New Page 2
 

Na podlagi 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB, 76/2008, 79/2009, 51/2010 in 40/2012-ZUJF) ter 16. člena Statuta Občine Brda (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/06) je občinski svet Občine Brda na 15. redni seji, dne 4.9.2012, sprejel

 
 

SPREMEMBE PRAVILNIKA

 
 

O PLAČAH IN DRUGIH PREJEMKIH OBČINSKIH FUNKCIONARJEV, ČLANOV DELOVNIH TELES OBČINSKEGA SVETA IN ČLANOV DRUGIH OBČINSKIH ORGANOV OBČINE BRDA

 
 

1. člen

 
 

V Pravilniku o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles Občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Brda (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 13/07) se drugi odstavek 7. člena spremeni tako, da se glasi:

 
 

»Na podlagi ugotovitvenega sklepa o potrditvi mandata, članu občinskega sveta se članom občinskega sveta določijo sejnine v odstotku od bruto plače poklicnega župana brez dodatka za delovno dobo, in sicer za:

 
 

• udeležbo na redni seji občinskega sveta                                  9,0%

 
 

• udeležba na izredni seji občinskega sveta                                9,0%

 
 

• predsedovanje seji delovnega telesa občinskega sveta              2,5%

 
 

• udeležba na seji delovnega telesa, katerega član je                  2,0%«

 
 

Četrti odstavek 7. člena spremeni tako da se glasi:

 
 

»Letni znesek sejnin vključno s sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplačajo posameznemu članu občinskega sveta, ne sme presegati 7,5% letne plače poklicnega župana brez njegovega dodatka za delovno dobo.

 
 

2. člen

 
 

V 8. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:

 
 

»Letni znesek plačila za opravljeno delo, ki se izplača predsedniku in članom nadzornega odbora ne sme presegati 7,5% letne plače poklicnega župana brez njegovega dodatka za delovno dobo.«

 
 

3. člen

 
 

V 9. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:

 
 

»Letni znesek sejnin, ki se izplačajo predsedniku in članom komisije ali odbora oziroma drugih delovnih teles, ki jih imenujeta občinski svet ali župan in niso člani občinske sveta ne sme presegati 7,5% letne plače poklicnega župana brez njegovega dodatka za delovno dobo.«

 
 

Dosedanji tretji odstavek postane tako četrti odstavek.

 
 

4. člen

 
 

11 člen spremeni tako da se glasi:

 
 

»Predsedniku sveta krajevne skupnosti in predsedniku sveta vaške skupnosti pripada za vsako sklicano sejo krajevne skupnosti oziroma vaške skupnosti sejnina, ki je enaka sejnini za udeležbo člana občinskega sveta na redni seji občinskega sveta.«

 
 

»Letni znesek plačila za opravljeno delo, ki se izplača predsedniku sveta krajevne skupnosti in predsedniku sveta vaške skupnosti ne sme presegati 7,5% letne plače poklicnega župana brez njegovega dodatka za delovno dobo.«

 
 

5. člen

 
 

Te spremembe pravilnika začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja pa od 1. 6. 2012.

 
 

Številka: 1006-10/2012-02

 
 

Datum: 4.9.2012

 
 

 

Občina Brda

 

Župan Franc Mužič