New Page 1

 

Na podlagi 175. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02) ter na podlagi 16. člena Statuta Občine Veržej (Uradni list, RS, št. 37/99, 65/00, 11/01) je Občinski svet Občine Veržej na 4. seji dne 30. 1. 2007 sprejel

 

 

O D L O K

 

 

o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za prostorsko celoto Občine Ljutomer, za območje Občine Veržej

 

 

1. člen

 

 

S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za prostorsko celoto Občine Ljutomer (Uradni list SRS, št. 27/89, sprem. Uradni list RS, št. 8/91, 18/92, 50/97, 29/98, 28/99) - v nadaljnjem besedilu: Odlok o PUP.

 

 

Spremembe in dopolnitve se nanašajo na prostorsko celoto - nižinski del, na katastrske občine Veržej, Grlava in Bunčani.

 

 

2. člen

 

 

Prvi odstavek 3. člena se izbriše.

 

 

3. člen

 

 

K drugem odstavku 5. člena odloka o PUP se doda alineja:

 

 

»- območje za turizem

 

 

Na območju za šport in rekreacijo ob Muri se dovoli gradnja tribune z največ 300 sedeži. Gradnja tribun s 300 sedeži se lahko dovoli le na podlagi vodnega soglasja, če gradnja objekta bistveno ne vpliva na vodni režim ter če se na podlagi ocene poplavne ogroženosti ugotovi, da objekt ne bo povzročil povečanja poplavne ogroženosti območja.«.

 

 

4. člen

 

 

6. člen odloka se dopolni tudi s točkama 5 in 6:

 

 

»5. na kmetijskih in gozdnih zemljiščih je dopustna tudi gradnja in vzdrževanje komunalne in energetske infrastrukture, če le-te iz tehničnih ali ekonomskih razlogov ni možno graditi izven teh zemljišč. Pri tem je treba na vseh teh zemljiščih, po izvedenih posegih, v največji možni meri vzpostaviti prvotno stanje;

 

 

6. uredi se letališče Veržej, za vzletanje in pristajanje športnih letal tako, da bo izpolnjevalo pogoje, ki jih predpisuje veljavni Pravilnik o vzletiščih (Uradni list RS, št. 58/92). Dovoljeni so le tisti posegi v prostor ter gradnja objektov in posameznih naprav, ki neposredno služijo obravnavanju letališča.«.

 

 

5. člen

 

 

V 6. členu Odloka o PUP se naziv »SIS za gozdarstvo« nadomesti z »Zavod za gozdove Slovenije.«

 

 

6. člen

 

 

9. člen se v točki 1. spremeni: »Gradbena parcela mora biti velikosti najmanj 400 m2«.

 

 

V 9. členu se izraz »funkcionalno zemljišče« smiselno nadomesti z izrazom »gradbena parcela«.

 

 

Dopolni se 9. člen Odloka o PUP z novim odstavkom:

 

 

»7. Pri vseh objektih, v katerih se lahko zadržuje več ljudi, je v okviru gradbene parcele treba zagotoviti ustrezno število parkirnih mest, in sicer:

 

 

+------------------+---------------------+

 

 

|večstanovanjski   |1 PM za stanovanje   |

 

 

|objekti           |                     |

 

 

|                  |                     |

 

 

+------------------+---------------------+

 

 

|poslovni prostori |1 PM na 30 m2 neto   |

 

 

|(pisarne)         |površine             |

 

 

|                  |                     |

 

 

+------------------+---------------------+

 

 

|prodajni prostori |1 PM na 30 m2        |

 

 

|                  |koristne površine    |

 

 

|                  |                     |

 

 

+------------------+---------------------+

 

 

|gostinski objekti |1 PM na 10 sedežev   |

 

 

|                  |                     |

 

 

+------------------+---------------------+

 

 

|gostišča s        |1 PM na 2 ležišči    |

 

 

|prenočišči        |                     |

 

 

|                  |                     |

 

 

+------------------+---------------------+

 

 

|obrtne delavnice, |1 PM na 2            |

 

 

|servisi           |zaposlena.«.         |

 

 

|                  |                     |

 

 

+------------------+---------------------+

 

 

7. člen

 

 

V 10. členu Odloka se na koncu doda nova alineja:

 

 

»Za območje A (parc. št: 2185 do 2187) in območje B (parc. št. 2122/2 do 2122/5, 2124/2 del, in 2125 do 2127) so odmiki in gradbena linija objektov določeni z grafičnim delom.«.

 

 

8. člen

 

 

V 11. členu odloka se v točki 1. Stanovanjski objekti, za območji A in B dodajo pogoji oblikovanja:

 

 

Prvi alineji se doda:

 

 

»Tlorisi objektov v območjih A in B so določeni z grafičnim delom, ki je sestavni del spremembe PUP. Odstopanja v velikosti objektov so mogoča znotraj črtkane linije.«.

 

 

Drugi alineji se doda:

 

 

»Vertikalni gabariti so praviloma: K+P+M. Višina obodnega zida znaša največ 4,50 m do nivoja kapne lege.«.

 

 

V tretji alineji se doda:

 

 

»V območjih A in B je streha v osnovi simetrična dvokapnica, lahko kombinirana z ravno streho. Strešni naklon znaša od 35 do 45o. Kritina je opečna, ali druga v opečni ali drugi temni barvi. Smer slemena praviloma poteka vzdolž ceste.«.

 

 

9. člen

 

 

Dopolni se 15. člen Odloka o PUP z besedilom:

 

 

»Pri posegih na območja državnih cest je treba upoštevati naslednje:

 

 

- trase in naprave komunalnih vodov morajo potekati izven vozišča,

 

 

- prečkanja državnih cest s komunalnimi vodi morajo biti izvedena v zaščitnih ceveh,

 

 

- cestni priključki in ureditve ob njih morajo zagotovljati preglednost, priključek mora biti opremljen z ustrezno vertikalno in horizontalno signalizacijo.«.

 

 

10. člen

 

 

Dopolni se 22. člen Odloka o PUP z besedilom:

 

 

»Kulturna dediščina

 

 

Pri vseh posegih in ureditvah je poleg navedenega odloka treba upoštevati vsa območja in objekte iz registra kulturne dediščine. Za vse posege v območja in objekte kulturne dediščine si je potrebno predhodno pridobiti kulturno varstvene smernice in kulturnovarstveno soglasje.«.

 

 

11. člen

 

 

Doda se novi 22.a člen z besedilom:

 

 

»22.a člen

 

 

Naravna dediščina

 

 

»Pri varovanju posegov v v prostor se upoštevajo usmeritve, izhodišča in pogoji za varstvo naravnih vrednot in zavarovanih območij ter ohranjanje biotske razvnovrstnosti navedeni v strokovnem gradivu Naravovarstvene smernice za spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev za prostorsko celoto občine Ljutomer za območje občine Veržej (ZRSVN, OE Maribor, julij 2006), ki se hranijo na sedežu občine Veržej.

 

 

Zavarovana območja

 

 

+-------+------------------------+--------+

 

 

|Zap.   |                        |        |

 

 

|št.    |Ime                     | Status |

 

 

|       |                        |        |

 

 

+-------+------------------------+--------+

 

 

|1.     |Krajinski park          |        |

 

 

|       |kopališča Banovci       |   KP   |

 

 

|       |                        |        |

 

 

+-------+------------------------+--------+

 

 

|2.     |Rastišče narcis v       |        |

 

 

|       |Veržeju                 |   NS   |

 

 

|       |                        |        |

 

 

+-------+------------------------+--------+

 

 

Zavarovana območja so vrisana na pregledni karti, ki je sestavni del Odloka o razglasitvi in zavarovanju naravnih območij in spomenikov narave na območju občine Ljutomer (Uradne objave št. 14/76).

 

 

Območja predlagana za varovanje

 

 

 +--------+----------------------+--------+

 

 

 |EVID.   |          IME         | STATUS |

 

 

 |Št.     |                      |        |

 

 

 |        |                      |        |

 

 

 +--------+----------------------+--------+

 

 

 |1.      |         Mura         |   pRP  |

 

 

 |        |                      |        |

 

 

 +--------+----------------------+--------+

 

 

Naravne vrednote

 

 

+---------+----------------------+--------+

 

 

|EVID.    |IME                   | STATUS |

 

 

|Št.      |                      |        |

 

 

|         |                      |        |

 

 

+---------+----------------------+--------+

 

 

|343      |Veržej - rastišče     |ZO, NVDP|

 

 

|         |narcis                |        |

 

 

|         |                      |        |

 

 

+---------+----------------------+--------+

 

 

|4424     |Mura - reka 1         |  NVDP  |

 

 

|         |                      |        |

 

 

+---------+----------------------+--------+

 

 

|6946     |Mura - mrtvi rokav 3  |  NVDP  |

 

 

|         |                      |        |

 

 

+---------+----------------------+--------+

 

 

|6991     |Veržej - divji kostanj|  NVDP  |

 

 

|         |1                     |        |

 

 

|         |                      |        |

 

 

+---------+----------------------+--------+

 

 

|6992     |Veržej - divji kostanj|  NVDP  |

 

 

|         |2                     |        |

 

 

|         |                      |        |

 

 

+---------+----------------------+--------+

 

 

|7021     |Župnijska šuma - divji|  NVDP  |

 

 

|         |kostanj               |        |

 

 

|         |                      |        |

 

 

+---------+----------------------+--------+

 

 

|7402     |Veržej - rastišče     |ZO, NVDP|

 

 

|         |narcis 2              |        |

 

 

|         |                      |        |

 

 

+---------+----------------------+--------+

 

 

|7403     |Veržej - rastišče     |ZO, NVDP|

 

 

|         |narcis 3              |        |

 

 

|         |                      |        |

 

 

+---------+----------------------+--------+

 

 

|7404     |Veržej - rastišče     |  NVDP  |

 

 

|         |narcis 4              |        |

 

 

|         |                      |        |

 

 

+---------+----------------------+--------+

 

 

|7405     |Veržej - rastišče     |  NVDP  |

 

 

|         |narcis 5              |        |

 

 

|         |                      |        |

 

 

+---------+----------------------+--------+

 

 

|7406     |Veržej - rastišče     |  NVDP  |

 

 

|         |narcis 6              |        |

 

 

|         |                      |        |

 

 

+---------+----------------------+--------+

 

 

|7469     |Mura - loka 1         |  NVDP  |

 

 

|         |                      |        |

 

 

+---------+----------------------+--------+

 

 

|7090     |Župnijska šuma - vez  |  NVLP  |

 

 

|         |                      |        |

 

 

+---------+----------------------+--------+

 

 

|7539     |Mura - mrtvi rokav 4  |  NVLP  |

 

 

|         |                      |        |

 

 

+---------+----------------------+--------+

 

 

Habitatni tipi

 

 

+-------------------+---+-----------------+

 

 

|NAZIV              | HT|OBMOČJE          |

 

 

|                   |   |NAHAJANJA        |

 

 

|                   |   |                 |

 

 

+-------------------+---+-----------------+

 

 

|Evrosibirske       |   |Območje Natura   |

 

 

|amfibijske združbe |   |2000 Mura        |

 

 

|z enoletnicami     |   |                 |

 

 

|                   |   |                 |

 

 

+-------------------+---+-----------------+

 

 

|Panonske amfibijske|   |Območje Natura   |

 

 

|združbe            |   |2000 Mura        |

 

 

|                   |   |                 |

 

 

+-------------------+---+-----------------+

 

 

|Rečna prodišča in  |   |Območje Natura   |

 

 

|bregovi            |   |2000 Mura        |

 

 

|                   |   |                 |

 

 

+-------------------+---+-----------------+

 

 

|Enoletne združbe   |   |Območje Natura   |

 

 

|muljastih rečnih   |   |2000 Mura        |

 

 

|bregov             |   |                 |

 

 

|                   |   |                 |

 

 

+-------------------+---+-----------------+

 

 

|Nižinska visoka    |   |Območje Natura   |

 

 

|steblikovja        |   |2000 Mura        |

 

 

|                   |   |                 |

 

 

+-------------------+---+-----------------+

 

 

|Nitrofilni gozdni  |   |Območje Natura   |

 

 

|robovi in vlažno   |   |2000 Mura        |

 

 

|obrečno visoko     |   |                 |

 

 

|steblikovje        |   |                 |

 

 

|                   |   |                 |

 

 

+-------------------+---+-----------------+

 

 

|Mezotrofilni gozdni|   |Območje Natura   |

 

 

|robovi, vlažno     |   |2000 Mura        |

 

 

|obrečno visoko     |   |                 |

 

 

|steblikovje        |   |                 |

 

 

|                   |   |                 |

 

 

+-------------------+---+-----------------+

 

 

|Mezotrofni do      |   |Območje Natura   |

 

 

|evtrofni gojeni    |   |2000 Mura        |

 

 

|travnik            |   |                 |

 

 

|                   |   |                 |

 

 

+-------------------+---+-----------------+

 

 

|Obrečna vrbovja    |   |Območje Natura   |

 

 

|                   |   |2000 Mura        |

 

 

|                   |   |                 |

 

 

+-------------------+---+-----------------+

 

 

|Bela vrbovja       | * |Območje Natura   |

 

 

|                   |   |2000 Mura        |

 

 

|                   |   |                 |

 

 

+-------------------+---+-----------------+

 

 

|Hrastovo-jesenovo- |   |Območje Natura   |

 

 

|brestovi gozdovi ob|   |2000 Mura        |

 

 

|velikih rekah      |   |                 |

 

 

|                   |   |                 |

 

 

+-------------------+---+-----------------+

 

 

Ekološko pomembna območja

 

 

+--------+------------------+-------------+

 

 

|KODA    |IME               |   STATUS    |

 

 

|        |                  |             |

 

 

+--------+------------------+-------------+

 

 

|42100   |Mura - Radmožanci |     EPO     |

 

 

|        |                  |             |

 

 

+--------+------------------+-------------+

 

 

Posebna varstvena območja

 

 

+----------+----------------+-------------+

 

 

|KODA      | IME            |   STATUS    |

 

 

|          |                |             |

 

 

+----------+----------------+-------------+

 

 

|SI5000010 | Mura           |    PosVO    |

 

 

|          |                |             |

 

 

+----------+----------------+-------------+

 

 

|SI3000215 | Mura           |   pPosVO    |

 

 

|          |                |             |

 

 

+----------+----------------+-------------+

 

 

Za vse posege v navedena območja si je treba pridobiti naravovarstvene smernice in naravovarstveno soglasje od pristojnega Zavoda za varstvo narave.

 

 

12. člen

 

 

Doda se nov 27.a člen z besedilom:

 

 

»27.a člen

 

 

Vode

 

 

Posegi na vodna in priobalna zemljišča, varstvena in ogrožena območja, posegi, ki so povezani z rabo vode, odvajanjem odpadnih voda v vode in vsi drugi posegi v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplivali na vodni režim ali stanje voda se lahko izvedejo samo na podlagi vodnega soglasja.

 

 

Na vodnem in priobalnem zemljišču so prepovedane vse dejavnosti in posegi, ki bi lahko ogrožali stabilnost vodnih ali priobalnih zemljišč, zmanjševali varnost pred škodljivim delovanjem voda, ovirali normalen pretok vode, plavin in plavja ter onemogočali obstoj in razmnoževanje vodnih in obvodnih organizmov. Prav tako na vodnem ali priobalnem zemljišču ni dovoljeno postavljati objektov ali drugih ovir, ki bi preprečevale prost prehod ob vodnem dobru. Posegi na vodnem in priobalnem zemljišču niso dovoljeni, razen za:

 

 

- gradnjo objektov javne infrastrukture in grajenega javnega dobra;

 

 

- gradnjo objektov, namenjenih varstvu voda pred onesnaženjem;

 

 

- gradnjo objektov, potrebnih za rabo voda, zagotovitev varnosti plovbe in zagotovitev varstva pred utopitvami v naravnih kopališčih;

 

 

- gradnjo objektov, namenjenih obrambi države, zaščiti in reševanju ljudi, živali in premoženja ter izvajanju nalog policije;

 

 

- ukrepe ki se nanašajo na izboljšanje hidromorfoloških in bioloških lastnosti površinskih voda in ohranjanje narave.

 

 

Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Zato na poplavnih območjih ni dopustna gradnja stanovanjskih, gospodarskih, ali drugih podobnih objektov namenjenih prebivanju ljudi, še zlasti ni dovoljeno zasipavanje depresij in dvig obstoječe nivelete raščenega terena.

 

 

Na poplavnih območjih je sprejemljiva le ekstenzivna raba in tiste dejavnosti, ki niso v nasprotju z osnovno funkcijo območja (npr. kmetovanje, rekreacija, oddih, ipd.). Sprejemljiva je tudi postavitev pomožnih, začasnih oziroma premičnih objektov za navedene namene.

 

 

Obstoječe gramoznice in priobalna zemljišča (npr. inundacija Mure), poplavna in vodovarstvena območja se lahko urejajo le kot naravni biotopi z vodno površino, v katerih krmljenje in umetno vnašanje rib in ribjega zaroda ni dovoljeno.

 

 

Na erozijskih in plazljivih območjih so prepovedani posegi, ki pospešujejo erozijo in oblikovanje hudournikov, ali posegi, ki bi lahko povzročili dodatno zamakanje zemljišč, dodatno obremenjevanje, ali razbremenjevanje zemljišč. Prepovedano je ogoljevanje in krčenje površin, zadrževanje vode, omejevanje pretoka hudourniških voda, zasipavanje izvirov in podobne dejavnosti, ki ogrožajo stabilnost erozijskih in plazljivih območij.

 

 

Neposredno odvajanje odpadnih voda v podzemne vode ter odvajanje odpadnih voda v ribnike, mlade in druge naravne vodne zbiralnike, gramoznice in opuščene gramozne jame ali peskokope, ki so v stiku s podzemno vodo, je prepovedano. Prav tako je prepovedana takšna raba voda, ki bi lahko poslabšala njihovo ekološko ali kemijsko stanje.

 

 

Pri gradnji večjih utrjenih (asfaltnih ali tlakovanih) površin in strešin v urbanih območjih, je treba predvideti ukrepe za zmanjšanje hitrosti odtoka padavinskih voda.

 

 

Pri urejanju vodnega režima je treba upoštevati principe sonaravnega urejanja vodotokov. Upoštevati je treba naravno dinamiko in ohranjati naravno retencijsko sposobnost prostora. Rabo, ki lahko vpliva na spremembe vodnega režima je treba usmerjati izven retencijskega prostora.«.

 

 

13. člen

 

 

29. člen se dopolni z besedilom:

 

 

»Pri načrtovanju in izvedbi posegov je treba upoštevati prostorske, gradbene in tehnične ukrepe, s katerimi bodo zagotovljeni:

 

 

- pogoji za varen umik ljudi in premoženja

 

 

- potrebni odmiki med objekti oziroma ustrezna požarna ločitev

 

 

- prometne in delovne površine za intervencijska vozila

 

 

- viri za zadostno oskrbo z vodo za gašenje.«.

 

 

14. člen

 

 

Določila odloka so usklajena z grafičnim delom obstoječih planskih aktov, razen v delu, ki je posebej obdelan v grafičnem delu tega odloka:

 

 

+--------------------------------+-------+

 

 

|1. Izrez iz PUP za dve območji  |      M|

 

 

|                                | 1:5000|

 

 

|                                |       |

 

 

+--------------------------------+-------+

 

 

|2. Parcelacija območij A in B   |      M|

 

 

|                                | 1:1000|

 

 

|                                |       |

 

 

+--------------------------------+-------+

 

 

|3. Situacija komunalnih vodov   |      M|

 

 

|                                | 1:1000|

 

 

|                                |       |

 

 

+--------------------------------+-------+

 

 

|4. Zakoličbena situacija        |      M|

 

 

|                                | 1:1000|

 

 

|                                |       |

 

 

+--------------------------------+-------+

 

 

|5. Varstvo pred naravnimi in    |      M|

 

 

|drugimi nesrečami               | 1:1000|

 

 

|                                |       |

 

 

+--------------------------------+-------+

 

 

15. člen

 

 

Vse spremembe so razvidne iz grafičnega dela planskih aktov.

 

 

16. člen

 

 

Ta odlok prične veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.

 

 

 

 

 

Št. 350-09/07-5-OV

 

 

Veržej, dne 30. januarja 2007

 

 

Župan

Občine Veržej

Slavko Petovar l. r.