New Page 1

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09) in drugega odstavka 6. člena Odloka o občinskih taksah v Občini Komen (Uradni list RS, št. 53/07) je Občinski svet Občine Komen na 27. redni seji dne 27. 11. 2009 sprejel

S K L E P

o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks za leto 2010

1.

Vrednost točke za obračun občinskih taks za leto 2010 ostane nespremenjena in znaša 0,05733 EUR.

2.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2010 dalje.

 

Št. 032-14/2009-2

Komen, dne 25. novembra 2009

 

Župan

Občine Komen

Uroš Slamič l.r.