New Page 2

Številka:

 

Občina:

Občina Kobarid

Organ sprejema:

Občinski svet Občine Kobarid

Predlagatelj:

Županja Občine Kobarid

Zakonska podlaga:

25. in 28. člen Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98 - ZZLPPO, 127/2006 - ZJZP, 38/2010 - ZUKN, 57/2011), Zakon o gospodarskih družbah ZGD-1 (Uradni list RS, št. 65/2009 - UPB3, 83/2009 Odločba US: U - l - 165/08 - 10, Up - 1772/08 - 14, Up - 379/09 - 8, 33/2011, 91/2011, 100/2011 Skl. US: U - I - 311/11 -5, 32/2012, 57/2012), Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Uradni list RS, št. 61/2011), 61. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 94/2007-UPB2, 27/2008 Odločba US: Up - 2925/07 - 15, U - l - 21/07- 18, 76/2008, 100/2008 Odločba US: U - I -427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odločba US: U - I - 267/09-19, 51/2010, 84/2010 Odločba US: U-I-176/08 - 10, 40/2012 - ZUJF), Statut Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 51/2009, 38/2010, 51/2009 in 38/2010)

Pripravljavec:

Občinska uprava Občine Kobarid

Datum:

25.3.2013

Priloge:

Gradivo
Vabilo na sejo: 20. redna seja Občinskega sveta Občine Kobarid

Besedilo:

Predlog Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Regijski center za ravnanje z odpadki Nova Gorica d.o.o. (besedilo)