New Page 1

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS št. 11/11-UPB4, 14/13 - popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 98. člena Statuta Občine Makole (Uradno glasilo slovenskih občin št. 2/2007 in 45/2014) je Župan Občine Makole dne 16.12.2016  sprejel

 

SKLEP

O ZAČASNEM FINANCIRANJU OBČINE MAKOLE V OBDOBJU JANUAR - MAREC 2017

 

1. člen

S tem se določa in ureja začasno financiranje Občine Makole (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2017 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).

 

2. člen

Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2016. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list  RS št. 11/11-UPB4, 14/13 - popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in Odlokom o proračunu Občine Makole za leto 2016 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 7/2016 in 32/2016; v nadaljevanju: odlok o proračunu).

 

3. člen

V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:

 

Konto

 

O P I S

Plan 2017 (v EUR)

 

A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

 

 

I.

S K U P A J   P R I H O D K I (70+71+72+73+74+78)

401.302

 

 

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

350.717

70

 

DAVČNI PRIHODKI

337.343

700

 

Davki na dohodek in dobiček

323.024

703

 

Davki na premoženje

3.788

704

 

Domači davki na blago in storitve

10.531

71

 

NEDAVČNI PRIHODKI

13.374

710

 

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

11.135

711

 

Takse in pristojbine

714

712

 

Globe in druge denarne kazni

217

714

 

Drugi nedavčni prihodki

1.308

72

 

KAPITALSKI PRIHODKI

4.570

722

 

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmeteniih sredstev

4.570

74

 

TRANSFERNI PRIHODKI

46.016

740

 

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih  institucij

46.016

 

II.

S K U P A J   O D H O D K I  (40+41+42+43+45)

387.494

40

 

TEKOČI ODHODKI

177.151

400

 

Plače in drugi izdatki zaposlenim

30.146

401

 

Prispevki delodajalcev za socialno varnost

5.444

402

 

Izdatki za blago in storitve

133.993

403

 

Plačila domačih obresti

2.931

409

 

Rezerve

4.637

41

 

TEKOČI TRANSFERI

181.068

411

 

Transferi posameznikom in gospodinjstvom

124.964

412

 

Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

677

413

 

Drugi tekoči domači transferi

55.427

42

 

INVESTICIJSKI ODHODKI

7.973

420

 

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

7.973

43

 

INVESTICIJSKI TRANSFERI

21.302

432

 

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

21.302

 

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)  (I. - II.)

13.808

 

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

 

75

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

0

750

 

Prejeta vračila danih posojil

0

44

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)

0

440

 

Dana posojila

0

441

 

Povečanje kapitalskih deležev in naložb

0

 

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPIT. DELEŽEV (IV. - V.)

0

 

C.

R A Č U N  F I N A N C I R A N J A

 

50

VII.

ZADOLŽEVANJE (500+501)

0

500

 

Domače zadolževanje

0

55

VIII.

ODPLAČILA DOLGA (550+551)

18.107

550

 

Odplačila domačega dolga

18.107

 

IX.

SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

-4.299

 

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

-18.107

 

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)

-13.808

 

XII.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH KONEC PRETEKLEGA LETA

 180.000

 

V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.

Za investicijske projekte se zagotovijo sredstva, če so bila za njihovo realizacijo že predvidena v proračunu leta 2016 in gre pri tem za plačevanje obveznosti po že sklenjenih pogodbah.

Začasno financiranje se izvaja v okviru tekočih prejemkov proračuna in s črpanjem sredstev na računih občine iz preteklega leta.

 

4. člen

Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – kontov in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na spletni strani občine.

 

5. člen

V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.

 

6. člen

V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.

Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta,določenega v posebnem delu proračuna.

Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.

 

7. člen

V obdobju začasnega financiranja se občina lahko likvidnostno zadolži.

 

8. člen

Ta sklep začne veljati naslednji  dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 1. januarja 2017 dalje.

 

Številka: 030-85/2016-1

Datum: 16. 12 .2016

 

 

Občina Makole

 

Franc Majcen, župan