dovoljenja.

 

 

14. člen

 

 

Objekti na stavbnih zemljiščih iz tega člena se ovrednotijo s pripadajočim številom točk, če se ugotovita najmanj dva kriterija za stanje objekta in jih na podlagi slikovnih in drugih dokazil določa Občinska uprava občine Žetale in pristojni odbor občinskega sveta.

 

 

15. člen

 

 

Smotrna izkoriščenost stavbnega zemljišča

 

 

Za smotrno izkoriščenost stavbnega zemljišča se stanovanjski objekti razvrstijo v pet razredov ter se točkujejo z naslednjim številom točk.

 

 

-----------------------------------------------------------------------

 

 

Objekt območje                         1.             2.             3.

 

 

Individualna stanovanjska hiša         60             50             40

 

 

Stanovanjska hiša s gospodarskim

 

 

poslopjem                              40             35             30

 

 

objekt z 2 do 4 stanovanji             35             30             25

 

 

-----------------------------------------------------------------------

 

 

16. člen

 

 

Motnje pri uporabi stavbnega zemljišča

 

 

Za motnje pri uporabi stavbnega zemljišča za stanovanjske namene se določijo negativne točke glede na hrup, onesnaženje zraka in dostopnost.

 

 

Podlaga za določitev stopnje motenosti glede hrupa in onesnaženosti zraka so veljavni podzakonski akti Vlade RS, za določitev stopnje motenosti glede na dostopnost stavbnega zemljišča pa strokovno mnenje sodno zapriseženega cenilca stroke.

 

 

17. člen

 

 

Motenost se ovrednoti z znižanjem naslednjega števila točk:

 

 

-----------------------------------------------------------------------

 

 

Motenost območje                       1.             2.             3.

 

 

– Hrup                                 20             20             30

 

 

– onesnaženost zraka                   25             25             25

 

 

– dostopnost                           30             30              3

 

 

-----------------------------------------------------------------------

 

 

18. člen

 

 

Občasna uporaba javnih površin

 

 

Nadomestilo se obračuna tudi za občasno uporabo javnih površin na 1. in 2. območju za

 

 

namene, določene s tabelo in se ovrednoti z naslednjim številom točk:

 

 

------------------------------------------------------------------

 

 

Objekt čas uporabe                     10 dni               10 dni

 

 

– stojnice                                600                  500

 

 

– kioski                                  500                  400

 

 

– točilnice na prostem                    300                  200

 

 

– gospodarske in zabavne prireditve       100                   50

 

 

------------------------------------------------------------------

 

 

Nadomestilo za uporabo javnih površin se plačuje po dnevih uporabe in s točkami tega člena preštejejo tudi točke za stopnjo komunalne opremljenosti iz 5. člena. Vsota tako določenih točk se pomnoži s številom dni in z vrednostjo točke za izračun nadomestila ter s m2 uporabljene javne površine.

 

 

Nadomestilo iz tega člena ne plačujejo humanitarne organizacije in društva.

 

 

19. člen

 

 

Druga stavbna zemljišča

 

 

Površine na katerih so zgrajeni daljnovodi za distribucijo električne energije in PTT vodi, površine potrebne za obratovanje bencinskih servisov, avtocesta, površine za dejavnosti ob avtocesti in druge površine za opravljanje poslovne dejavnosti se točkujejo po kriterijih za zazidana stavbna zemljišča.

 

 

Število točk za m2 površine se določi na naslednji način:

 

 

---------------------------------------------

 

 

Za zemljišče območje         1.     2.     3.

 

 

---------------------------------------------

 

 

Elektro vodi

 

 

Podzemni                    500

 

 

Nadzemni                    800

 

 

PTT vodi

 

 

Podzemni                    600

 

 

Nadzemni                    900

 

 

Bencinski servis           1100

 

 

avtocesta                   500

 

 

---------------------------------------------

 

 

20. člen

 

 

Površine na katerih so zgrajeni daljnovodi in PTT vodi so površine pod daljnovodom ali PTT vodom, stebrom in površine, ki so potrebne za normalno rabo in znašajo:

 

 

– izven ureditvenih območij naselij 100 m2 za vsak posamezni daljnovodni in 50 m2 za posamezni PTT steber,

 

 

– v ureditvenih območjih naselij se določijo v površini 50 m2 po stebru, kar velja tudi za transformatorje.

 

 

– Podzemni PTT vodi 1 m2 za dolžinski meter voda.

 

 

Nadomestilo se izračuna po kriterijih iz tega člena le primarno elektro in PTT omrežje ter transformatorje ne pa za stebre in omrežja namenjena za priključevanje posameznih objektov.

 

 

Površina za normalno rabo bencinskega servisa predstavlja celotno funkcionalno zemljišče bencinskega servisa.

 

 

Površine za dejavnost ob avtocesti predstavljajo vse površine, ki so ob avtocesti namenjene dejavnosti ali parkiranju. Površino avtoceste predstavlja celotno funkcionalno zemljišče avtoceste.

 

 

IV. OPROSTITVE PLAČILA NADOMESTILA

 

 

21. člen

 

 

Nadomestilo se ne odmerja za funkcionalne enote, ki se uporabljajo:

 

 

– za potrebe obrambe,

 

 

– za potrebe tujih držav, ki jih uporabljajo tuja diplomatska in konzularna predstavništva ali v njih stanuje njihovo osebje,

 

 

– za potrebe mednarodnih in meddržavnih organizacij, ki jih uporabljajo te organizacije ali v njih stanuje njihovo osebje, če ni v mednarodnem sporazumu drugače določeno,

 

 

– za potrebe verske skupnosti, ki jih uporabljajo za svojo versko dejavnost,

 

 

– za potrebe Rdečega križa, Karitasa in drugih podobnih organizacij.

 

 

22. člen

 

 

Za objekte, ki imajo status kulturnega spomenika in za sakralne objekte se nadomestilo ne odmerja.

 

 

Nadomestila so v celoti ali delno oproščeni občani, ki jih prizadene škodni dogodek iz razlogov višje sile (poplava, potres, požar ipd.) do odprave posledic, praviloma največ 5 let. Nadomestilo se ne plačuje za zemljišča in objekte v lasti občine, kateri so namenjeni za opravljanje njene lastne dejavnosti. Za določen čas so lahko oproščeni plačila za nadomestilo stavbnega zemljišča zavezanci in družinski člani, ki nimajo stalnega vira za preživljanje.

 

 

23. člen

 

 

Nadomestila se na lastno zahtevo za dobo 5 let oprosti občan, ki je kupil novo stanovanje kot posamezen del stavbe ali zgradil družinsko stanovanjsko hišo, če je v ceni plačal stroške za urejanje stavbnega zemljišča po določbah zakona o stavbnih zemljiščih.

 

 

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 1., 2. in 3. območju se ne plačuje od gospodarskih objektov, kot so: objekti za rejo živali, silosi, shrambe za orodje, kozolci, kašče, lope za hrambo krme in stelje, začasna zavetišča za živino, čebelnjaki, rastlinjaki, lope za hrambo kmetijske mehanizacije.

 

 

V primeru pridobitne dejavnosti se nadomestilo plačuje.

 

 

Nadomestilo ne plačujejo občani, ki imajo klasično vinsko klet brez bivalnih prostorov.

 

 

24. člen

 

 

Nadomestila ne plačujejo občani, ki so lastniki objektov v 2. in 3. območju in nimajo zagotovljenih minimalnih stopenj komunalne opremljenosti.

 

 

Merila za določanje oprostitev iz tega odstavka so:

 

 

– stavbno zemljišče nima možnosti priključitve na javno vodovodno in električno omrežje,

 

 

– stavbno zemljišče nima zagotovljenega dovoza po javni površini – z javno cestno mrežo.

 

 

Oprostitev velja ob upoštevanju obeh pogojev.

 

 

25. člen

 

 

Zahtevo za oprostitev ali delno oprostitev plačila nadomestila mora zavezanec vložiti najkasneje do 30. 3. za tekoče leto na Občini Žetale.

 

 

O oprostitvi nadomestila odloča na podlagi pisnega zahtevka zavezanca Občinski svet občine Žetale na predlog župana. Po prejemu letne odločbe o odmeri nadomestila pa lahko zavezanec v zakonitem roku ugovarja odmeri nadomestila pri Davčni upravi RS.

 

 

V. DOLOČANJE VIŠINE NADOMESTILA

 

 

26. člen

 

 

Dnevna višina za uporabo javnih površin se določi tako, da se točkam iz 18. člena tega odloka prištejejo točke izjemnih ugodnosti v zvezi s pridobivanjem odloka iz 12. člena tega odloka ter skupno število točk pomnoži z uporabljeno površino zavezančevega objekta z vrednostjo točke za izračun nadomestila.

 

 

27. člen

 

 

Mesečna višina nadomestila po merilih iz 5. člena tega odloka se določi tako, da se skupno število iz 6., 9., 11., 12., 13., 15., 17., 18., in 19. člena pomnoži s stanovanjsko, počitniško ali poslovno površino zavezančevega nezazidanega stavbnega zemljišča in z vrednostjo točke za izračun nadomestila.

 

 

28. člen

 

 

Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Žetale za vsako leto določi do konca leta za naslednje leto občinski svet s sklepom, na predlog župana občine.

 

 

Vrednost točke se določi najkasneje do 31. 3. tekočega leta in se praviloma usklajuje z indeksom rasti cen na drobno.

 

 

VI. KAZENSKA DOLOČBA

 

 

29. člen

 

 

Pravna oseba ali podjetnik posameznik, ki ne vloži prijave za nadomestilo ali ne prijavi pravilnih površin oziroma sprememb, se kaznuje z denarno kaznijo od 30.000 do 150.000 SIT. Z denarno kaznijo od 10.000 do 30.000 SIT se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

 

 

Z denarno kaznijo od 10.000 do 30.000 SIT se kaznuje občan, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

 

 

Nadzor nad izvajanjem določil iz prejšnjih odstavkov tega člena opravlja strokovna služba Občine Žetale ali njen pooblaščeni izvajalec.

 

 

VII. KONČNE DOLOČBE

 

 

30. člen

 

 

Osnova za prvo nastavitev evidence za nadomestilo po tem odloku so uradne državne evidence. Podatki ki so osnova za nadomestilo po tem odloku, se ocenijo in se vsem zavezancem posredujejo v preverjanje in potrditev.

 

 

Če podatki niso pravilni, so jih zavezanci dolžni v določenem roku pripraviti in posredovati občinski upravi pri čemer za njihovo pravilnost odgovarjajo. Kolikor zavezanci ne posredujejo popravljenih podatkov, se poslani podatki smatrajo za pravilne in se uporabljajo za odmero.

 

 

Evidenco vodi pristojni občinski organi Občine Žetale.

 

 

31. člen

 

 

Nadomestilo po tem odloku se plačuje za tekoče odmerno leto v trimesečnih obrokih.

 

 

V skladu z določili zakona o davčnem postopku.

 

 

32. člen

 

 

Odločbo o odmeri nadomestila na podlagi evidence izda zavezancu pristojni davčni organ, ki vodi tudi postopke v zvezi z odmero, evidentiranjem plačil, odpisom zaradi neizterljivosti obračuna in plačila obresti v skladu z zakonom o davčnem postopku.

 

 

Zavezanci morajo in so dolžni prijaviti Občinski upravi občine Žetale nastanek obveznosti za plačilo nadomestila po tem odloku in vse spremembe, ki vplivajo na odmero nadomestila, in sicer v 30 dneh po nastanku.

 

 

Če nastane obveznost za plačilo nadomestila po tem odloku ali sprememba med letom, se le-ta upošteva od prvega naslednjega meseca, v katerem je bila sprememba sporočena.

 

 

33. člen

 

 

Območja iz 4. člena tega odloka so vrisana na grafičnih kartah, ki so sestavni del tega odloka in so na vpogled na Občini Žetale.

 

 

Pri opredeljevanju lege in namembnosti zemljišča se upoštevajo tudi kartografske podlage in določila prostorskih planskih dokumentov, družbenega plana Občine Ptuj za obdobje 1986–1990 (Uradni list občin Ormož in Ptuj, št. 25/96, 12/97, 28/90, 32/90, 25/91, 12/93, 16/94) ter odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Ptuj za obdobje 1986–1990 za območje Občine Majšperk.

 

 

34. člen

 

 

Ta odlok začne veljati in se začne uporabljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

 

 

 

Št. 062-02-0010/99-2

 

 

Žetale, dne 3. decembra 1999.

 

 

Župan

    Občine Žetale

    Anton Butolen l. r.