Na podlagi 16. člena Statuta občine Rače -Fram (MUV, št. 12/99) je občinski svet občine Rače - Fram na 11. redni seji dne, 10. marca 2000 sprejel
 
 
SKLEP
 
o izvzemu iz javnega dobra
 
 
1. člen
 
S tem sklepom se izvzame iz javnega dobra zemljišče parc. št. 891/5 - njiva, pripisano k zemljiškoknjižnemu vložku št. S003 k.o. Gorica, vpisano kot javno dobro, ceste in pota, v izmeri 94 m2.
 
 
2. člen
 
Zemljišče parc. št. 891/5 - njiva, pripisano k zemljiškoknjižnemu vložku št. S003, vpisano kot javno dobro ceste in pota, v izmeri 94 m2 postane last Antona in Marije Šešerko, stanujoča Spodnja Gorica 43, p. Rače in se vpiše v ustrezni zemljiškoknjižni vložek.
 
 
3. člen
 
Ta sklep začne veljati 15. dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.
 
 
župan
 
 
Občine Rače-Fram
 
 
Branko Ledinek, ing. agr., s. r.
 
 
Številka: 062-02-11/00
 
 
Datum: 10. marca 2000