New Page 2

 

Na podlagi 31. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 41. člena statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95 in 80/98) je županja Občine Trebnje dne 10. 4. 2003 sprejela

 

 

S K L E P

 

 

o javni razgrnitvi predloga programske zasnove za lokacijski načrt za poslovno cono Bič

 

 

1. člen

 

 

Javno se razgrne predlog sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Trebnje – programska zasnova za lokacijski načrt za poslovno cono Bič.

 

 

2. člen

 

 

Predlog bo javno razgrnjen v prostorih Občine Trebnje, Oddelek za okolje in prostor, Goliev trg 5, Trebnje. Za predlog bo javna razgrnitev trajala 30 dni od objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

3. člen

 

 

V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava v prostorih Euroteka, Bič 11, Veliki Gaber, dne 9. 1. 2004 ob 18. uri.

 

 

4. člen

 

 

Pripombe, mnenja in predloge na razgrnjen predlog bodo zainteresirani lahko podali v času javne razgrnitve ali na javni obravnavi. Pripombe bo možno pisno posredovati na naslov Občina Trebnje, Oddelek za okolje in prostor, Goliev trg 5, 8210 Trebnje.

 

 

5. člen

 

 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

 

 

 

Št. 00303-00001/2003

Trebnje, dne 9. decembra 2003.

Županja

Občine Trebnje

Marica Škoda, univ. dipl. ek. l. r.