New Page 1

Na podlagi 27. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS, št. 7/18) in 15. člena Statuta Občine Destrnik (Uradni vestnik občine Destrnik, št. 10/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/14 in 9/15) je Občinski svet Občine Destrnik na svoji 4. redni seji dne 29. 3. 2019 sprejel

 

SKLEP

O SPREMEMBI POTEKA MEJE MED OBČINO DESTRNIK IN

OBČINO SVETI ANDRAŽ V SLOVENSKIH GORICAH

 

I.

Meja med Občino Destrnik in Občino Sveti Andraž se spremeni tako, da se:

1.    prenesejo iz območja Občine Destrnik in vključijo v območje Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah

·   del parc. št. 609/2, k.o. Desenci (352),

·   del parc. št. 610/1, k.o. Desenci (352),

·   del parc. št. 610/2, k.o. Desenci (352),

·   del parc. št. 649/2, k.o. Desenci (352),

·   del parc. št. 801/1, k.o. Desenci (352).

 

II.

Sprememba meje navedena v točki l. tega sklepa se potrdi v vsebini kot je navedena v obrazcu 1 - Sprememba občinske meje, številka 182_18-1 z dne 20. 3. 2019, ki ga je pripravila Geodetska uprava Republike Slovenije. 

 

III.

Ta sklep se objavi po sprejemu sklepov obeh občin o spremembi poteka meje, kot to izhaja iz obrazca 1 - Sprememba občinske meje, številka 182_18-1 z dne 20. 3. 2019, ki ga je pripravila Geodetska uprava Republike Slovenije.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 353-2/2018

Datum: 29. 3. 2019

 

 

Občina Destrnik

 

Franc Pukšič, župan