New Page 2

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09) in drugega odstavka 6. člena Odloka o občinskih taksah v Občini Komen (Uradni list RS, št. 53/07) je Občinski svet Občine Komen na 2. redni seji dne 17. 12. 2014 sprejel

S K L E P
o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks za leto 2015

1.

Vrednost točke za obračun občinskih taks za leto 2015 znaša 0,0600 EUR.

2.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2015 dalje.

 

Št. 032-16/2014-15

Komen, dne 17. decembra 2014

 

Župan
Občine Komen
Marko Bandelli l.r.