New Page 2

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Makole (Uradno glasilo slovenskih občin 2/2007) je Občinski svet občine Makole na 23. redni seji dne 22.09.2009 sprejel

 

SKLEP

O CENAH PROGRAMOV VRTCA "OTONA ŽUPANČIČA" SLOVENSKA BISTRICA V OBČINI MAKOLE

 

1. člen

CENE PROGRAMOV

 

VRSTA PROGRAMA

 

 

CENA PROGRAMA V EUR

1. DNEVNI PROGRAM ( 6 do 9 ur)

 

Prvo starostno obdobje (1 do 3 let)

419,85

Drugo starostno obdobje (3 do 6 let)

312,17

Kombinirani oddelek (1 do 6 let)

334,89

Oddelek 3 – 4 leta

334,89

Oddelek s posebnimi potrebami

824,87

2. POLDNEVNI PROGRAM ( 4 do 6 ur)

brez prehrane

 

Prvo starostno obdobje (1 do 3 let)

284,01

Drugo starostno obdobje (3 do 6 let)

221,29

Kombinirani oddelek (1 do 6 let) in oddelek 3 – 4 leta

261,28

3. KRAJŠI PROGRAM (3-6 let, brez prehrane)

113,11

 

2. člen

CENE PREHRANE

Obroki

Dnevno EUR

Mesečno EUR

Zajtrk

0,76

16,72

Malica

0,52

11,44

Kosilo

1,76

38,72

SKUPAJ

3,04

66,88

 

3. člen

Pri dnevni odsotnosti se odštevajo STROŠKI ŽIVIL v višini

Obroki

Dnevno EUR

Zajtrk

0,26

Malica

0,18

Kosilo

0,60

SKUPAJ

1,04

 

4. člen

Starši otrok, ki so vpisani v  Vrtec »Otona Župančiča« Slovenska Bistrica in  ga v  počitniških mesecih (julij, avgust) ne obiskujejo, plačajo 30% prispevka (rezervacija), določenega na osnovi Pravilnika o plačilih staršev za programe vrtca.

 

5. člen

Če otrok zaradi bolezni ni obiskoval vrtca najmanj 30 (trideset) dni, so starši na osnovi odločbe, ki jo na njihovo vlogo z zdravniškim dokazilom izda občinska uprava Občine Makole, oproščeni plačila vrtca za čas odsotnosti otroka.

 

6. člen

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o cenah programov Vrtca "Otona Župančiča" Slovenska Bistrica v občini Makole, številka 20-033-031/2008 z dne 05.6.2008.

 

 

7. člen

Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 01.10.2009 dalje.

 

Št. 20-033-062/2009

Makole, dne 22. september 2009

 

 

Občina Makole

 

Župan Alojz Gorčenko