New Page 1

Občina Gorje v skladu s 58. členom Zakona o javnih uslužbencih (Ur. list RS, št. 63/07–UPB-3, 65/08-ZJU-D, 69/08 in 40/12 – ZUJF; v nadaljevanju: ZJU), in Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o sistemizaciji in delovnih mest v občinski upravi  Občine Gorje (št. 033-3/2009-3 z dne 4.1.2013) objavlja javni natečaj  za zasedbo uradniškega delovnega mesta v Občinski upravi občine Gorje

SVETOVALEC ZA UPRAVNO IN PISARNIŠKO POSLOVANJE

 

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati  naslednje pogoje:

·      najmanj visoko strokovno izobrazbo družboslovne smeri (1. stopnja),   

·      najmanj 7 mesecev  delovnih izkušenj,

·      opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka,

·      opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv,

·      znanje uradnega jezika (visoka raven aktivnega znanja slovenščine),

·      imeti  morajo državljanstvo Republike Slovenije,

·      vozniški izpit B kategorjie,

·      ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,

·      zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Izbrani kandidat bo delo svetovalca za upravno in pisarniško svetovanje opravljal v nazivu »svetovalec III« z možnostjo napredovanja v svetovalec II in svetovalec I. Z izbranim kandidatom  bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Gorje.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja strokovne izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela pri posameznem delodajalcu in stopnja izobrazbe.

Šteje se, da ima kandidat ustrezno raven potrebnega znanja slovenščine, če je  izobrazbo   dosegel  na slovenski šoli. Kandidati, ki nimajo končane ustrezne slovenske šole, potrebno znanje slovenščine dokazujejo s posebnim potrdilom uradno pooblaščene izobraževalne ustanove o uspešno opravljenem preizkusu znanja slovenščine po javno veljavnem izobraževalnem programu ustrezne stopnje v Republiki Sloveniji. Pri tem se šteje, da visoko raven aktivnega znanja slovenščine obvlada, kdor je uspešno opravil preizkus po izobraževalnem programu za slovensko gimnazijo oz. tej ustrezno štiriletno srednjo šolo.

Izbrani kandidat bo moral, v skladu s 3. odst. 31. člena Zakona o splošnem upravnem postopku,   najkasneje v  treh mesecih  od sklenitve pogodbe o zaposlitvi opraviti strokovni izpit iz upravnega postopka.

Izbrani kandidat bo moral, v skladu z 89. členom Zakona o javnih uslužbencih, najkasneje v  enem letu  od sklenitve pogodbe o zaposlitvi opraviti usposabljanje za imenovanje v naziv.

Naloge, ki se opravljajo na razpisanem delovnem mestu so :

·      vodenje upravnega in pisarniškega poslovanja

·      opravljanja nalog tajništva župana, občinskega sveta in nadzornega odbora

·      pomoč pri pripravi osnutkov predpisov in drugih zahtevnejših gradiv s področja upravnega in pisarniškega poslovanja

·      zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje zahtevnejših gradiv s področja upravnega in pisarniškega poslovanja

·      samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov s področja upravnega in pisarniškega poslovanja

·      vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih na prvi stopnji

·      opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti

·      opravljanje drugih nalog po pooblastilu župana in direktorja občinske uprave

Prijava kandidata na razpisano prosto delovno mesto mora vsebovati :

1.   izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter datum pridobljene izobrazbe in  ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;

2.   izjavo o delovnih izkušnjah, iz katere bo razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj (datum sklenitve in prenehanja delovnega razmerja, navedba stopnje izobrazbe, ki se je zahtevala za delovno mesto pri posameznem delodajalcu),

3.   izjavo o opravljenem usposabljanju za imenovanje v naziv (če ga je kandidat že opravil)

4.   izjavo kandidata, da:

·     je državljan Republike Slovenije,

·     ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja,ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;

·     zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,

5.   izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Gorje pridobitev podatkov iz 4. točke iz uradnih evidenc.

Prijava naj vsebuje tudi kratek življenjepis ter v kateri naj kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je že pridobil.

Kandidat vloži prijavo  v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo » za javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto svetovalec za upravno in pisarniško poslovanje«, na naslov    OBČINA GORJE, ZGORNJE GORJE 6B, 4247 ZGORNJE GORJE  in sicer v roku 8 dni po objavi na spletni strani Občine GORJE.  Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov:  obcina@gorje.si,  pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Nepravočasne vloge se ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Izbirni postopek se opravi s kandidati, ki na podlagi predloženih dokazil izpolnjujejo natečajne pogoje.

Kandidati bodo pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni po opravljeni izbiri. Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno v katalogu informacij javnega značaja Občine Gorje.

V besedilu  natečaja uporabljeni izrazi zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Dodatne informacije o javnem natečaju  lahko dobite pri Robert Plavčak na telefonski številki

04 575 18 00.

 

Številka:110-14/2013

Datum: 30.8.2013

 

 

Občina Gorje

 

Peter Torkar, župan